Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие
не дорогие авиабилеты Будапешт приобретайте у нас

Авторефераты диссертаций

АВТОР НАЗВАНИЕ СКАЧАТЬ / ПРОСМОТРЕТЬ

АВТОРЕФЕРАТЫ ДИССЕРТАЦИЙ ПО ТУРИЗМУ

Адаменко Я.О. Оцінка впливів техногенно небезпечних об’єктів на навколишнє середовище: науково-теоретичні основи, практична реалізація. - Івано-Франківськ, 2006.
Алєксєєва Ю.В. Державне регулювання розвитку туристичної галузі України в контексті досвіду Франції. - Одеса, 2005.
Апілат О.В. Підвищення якості послуг в туризмі. - Харків, 2001.
Биркович В.І. Державне регулювання сфери туризму на регіональному рівні. - 2007.
Бобарикіна О.М. Організація маркетингових досліджень туристичного продукту. - Сімферополь, 2006.
Бовтун И.В. Развитие туризма в Западной Сибири: история, опыт, проблемы (1980-х-2005 гг.). - Кемерово, 2007.
Бойко М.Г.  Формування стратегії розвитку підприємств готельного господарства. - Київ, 2003.
Борущак М. Стратегія розвитку туристичних регіонів. - Львів, 2008.
Ведмідь Н.І.  Управління системою маркетингових комунікацій туристичних підприємств. - Київ, 2003.
Вершицький А.В. Формування та розвиток мережі підприємств автомобільного туризму в Криму. - Сімферополь, 2006.
Вишневська Ю.В. Адміністративно-правові заходи забезпечення діяльності у сфері сільського туризму в Україні. - Київ, 2011.
Гавран В.Я. Управління інвестиційною діяльністю в рекреаційно-туристичній сфері. - Львів, 2002.
Гаврилюк С.П. Конкурентоспроможність підприємств на ринку туристичних послуг. - Київ, 2001
Гайдук А.Б. Економічне регулювання розвитку сфери туристичних послуг. - Львів, 1999.
Ганієва А.К. Управління розвитком дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів АР Крим. - Сімферополь, 2006.
Гнатюк Т.М.  Розробка механізму управління інвестиційною діяльністю підприємств туристичної сфери. - Хмельницький, 2003.
Гоблик В.В. Формування кластерів у рекреаційно-туристичному комплексі (на прикладі Закарпатської області). - Ужгород, 2009.
Гонтаржевська Л.І. Зовнішньоекономічна діяльність туристичних підприємств України. - Київ, 2006.
Горячева Т.К. Развитие региональной системы профессиональной подготовки туристских кадров в открытой образовательной среде. - Москва, 2007.
Гук Н.А. Розвиток регіональної системи міжнародного туризму в Україні. - Київ - 2008.
Гуменюк Ю.П. Організаційно-економічні механізми стимулювання розвитку рекреаційно-туристичного комплексу (на прикладі Тернопільської області). - Львів, 2005.
Дубенюк Я.А. Розвиток світового ринку туристичних послуг. - Донецьк, 2008.
Дутчак С.В. Туристсько-рекреаційні ресурси ландшафтів (на прикладі території Чернівецької області). - Київ, 2008.
Єрмоленко О.Г. Активізація підприємницької діяльності малих рекреаційних підприємств Криму. - Сімферополь, 2006.
Жукова Н.Л. Розвиток системи маркетингу туристичних послуг. - Донецьк, 2002.
Забалдіна Ю.Б. Економічна діагностика та прогнозування розвитку регіонального ринку туристичних послуг. - К., 2006.
Зінченко В.А. Молодіжний туризм в Українській РСР у 70-80-х рр. ХХ ст. (на основі діяльності "Супутника"). - Донецьк, 2003.
Ильина И.И. Государственное регулирование развития туризма в России. - Ульяновск, 2000
Казачковська Г.В. Підвищення ефективності функціонування міського рекреаційно-курортного та туристичного господарства. - Донецьк, 2003.
Катанский А.А. Управление развитием туристско-рекреационного комплекса региона (на примере Ростовской области). - Санкт-Петербург, 2010.
Колотуха О.В. Дитячо-юнацький туризм в Україні як територіальна соціально-економічна система: проблеми та перспективи розвитку. - Київ, 2005.
Костюкова О.М. Розвиток краєзнавчо-екскурсійної справи в Україні в 20-х роках ХХ ст. - Харків, 2003.
Косян С.Б. Проектирование содержания национально-регионального компонента общепрофессиональной подготовки специалиста по туризму. - Волгоград, 2008.
Кравченко Н.О. Територіальна організація рекреаційного господарства Полісся та напрями її удосконалення. - К., 2006
Любіцева О.О. Геопросторова організація туристичного процесу. - Київ, 2003.
Мельниченко С.В. Інформаційні технології в управлінні суб'єктами туристичної діяльності. - Київ, 2008.
Михайліченко Г.І. Інформаційна та збутова логістика в туризмі. - Київ, 2001.
Опанасюк Н.А. Конституційно-правові основи туризму в Україні. - Київ, 2005.
Опанащук Ю.Я. Формування системи послуг у готельному господарстві України. - Львів, 2009.
Охріменко А.Г. Удосконалення територіальної організації рекреаційного комплексу Подільського регіону. - Київ, 2001.
Павлішак Ю.В. Економіко-математичне моделювання в управлінні підприємствами санаторно-курортної сфери. - Львів, 2006.
Писаревский Е.Л. Административно-правовое обеспечение безопасности туризма в Российской Федерации. - Москва, 2012.
Полюга В.О. Економічні і організаційні важелі регуляторної політики розвитку туризму. - Ужгород, 2005.
Прасул Ю.І. Наукові основи системного картографування регіонів України для потреб туризму (на прикладі Харківської області). - Київ, 2004.
П’ятницька Г.Т. Формування стратегії розвитку підприємств ресторанного господарства. - Київ, 2008.
Романів А.С. Ландшафтно-рекреаційний потенціал національного природного парку «Синевир». - Львів, 2007.
Рутинський М.Й. Метризація екологічного стану ландшафтних систем (на прикладі НПП “Подільські Товтри”). - Львів, 2002.
Сватюк О.Р. Удосконалення управління підприємствами громадського харчування. - Львів, 2002
Серьогін О.Ю. Правове регулювання міжнародних туристичних відносин. - Київ, 2002
Сидоренко І.О. Управління якістю туристичних послуг в умовах конкурентного середовища. - Київ, 2006
Слободенюк Е.В. Туризм як чинник гуманізації відносин між народами. - Київ, 2003.
Сорока С.В. Розвиток підприємств харчування в системі туристичних та рекреаційно-оздоровчих комплексів. - Донецьк, 2002.
Страчкова Н.В. Автономна Республіка Крим на ринку рекреаційних послуг (суспільно-географічна оцінка рівня розвитку). - Київ, 2002.
Тімець О.В. Підготовка майбутніх учителів географії і біології до краєзнавчо-туристської роботи з учнями. - Київ, 2001.
Томаневич Л.М. Організаційно-економічний механізм управління туристично-рекреаційними комплексами в Україні. - Львів, 2006
Федорченко В.К. Теоретичні та методичні засади підготовки фахівців для сфери туризму. - Київ, 2005.
Федчук А.П. Геопросторова організація антарктичного туризму. - Київ, 2007.
Цопа Н.В.  Менеджмент міжнародного туризму (на прикладі Автономної Республіки Крим). - Донецьк, 2002.
Черніна І.В. Міжнародний туризм як фактор соціально-економічного розвитку України: регіональний аспект. - Донецьк, 2000.
Черчик Л.М. Формування та розвиток територіальної рекреаційної системи регіону (на прикладі Волинської області). - Львів, 1999.
Черчик Л.М. Ринкові трансформації у рекреаційному природокористуванні. - Одеса, 2007.
Чхыат Кхунлип Международный туризм в условиях современного рынка: особенности и тенденции развития (на примере королевства Камбоджа). - Ростов-на-Дону, 2007.
Шмагіна В.В. Механізми мобілізації природно-ресурсного потенціалу розвитку рекреації та туризму (на прикладі Українського Причорномор'я). - Одеса, 2001.
Шульгіна Л.М. Маркетинг підприємств туристичної галузі. - Київ, 2006

АВТОРЕФЕРАТЫ ДИССЕРТАЦИЙ (ДРУГИЕ)

Бендасюк О.О. Формування механізмів реалізації соціальної політики на засадах гарантування соціальної безпеки. - Донецьк, 2011
Брагіна Є.П. Особливості, проблеми, напрямки розвитку й удосконалювання діяльності спеціальних економічних зон. - Донецьк
Гаврись Я. Регіональна політика ринку праці в умовах трансформаційних змін (на прикладі Польщі та України). - Львів, 2004.
Гайдук В.А. Організаційно-економічний механізм управління лізингом. - Донецьк, 2001.
Дєєва Н.Е. Організаційно- економічний механізм управління екологічними ризиками. - Дніпропетровськ, 2004.
Иконников В.Н. Управление внешнеэкономической деятельностью торговых посредников в регионе. - Орел, 1999.
Квасов С.А. Організаційно-економічний механізм виявлення та попередження тіньової діяльності. - Київ, 2005.
Комих Н.Г. Соціокультурний контекст становлення та розвитку підприємництва в Україні. - Харків, 2006.
Коцко Т.А. Економічне оцінювання інтеграційних управлінських рішень в паливно-енергетичному комплексі. - Львів, 2006.
Малафеєв А.С. Соціально-економічні основи мотивації підприємницької діяльності малих підприємств. - Дніпропетровськ, 2003.
Матковський Р.Б. Економічний потенціал України та шляхи його ефективного використання. - Київ, 2003.
Михаць С.О. Роль освіти як фактора економічного зростання в умовах перехідної економіки. - Київ, 2004.
Палажій А.М. Організаційно-економічний механізм створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон в умовах реформування економіки України. - Львів, 1999
Пинчукова Е.Ю. Управление эффективностью инвестиционной деятельности предприятия. - Москва, 1998.
Пугачевська К.Й. Організація і підвищення ефективності діяльності спеціальних економічних зон (за матеріалами СЕЗ України). - Ужгород, 2003.
Путилова Е.А. Интернет как фактор формирования информационного общества. - Тюмень, 2004.
Свидрук І.І. Формування систем управління в підприємствах електронної торгівлі. - Львів, 2007.
Свірідова Н.Д. Організаційно-економічне забезпечення регіональної політики залучення іноземних інвестицій. - Донецьк, 2006.
Скопенко Н.С. Теоретико-методологічні основи аналізу та врахування господарського ризику в діяльності підприємств (на прикладі хлібопекарської галузі). - Київ, 2006.
Сюй Лін Ши Організаційно-економічні умови залучення іноземних інвестицій у вільні економічні зони. - Донецьк, 2002.
Тимченко Б.П. Вплив тіньової економіки на формування доходів населення в умовах ринкової трансформації. - Харків, 2003.
Чмир О.С. Методологічні основи створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій пріоритетного розвитку. - Київ, 2001.
Шевченко І.В. Соціально-економічна спрямованість управління інвестиційною діяльністю промислових підприємств. - Харків, 2004

Навигаторы для путешествия по Израилю
В статье описываются преимущества отдыха в Тайланде.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.