Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

<<< назад | зміст | вперед >>>

Альошин В.М. Карта в спортивному орієнтуванні

Додатка

Додаток 1. Характеристика та розміри умовних знаків УЗ-81

Характеристика и размеры условных знаков
аркуш 1

Характеристика и размеры условных знаков
аркуш 2

Характеристика и размеры условных знаков
аркуш 3

Характеристика и размеры условных знаков
аркуш 4

Характеристика и размеры условных знаков
аркуш 5

Характеристика и размеры условных знаков
аркуш 6

Розміри знаків вказані для масштабу видання
- знак повинен бути орієнтований по відношенню до північ

Додаток 2

Розміри умовних знаків для креслення з дворазовим збільшенням
1 : 5000 - 1 : 10000
1 : 7500 - 1 : 15000
1 : 10000 - 1 : 20000

Размеры условных знаков для вычерчивания с двукратным увеличением

Розміри умовних знаків для креслення з триразовим збільшенням
1 : 5000 - 1 : 15000
1 : 7500 - 1 : 20000

Размеры условных знаков для вычерчивания с трехкратным увеличением

Додаток 3. Формули для розрахунку лимбов і дані для їх побудови

1. Лімб А. Закладення схилу з висотою перерізу 5 м на карті масштабу 1:7500.

аА == arctg (0,667/A),

де: 0,667-5 м у масштабі 1:7500, А-закладення (мм).

2. Лімб Б. Відстань між двома сусідніми основними горизонталями 5-метрового перерізу, що вимірюється вздовж схилу.

аБ = arcsin(5/Б),

де: 5-висота перерізу (м), Б-відстань (м).

3. Лімб Ст. Коефіцієнт зменшення відстані в плані (м) при побудові шляху по схилу.

аВ = arccos Ст.

4. Лімб Р. Відстань в плаве (м) між кінцями 45-метрової стрічки, розтягнутої на схилі.

Р = В x 45.

5 Лимбы Д, Тобто Перевищення точок, розташованих один від одного на відстані l, виміряний на схилі (l - мм на карті 1:7500, перевищення - у частках 5-метрового перерізу).

a (Д,Е) = arcsin(dh/l),

де dh - перевищення точок (м), l - відстань між точками (м), D - перевищення на кінцях 45-метрової стрічки (l=6).

Дані для побудови лимбов скломера (масштаб 1:7500, А = 5 м)

А аА Б аБ В аВ Г а Д Е
l=2 ад, Е l=4 ад, Е l=6 ад, Е l=8 ад, Е
- 0 - 0 1,0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 46' 200 1°26' 0,99 8°07' 44,5 8°33' 0,1 1°55' 0,1 57' 0,1 38' 0,1 28'
20 1°54' 100 2°52' 0,98 11°29' 44 12°06' 0,2 3°49' 0,2 1°55' 0,2 1°16' 0,2 57'
15 2°32' 70 4°05' 0,97 14°04' 43,5 14°50' 0,3 5°44' 0,3 2°52' 0,3 1°54' 0,3 1°26'
12 3°09' 50 5°44' 0,96 16°16' 43 17°09' 0,4 7°38' 0,4 3°49' 0,4 2°32' 0,4 1°55'
10 3°49' 40 7°11' 0,95 18°12' 42,5 19°11' 0,5 9°34' 0,5 4°47' 0,5 3°11' 0,5 2°23'
9 4°14' 35 8°12' 0,94 19°57' 42 21°02' 0,6 11°32' 0,6 5°44' 0,6 3°49' 0,6 2°52'
8 4°46' 30 9°3б' 0,93 21°34' 41,5 22°45' 0,7 13°28' 0,7 6°40' 0,7 4°27' 0,7 3°20'
7 5°26' 25 11°32' 0,92 23°04' 41 24°20' 0,8 15°26' 0,8 7°38' 0,8 5°06' 0,8 3°49'
6 6°20' 20 14°30' 0,91 24°30' 40,5 25°50' 0,9 17°28' 0,9 8°38' 0,9 5°44' 0,9 4°18'
5 7°36' 18 16°08' 0,9 25°50' 40 27°16' 1,0 19°27' 1,0 9°34' 1.0 6°22' 1.0 4°47'
4 9°28' 16 18°12' 0,88 28°22' 39 29°55' 1,1 21°28' 1,1 10°32' 1,1 1,1 5°16'
3,5 10°47' 14 20°55' 0,86 30°41' 38 32°23' 1 '5 23°35' 1,2 11°32' 1,2 7°39' 1,2 5°44'
3 12°31' 13 22°37' 0,84 32°52' 37 34°42' l',3 25°40' 1,3 12°28' 1,3 8°18' 1,3 6°13'
2,75 13°37' 12 24°37' 0,82 34°55' 36 36°52' 1,4 27°46' 1,4 13°28' 1,4 8°56' 1,4 6°40'
2,5 14°57' 11 27°02' 0,8 36°52' 35 38°56' 1,5 30° 1,5 14°28' 1,5 9°3б' 1,5 7°11'
2,4 15°З1' 10 30° 0,77 39°39' - - 1,6 32°12' 1,6 15°26' 1,6 10°14' 1,6 7°38'
2,3 16°10' 9 33°45' 0,74 42°16' - - 1,7 34°28' 1,7 16°2б' 1,7 10°53' 1,7 8°08'
2,2 16°51' 8 38°41' 0,71 44°46' - - 1,8 36°52' 1,8 17°28' 1,8 11°31' 1,8 8°38'
2,1 17°37' 7 45°35' - - - - 1,9 39°16' 1,9 18°26' 1,9 12°11' 1,9 9°06'
2,0 18°26' - - - - - - 2,0 41°46' 2,0 19°27' 2,0 12°50' 2,0 9°34'
1,9 19°20' - - - - - - 2,1 44°26' 2,1 20°30' 2,1 13°29' 2,1 10°04'
1,8 20°20' - - - - - - - - 2,2 21°28' 2,2 14°08' 2,2 10°32'
1,7 21°25' - - - - - - - - 2,3 22°30' 2,3 14°47' ?.,3 11°03'
1,6 22°36' - - - - - - - - 2,4 23°35' 2,4 15°27' 2,4 11°32'
1,5 23°58' - - - - - - - - 2,5 24°35' 2,5 16°07 2,5 12°
1,4 25°28' - - - - - - - - 2,6 25°40' 2,6 16°46' 2,6 12°28'
1,3 27°08' - - - - - - - - 2,7 26°44' 2,7 17°26' 2,7 13°
1,2 29°3' - - - - - - - - 2,8 27°46' 2,8 18°06' 2,8 13°28'
1,1 31°12' - - - - - - - - 2.9 28°54' 2,9 18°47' 2,9 13°59'
1,0 33°41' - - - - - - - - 3,0 30° 3,0 19°27' 3,0 14°28'
0,9 36°31' - - - - - - - - 3,1 31°06' 3,1 20°07' 3,1 14°58'
0,8 39°05' - - - - - - - - 3,2 32°12' 3,2 20°48' 3,2 15°26'
0.7 43°04' - - - - - - - - 3,3 33°22' 3.3 21°29' 3,3 15°58'
0,6 48° - - - - - - - - 3,4 34°28' 3.4 22°10' 3,4 16°26'
0,5 53°06' - - - - - - - - 3,5 35°40' 3,5 22°52' 3,5 16°57'
- - - - - - - - - - - - 3.6 23°33' 3.6 17°28'
- - - - - - - - - - - - 3,7 24°15' 3,7 17°57'
- - - - - - - - - - - - 3,8 24°57' 3,8 18°26'
- - - - - - - - - - - - 3,9 25°39' 3,9 18°57'
- - - - - - - - - - - - 4.0 26°22' 4,0 19°27'
- - - - - - - - - - - - 4,1 27°04' 4,1 19°58'
- - - - - - - - - - - - 4,2 27°47' 4.2 20°30'
- - - - - - - - - - - - 4,3 28°30' 4,3 21°

<<< назад | зміст | вперед >>>


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.