Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Глоба С.В.
Економіка. Управління. Інновації. - 2010. - №1 (3).

Провідні напрями вирішення проблем туристичного ринку на регіональному рівні в Україні

У даній статті автором висвітлені основні проблеми розвитку туристичної галузі та запропоновано шляхи поліпшення його стану.

Ключові слова: туристична галузь, концепція стабільності регіону.

Туристична галузь є однією з базових галузей світової економіки та напрямком у світовій індустрії, найприбутковішим сектором національної економіки багатьох високорозвинутих держав. Її функціонування пов’язане з різними галузями народного господарства і тому безпосередньо впливає на рівень життя громадян країни.

У зв’язку із трансформацією соціально-економічних відносин в стані окремих галузей економіки України відбулися суттєві зміни. Туристична галузь, як один із елементів народногосподарського комплексу, став привабливою галуззю: з’явилися нові музеї, готелі, місця відпочинку. Почалося відродження національних пам’яток. Україна стала більш значною у світі і, без усякого сумніву, значно зросла кількість потоків громадян в Україну і за кордон українців.

Основною стратегічною метою розвитку туристичної галузі є покращення життя населення, захист національних інтересів України в даному сегменті ринку.

Туристична галузь за своєю специфікою, в більшій мірі, відноситься до ринку конкурентного середовища, на відміну від монопольного, і в цілому ця галузь, за своїм змістом, є диференційованою і подрібненою. По-друге, підприємства в туристичному бізнесі прагнуть заробляти кошти не тільки для себе, а і створюють передумови для прибуткової діяльності інших сегментів ринку, що надає можливість більш ефективно використовувати наявні регіональні ресурси.

Першоосновою механізму державної регіональної економічної політики є законодавча база, що визначає взаємовідносини держави і регіонів, та відповідні організаційні структури управління соціально-економічними процесами. На сучасному етапі економічного розвитку держава через законодавчу базу проводить політику, спрямовану на підвищення економічної самостійності територій. Водночас вона координує діяльність місцевої влади на основі визначення співвідношень державного і місцевих бюджетів, розвитку інфраструктурних об’єктів місцевого та загальнодержавного призначення, формування централізованих і регіональних фондів різного цільового призначення.

Основною проблемою розвитку туризму в Україні є недостатня увага до цієї галузі з боку держави. Вирішенням цього недоліку є наступне:

1. Удосконалення наявної нормативно-правової законодавчої бази у сфері туризму та її адаптація до міжнародних стандартів.
2. Створення безпечних умов для пересування туристів і подорожуючих.
3. Розроблення і впровадження комплексної системи туристичної інфраструктури.
4. Створення комфортних умов для туристів і подорожуючих.
5. Створення інституціональних умов для регіонального розвитку.

Основними цілями розвитку туристичної діяльності є максимальне збільшення потоку іноземних туристів в Україну, стимулювання внутрішнього туризму, збільшення валютних надходжень та платежів до загальнодержавного та місцевого бюджету.

Вирішення вищевказаних проблем правомірно забезпечити в наступній формі:

- удосконалення нормативно-законодавчої бази діяльності підприємств, які працюють або тісно взаємопов’язані з туристичною діяльністю;
- впровадження сучасних інформаційних технологій та безпечних умов для подорожі по території України;
- будівництво нових, реконструкція і модернізація застарілих діючих туристичних об’єктів, враховуючи національний колорит і особливості даного регіону, створення сприятливого інвестиційного клімату, залучення національних і закордонних інвесторів за рахунок привабливості даної галузі;
- впровадження ефективної політико-економічної моделі, що зможе в більшій мірі забезпечити сталий розвиток туристичної галузі і ті сегменти ринкової економіки, які тісно пов’язані з цим видом діяльності.

Концепція стабільності регіону, економічної і соціальної політики може базуватися на розвитку туристичної галузі і його інфраструктури, але при цьому повинні бути реальні економічні розрахунки потенційних можливостей різних видів суб’єктів підприємницької діяльності у сфері туризму, які будуть діяти на теоретико-методологічних і наукових підходах.

Виважена і стимулююча політика уряду у цій сфері повинна сприяти створенню належних умов, які сприятимуть залученню внутрішніх і зовнішніх інвестицій в розвиток регіонів, створювати сприятливі умови для суб’єктів підприємницької діяльності, розвивати відповідну інфраструктуру туризму, створювати нові робочі місця, формувати і розширювати ринок спеціалізованих туристично-рекреаційних послуг.

Держава повинна активно втручатися в конкурентну боротьбу, проводити активну протекціоністську політику за вплив на рух міжнародного туристичного потоку, зокрема через реалізацію державних програм, впровадження стимулюючої фіскальної політики на загальнодержавному та регіональному рівні, що сприятимуть розбудові індустрії туризму. Подолання наявних негативних тенденцій, створення системних та комплексних передумов для сталого розвитку туризму і суміжних галузей економіки має стати одним з пріоритетних напрямків забезпечення сталого розвитку країни, в цілому, та суттєвою складовою у вирішенні питань підвищення рівня життя населення.

Список використаних джерел

1. Бухаріна Л.М. Економіка та держава № 1/2009 „Розробка стратегії розвитку сфери туризму в Україні”.
2. Мальська М.П., Худо В.В. Туристичний бізнес: теорія і практика. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 424 с.
3. Цибух В. Перспективи туристичної галузі // Дніпро. – 2004. - № ¾. – С. 83-87.
4. Закон України „Про туризм” (№ 324/95-ВР) від 15.09.1995 р.
5. Цибух В. „Конкурентоспроможність української економіки: орієнтири макрополітики в кризових умовах” // „Економіка України” №4 (квітень) 2004 р., с. 4-14.
6. Гостиничный и туристический бізнес. Учебник. – М.: Тандем, 1998.

Глоба С.В. Ведущие направления решения проблем туристического рынка на региональном уровне в Украине.

В данной статье автором отображены основные проблемы развития туристической отрасли и предложено пути улучшения его состояния.

Ключевые слова: туристическая отрасль, концепция стабильности региона.

Globa S.V. The lead directions of problem solving of tourist market on regional level in Ukraine.

In this article the main problems of tourist market on regional level in Ukraine are represented.

Key words: conception of region stability, tourist sector
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.