Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Хамідова О.М., Литвинова К.А.
Культура народів Причорномор'я. - 2012. - №222. - С.123-127.

Управління просуванням зарубіжних освітніх програм в діяльності туристичного підприємства

зарубежные образовательные программы Постановка проблеми. Сьогодні багато туристичні агентства займаються закордонними освітніми програмами. Вони досить активно ведуть свої рекламні компанії, проте в практиці просування існує безліч недоліків. Більшість туристичних фірм виробляє розміщення реклами без урахування потреб цільової аудиторії, не систематично здійснюється планування рекламної кампанії, не проводиться розрахунок ефективності та оптимізація рекламного бюджету, кошти на просування туристичного продукту розподіляються згідно з суб'єктивним рішенням керівництва фірми. Крім того, фірми майже не використовують такий найважливіший елемент маркетингових комунікацій, як зв'язку з громадськістю - Public Relations (PR).

Фірми не організовують презентацію своїх освітніх туристичних продуктів у навчальних закладах, не проводить прес-конференції з журналістами та студентами, які приїхали з-за кордону, не розсилають у мережі Інтернет відео-релізи про життя і роботу школярів, студентів і молодих фахівців - учасників освітніх програм за кордоном.

Таким чином, об'єктом дослідження виступає цільовий ринок туристичного підприємства - вузький сегмент споживачів зарубіжних освітніх послуг. Предметом - комплекс маркетингових комунікацій здатних вплинути на потенційних споживачів зарубіжних освітніх програм (надалі ЗОП).

Аналіз основних досліджень і публікацій інших авторів. Актуальність просування освітніх програм для сучасних туристичних підприємств широко розкрита в роботах вітчизняних фахівців. А.П. Панкрухін у своїй роботі "Маркетинг освітніх послуг" зазначає, що специфіка маркетингу освітніх послуг (надалі-ОУ) частково проявляється як специфіка послуг як таких, частково - як специфіка наукових, інтелектуальних послуг. Але є й особливості, що випливають із самої сутності ОУ і насамперед - винятковості "вихідного матеріалу" сфери освіти - особистості учня, яка грає фактично визначальну роль у ринковому виборі ОУ, в т.ч. технологій і умов їх надання, активно бере участь в самому процесі надання освітніх послуг [1, с.31]. Це говорить про те, що цільова аудиторія в просуванні зарубіжних освітніх програм відіграє дуже важливу роль, нею не варто нехтувати і вся реклама повинна бути розроблена з урахуванням її переваг.

С.М. Піщулін в роботі «Сучасні методи маркетингу в галузі освіти: динаміка, перспективи» говорить про те, що стимулювання збуту, особисті продажу володіють надзвичайно високою значущістю. Однак разом з тим у відношенні освітніх послуг зберігає силу основний, найбільш масовий вид комунікацій - реклама. Реклама являє собою неособисті форми звернення визначеного спонсора, що стосуються організації, товару або послуги і здійснювані за посередництвом платних засобів поширення інформації [2, с.86].

Ю.М. Клещевский зазначає, що корисність освітньої послуги реалізується протягом усього життя людини. Специфіка рекламного аргументу освітньої послуги полягає в тому, що він повинен характеризуватися різким переважанням інформативності над емоційністю. Не варто забувати, що в тих випадках, коли кінцевим споживачем освітньої послуги є дитина або підліток, остаточне рішення про придбання, як правило, приймається батьками[3, с. 143].

Таким чином, слід виділити основні специфічні особливості просування зарубіжних освітніх програм в діяльності туристичного підприємства:

- освітні послуги виявляють специфіку послуг як таких, а також як наукових, інтелектуальних послуг. Вони спрямовані на досить вузьку цільову групу (молодь від 16 до 25 років), мають сезонністю споживання (більше влітку, ніж у міжсезоння) і обмежують цільовий сегмент високою вартістю і знанням іноземної мови (англійської, німецької, французької, турецької)
- кінцевим споживачем турпродукту - освітньої послуги, є дитина або підліток, остаточне ж рішення про придбання, як правило, приймається батьками (покупцями турпродукту). Всі вони - і сім'я, і їх родичі, однокласники і одногрупники складають так звану цільову аудиторію;
- цільова аудиторія, в просуванні зарубіжних освітніх програм, відіграє дуже важливу роль і всі елементи комунікацій, задіяні для її залучення, повинні бути розроблені з урахуванням її переваг і вигод корисності;
- користь освітньої послуги реалізується протягом усього життя споживача, що необхідно постійно підкреслювати при спілкуванні з цільовою аудиторією і акцентувати в комунікаційному поводженні;
- специфіка рекламного аргументу освітньої послуги полягає в тому, що він повинен характеризуватися переважанням інформативності та раціональності над емоційністю. Також варто виділити основні проблеми в просуванні зарубіжних освітніх програм:
- відсутність чіткого уявлення про цільової аудиторії, її багатошаровості, ступеня участі членів родини та оточення у формуванні потреби у кінцевого споживача;
- планування комунікаційної кампанії без врахування особливостей цільової аудиторії в процесі просування ЗОП, через що спостерігається нераціональне використання коштів маркетингового бюджету;
- недооцінка впливу на споживачів такого важливого елементу маркетингових комунікацій як Рublic Relations.

Мета і завдання дослідження. Метою статті є визначення комплексу найбільш ефективних засобів просування ЗОП в діяльності туристичних підприємств.

У відповідності з зазначеною метою у статті поставлені і вирішені наступні завдання:

- дослідити процес розробки рекламних бюджетів туристичних підприємств;
- виявити недоліки в підходах до просування ЗОП в діяльності туристичних підприємств;
- запропонувати до використання нові підходи та елементи просування для популяризації та збільшення продажів ЗОП.

Основний матеріал дослідження. Як зазначалося вище, в основному, в турфірмах розподіл рекламного бюджету відбувається з суб'єктивних міркувань керівництва, без урахування цільової аудиторії. Планування (якщо воно здійснюється), найчастіше, засноване на виділенні коштів, які фірма може собі дозволити на рекламу в даний період. Або це якийсь відсоток від суми продажів минулого періоду, який визначає обсяг бюджету комунікацій на наступний період. Таким чином, виходячи із суми (бюджету реклами) і здійснюється відповідний вибір носіїв вид звернення і його частота (час). Даний підхід знижує ефективність комунікацій. Це підтверджується тим, що фірми цілорічно розміщують оголошення у всіх доступних рекламних засобах (журнали, газети, листівки, на радіо) і в місцях найбільшого скупчення людей (рекламні щити, лайтбокси) без урахування сезонності споживання, акценту на вигодах та обліку поведінки цільових споживачів.

При розробці рекламних бюджетів слід пам'ятати, що витрати на рекламу необхідно визначати на підставі ретельного аналізу, а не на підставі чиєїсь інтуїції, або з допомогою приблизних емпіричних методів, усталених в тій чи іншій галузі економіки. Так, велика кількість туристичних підприємств в рамках просування ЗОП активно використовують рекламу на радіо, яка є відносно дорогою і найменш ефективною в порівнянні з іншими засобами комунікацій, наприклад, участь в тематичних виставках, розміщення інформації в інтернеті або на рекламних щитах міста.

Планування маркетингових комунікацій передбачає визначення цілей, шляхів їх досягнення і створює підприємству умови для реалізації своїх особливостей в умовах конкуренції. Постановка цілей визначає перспективу застосування засобів просування на підприємстві і створює умови для оцінки їх ефективності. Реалізація цілей просування зобов'язує всі структурні підрозділи підприємства діяти у взаємозв'язку.

Для туристичного підприємства вважається за доцільне розробити план просування на рік, так як він дасть чітке уявлення про потреби підприємства в комунікаціях, а також зіграє позитивну роль в оцінці пропозицій (вартість розміщення інформації або участі) від засобів масової інформації або виставкових комітетів.

Процес створення медіаплану включає наступні етапи:

- визначення пріоритетних каналів комунікації;
- визначення оптимальних значень показників їх ефективності;
- розподіл виходу рекламних повідомлень, формування бюджету;
- візуалізація результатів[4, с.22].

При визначенні ефективності каналів комунікації були проаналізовані всі інформаційні носії в комплексі: телебачення, преса, радіо, інтернет, зовнішня реклама і т.д. Розроблений медіаплан повинен максимально точно і в потрібній формі, донести інформацію про компанії та пропонованих ЗОП до цільової аудиторії.

Просування ЗОП слід починати до початку туристичного сезону на кожну окрему програму (графік слід скоординувати з періодом канікул студентів і школярів). Основний акцент рекламних звернень слід поставити на весняні і осінні місяці, а інформацію про умови кожної окремої ЗОП (календарі, буклети, підтримка сайту в Інтернеті) слід здійснювати цілий рік. Даний підхід залучить більшу кількість споживачів, так як потреба, сформована заздалегідь, дозволить надати клієнтам час на підготовку до виїзду.

І так, в ході розробки процесу просування ЗОП був складений медіаплан заснований на даних маркетингових та медіа досліджень (табл.1).

Таблиця 1.

Річний медіаплан пропонованих заходів з просування зарубіжних освітніх програм
Засіб просування ЗОП Рекламоносій Частота охоплення (кількість виходів) Вартість одного виходу, грн. Кількість виходів на рік Разом, грн.
Газети «Теленеделя» 1 раз в тиждень 150 24 3600
Рекламні щити Білборд 3х6 1 раз в місяць 1500 / 1 місяць + 195 грн (печатка) 6 * 5 шт 46950
Друкована продукція Буклети, листівки А5 1 раз в місяць (5 грн+1 грн) 50 шт 12 3600
Інтернет Веб-сайт підприємства Круглий рік 16 / місяць (вартість хостингу) 12 192
Журнали «Наталі» 1 раз в місяць 480 6 2880
«Cosmopolitan» 1 раз в місяць 400 6 2400
Освітні виставки Тумба 120Х100Х50 2 рази в рік 250 (обладнання стенду) 10 2500
Виставка Тумба 120Х100Х50 1 раз в рік 800 1 800
Разом: 7 рекламо-носіїв       62922

В таблиці 1 докладно описані пропоновані засоби просування ЗОП. Річний його підсумок склав 62 922 грн. На перший погляд, сума чимала. Однак якщо б турфірма виділяла ці кошти рівними частинами протягом року, то її щомісячні витрати на просування склали б 5 243 грн.

Звичайно при цільовому формуванні медіаплану початкові витрати будуть перевищувати наступні, але в кінцевому підсумку це повинно привести до підвищення ефективності вкладених коштів.

Строки здійснення необхідних заходів відображені в календарі-графіку просування ЗОП (табл.2).

Таблиця 2.

Календар-графік розміщення пропонованих заходів з просування зарубіжних освітніх програм
Засіб просування ЗОП січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Газети     Х Х Х       Х Х Х  
Рекламні щити     Х Х Х       Х Х Х  
Друкована продукція Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Інтернет Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Журнали     Х Х Х       Х Х Х  
Виставки      

Х

          Х Х  

Обгрунтуємо пропоновані засоби просування зарубіжних освітніх програм більш докладно:

А) Газети (вартість розміщення 150 грн за модуль). Розміщення рекламних повідомлень ЗОП в газеті вважається доцільним у зоні телевізійної програми, так як потенційний клієнт (студент, школяр) рідко читає пресу, а телевізор дивиться пізно ввечері. ТВ-програма використовується весь тиждень і читається кожен день, а значить, зростає ймовірність попадання рекламного оголошення на очі. Варто також зазначити необхідність постійного місця розміщення реклами фірми, яка швидко перебувати клієнтом при повторному читанні, якщо інформація його зацікавить. Таким чином, річне розміщення рекламних повідомлень в газеті обійдеться 3600 грн (150 грн * 24 тижні чи 6 місяців).

Б) Рекламні щити. В процесі просування ЗОП необхідно розміщувати рекламні щити в місцях скупчення цільової аудиторії - поблизу навчальних закладів, на великих транспортних розв'язках (біля світлофорів). Вартість оренди одного рекламного щита становить 1500 грн/місяць. Відповідно, розміщення п'яти білбордів на період шести місяців (березень, квітень, травень, вересень, жовтень, листопад) буде коштувати 45000 грн. Вартість широкоформатного друку постера на білборд становить 195 грн за штуку, вартість друку 5 постерів 2 рази на рік (на осінній та весняний період) - 1950 грн. Таким чином, витрати по розміщенню реклами ЗОП на білбордах складе 46950 грн.

В) Друкована продукція. Випускати друковану продукцію слід цілорічно з метою інформування клієнтів про цінах і умовах існуючих зарубіжних освітніх програм. Даний засіб просування є ефективним і порівняно недорогим, тому не піддавалося змінам в процесі планування пропонованої рекламної кампанії аналізованого підприємства. Однак слід зазначити, що розміщення буклетів і листівок слід здійснювати не тільки в офісі компанії, але й інших місцях скупчення цільової аудиторії (паспотрных столах, поліклініках, бібліотеках, кінотеатрах, виставках). Річний випуск друкованої продукції обходиться в 3600 грн.

Г) Інтернет. Безумовно, розміщення реклами в інтернеті на сьогоднішній день є одним з найбільш ефективних засобів просування турпродукту, ЗОП в тому числі. На сайті компанії фірма розміщує інформацію про свою діяльність, зарубіжних освітніх програмах, які пропонує, про послуги, які надає і так далі. Вартість підтримки сайту невисока, становить 16 грн в місяць (192 грн в рік), отже, є доцільним включити даний засіб просування в пропоновану рекламну кампанію підприємства. Слід також використовувати можливість закидати інформацію в соціальні мережі.

Д) Жіночі журнали. Цільова аудиторія більшості журналів - дівчата від 15 до 25 років-потенційні споживачі ЗОП, а також жінки 30-45 років з достатком вище середнього - потенційні покупці ЗОП для своїх дітей. Саме тому з метою залучення уваги значної частини цільової аудиторії в процесі просування ЗОП слід розмістити PR-статті про можливості поєднання відпочинку з підвищенням знань іноземної мови або заняття улюбленим видом спорту (з посиланням на туристське підприємство під статтями). Слід зазначити, що розміщення статей про ЗОП в жіночих журналах є не лише рекламою, а й вигідним PR-ходом, оскільки, це не пряма реклама, а розповідь про країнах та можливості підвищення рівня освіти, кругозору для молоді. У свою чергу, зацікавлені читачі мають можливість звернутись до автора статті з метою безкоштовної консультації або участі в тій чи іншій програмі.

Журнали «НАТАЛІ» та «Cosmopolitan» були і залишаються одними з кращих і найбільш читаних на українському ринку глянцевих журналів, тому розміщувати так звані «непрямі рекламні повідомлення» доцільно саме тут. Середня вартість PR-статті в одному номері становить 480 і 400 грн відповідно. Публікувати статті про зарубіжних освітніх програмах слід, як мінімум, щомісяця. Оскільки основний акцент рекламної кампанії буде припадати на березень, квітень, травень, а також вересень, жовтень, листопад витрати на розміщення PR-статей складе 5280 грн в рік.

Е) Освітні виставки у Вузах міста за участю преси. В результаті проведеного аналізу управління просуванням зарубіжних освітніх програм була виявлена необхідність застосування зв'язків з громадськістю в якості найважливішого компонента комунікаційної діяльності по даному напрямку діяльності компанії, а саме, участі турфірм в тематичних освітніх виставках у ВУЗах міста. Основний акцент слід поставити на пропаганду ЗОП.

Участь в освітніх виставках у ВУЗах міста, які проводяться щороку навесні і восени з участю преси і приурочені до дня абітурієнта або університетів, є безкоштовним. Середня вартість обладнання стенду - 250 грн. Просування ЗОП на виставках будуть здійснювати співробітники фірми, тому немає необхідності в додаткових витратах на наймання персоналу. Відповідно, участь у п'яти виставках (медична, аграрна, природоохоронна академії, Таврійський і Київський національні університети) два рази на рік обійдеться компанії приблизно 2500 грн. Вважається доцільним також участь аналізованого підприємства в Кримській тематичної освітній виставці з метою залучення суспільного інтересу до освіти за кордоном, отримання професійної освіти, а також ознайомлення з новітніми технологіями забезпечення навчального процесу. Вартість участі становить 600 грн, крім того, 200 грн слід виділити на оформлення стенду на виставці. Таким чином, сумарні витрати аналізованого підприємства на PR-діяльність у процесі просування ЗОП в середньому складе 3300 грн.

Висновки і пропозиції. Отже, в результаті дослідження було виявлено наступне:

- цільовою аудиторією туристичного підприємства, що займається просуванням зарубіжні освітні програми, є споживачі - школярі, студенти, аспіранти, які бажають підвищити рівень володіння іноземною мовою, оволодіти новим видом спорту, а також їх батьки оплачують туруслугу;
- більше всього привертає увагу цільової аудиторії реклама на білбордах, менше реклама в газетах і журналах, ще менше йде теле - і радіореклама;
- вважається більш правдивою, з точки зору потенційних споживачів, і запам'ятовується інформація з презентацій ЗОП у ВУЗах і школах. Більш того, дані заходи не вимагають великих грошових і ресурсних витрат, так як організацією і проведенням презентацій ЗОП займаються співробітники турфірм;
- застосування Public Relations в процесі просування зарубіжних освітніх програм сприймається цільової аудиторії як об'єктивна новину, а не націлена на активізацію продажів реклама.

З метою підвищення ефективності просування ЗОП та економії коштів підприємства запропоновано:

- чітке визначення і дослідження статусу, доходу, мотивації і потреб цільової аудиторії;
- ретельне планування кампанії по просуванню туристичного продукту, з урахуванням сезону, порядку розміщення та частоти повторення інформації;
- розміщення інформації про ЗОП з урахуванням ефективності засобу комунікації щодо обраної цільової аудиторії;
- активне використання Public Relations - найважливішого засобу просування ЗОП туристськими фірмами;
- активне використання можливості презентацій ЗОП у ВУЗах і школах, де потенційні клієнти зосереджені в максимальної концентрації а витрати на просування мінімальні.

Джерела та література

1. Панкрухін А.П. Маркетинг освітніх послуг / А.П. Панкрухін. - М.: Интерпракс, 2005. - 419 с.
2. Піщулін С.М. Сучасні методи маркетингу в галузі освіти: динаміка, перспективи: Відкритий урок: Введення в ринкову економіку: [Електронний ресурс] / С.М. Піщулін. - Режим доступу: www.supermarketing.narod.ru
3. Клещевский Ю.М. Проблеми управління підготовкою у вищій школі фахівців для підприємницької діяльності: економіко-організаційні аспекти / Ю.М. Клещевский. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006. - 236 с.
4. Ващекін Н.П. Маркетинг : навч.-практикум / М.П. Ващекін; Моск. держ. ун-т комерції. - М.: МГУК, 2007. - 570 с.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.