Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Миронов Ю.Б.
Вісник Львівської комерційної академії. - 2005. - Серія економічна. - Випуск 19. - С.439-443.

Особливості використання інвестицій у спеціальній економічній зоні "Курортополіс Трускавець"

У статті розглядається специфіка інвестиційного процесу в межах спеціальної економічної зони "Курортополіс Трускавець". Пропонуються заходи щодо формування сприятливого інвестиційного клімату СЕЗ "Курортополіс Трускавець".

Вступ. Здійснення глибокої структурної перебудови української економіки потребує істотного збільшення обсягу інвестицій, консолідації всіх джерел інвестування, активізації інвестиційної діяльності.

Іноземні інвестиції, які надходять в Україну, йдуть переважно в промисловість та агропромисловий комплекс. Проте готельний та рекреаційно-туристичний бізнес також потребують інвестиційних ресурсів, і, зокрема, прямих іноземних інвестицій, які дадуть можливість підвищити прибутковість цієї галузі та збільшити надходження до Державного бюджету. Саме тому досліджувана проблема є актуальною і вимагає швидкого вирішення.

Питання залучення іноземних інвестицій в рекреаційно-туристичну сферу досліджуються у працях таких вчених, як Свірідова Н.Д., Гавран В.Я., Гнатюк Т.М., Петровський Б.Д., Судова-Хом’юк Н. [1; 2; 3; 4] та інших. Разом з тим, потребує глибшого вивчення проблема залучення іноземних інвестицій у спеціальну економічну зону рекреаційно-туристського типу "Курортополіс Трускавець".

Постановка завдань. Економічний розвиток спеціальної економічної зони рекреаційно-туристського типу "Курортополіс Трускавець" вимагає вивчення особливостей залучення іноземних та внутрішніх інвестицій суб’єктами СЕЗ. Тому метою статті є виявлення проблем залучення інвестицій та розробка заходів щодо активізації інвестиційного процесу в межах СЕЗ "Курортополіс Трускавець".

Результати. Здійснення інвестиційної діяльності в рекреаційно-туристичній сфері передбачає відповідне управління цим процесом, основна мета якого забезпечити найефективнішу реалізацію системи цілей і засобів їх досягнення в даній галузі.

Стратегічними цілями інвестиційної політики в галузі туризму, на думку Н. Свірідової, повинні бути:

- створення законодавчої бази регіонів в області забезпечення гарантій на іноземні інвестиції в туристичний бізнес;
- формування сприятливого іміджу регіонів в області надання рекреаційно-туристичних послуг;
- створення сприятливого інвестиційного клімату;
- стимулювання приливу капітальних вкладень у реконструкцію і будівництво сучасних туристичних комплексів, санаторіїв, готелів, відповідних до міжнародних вимог і стандартів;
- розробка нових турів, які повинні ураховувати етнокультурні, геополітичні, екологічні чинники туристичних районів [4].

Для цього необхідно розв’язати такі основні завдання:

- забезпечити високий темп економічного розвитку рекреаційно-туристичної сфери шляхом здійснення ефективної інвестиційної діяльності та розширення її обсягів;
- забезпечити максимізацію прибутку від інвестиційної діяльності;
- забезпечити мінімізацію інвестиційних ризиків;
- забезпечити фінансову стабільність і платоспроможність суб’єктів господарювання у процесі реалізації інвестиційних програм;
- визначити можливі варіанти прискорення реалізації інвестиційних програм [1, С.5].

Реалізації цих завдань у сфері туризму, на наш погляд, сприятиме створення спеціальних економічних зон рекреаційно-туристського типу з режимом сприятливого інвестиційного клімату на їх території. Крім того, слід передбачити державну гарантію іноземним інвесторам.

Практика функціонування спеціальних економічних зон у Львівській області (СЕЗ "Яворів" та СЕЗ "Курортополіс Трускавець") показала, що майже з кожним роком, починаючи з 1999 р., зростає обсяг інвестицій та кількість підприємств, що одержують інвестиції.

Так, у 1999 році лише 6 підприємств-суб’єктів СЕЗ на Львівщині отримали інвестиції, а на кінець 2003 року таких підприємств вже було 81 (таблиця 1)

Таблиця 1

Кількість підприємств-суб’єктів СЕЗ Львівщини, які одержали інвестиції для реалізації інвестиційних проектів, наростаючим підсумком на кінець року [5, С.3]
Показники 1999 2000 2001 2002 2003
Кількість підприємств, які одержали інвестиції для реалізації інвестиційних проектів, на кінець року, одиниць 6 47 61 76 81
Кількість інвестиційних проектів, для реалізації яких надійшли інвестиції, на кінець року, одиниць 6 49 63 78 87

Стан залучення іноземних та внутрішніх інвестицій у спеціальні економічні зони до кінця 2003 року ілюструє діаграма 1.

Обсяг інвестицій у СЕЗ Курортополіс Трускавець
Діаграма 1. Обсяг інвестицій у СЕЗ "Курортополіс Трускавець", на кінець року [5, С.3]

Як видно з діаграми 1, починаючи з 1999 року спостерігається тенденція до зростання загальних обсягів інвестування СЕЗ, проте уже з 2000 року скорочуються обсяги іноземних інвестицій в українські спеціальні економічні зони. Така негативна тенденція пов’язана з погрозами керівництва держави ліквідувати СЕЗ "Яворів" і боязню іноземних інвесторів втратити свої вкладення.

Практика функціонування спеціальної економічної зони "Курортополіс Трускавець" підтверджує зростання обсягів інвестування суб’єктів СЕЗ. Так, починаючи з 2000 року – часу заснування СЕЗ "Курортополіс Трускавець" зростає як кількість підприємств, що отримали інвестиції, так і кількість реалізованих ними інвестиційних проектів. Цю тенденцію підтверджує таблиця 2.

Таблиця 2.

Кількість підприємств СЕЗ "Курортополіст Трускавець", які одержали інвестиції та кількість реалізованих інвестиційних проектів [5, С.28]
Показники 2000 2001 2002 2003
Кількість підприємств, які одержали інвестиції для реалізації інвестиційних проектів, на кінець року, одиниць 9 12 15 16
Кількість інвестиційних проектів, для реалізації яких надійшли інвестиції, на кінець року, одиниць 11 14 17 22

Обсяги інвестування суб’єктів СЕЗ за аналізований період наведені у діаграмі 2.

Обсяги інвестування суб’єктів СЕЗ Курортополіс Трускавець
Діаграма 2. Обсяги інвестування суб’єктів СЕЗ "Курортополіс Трускавець", на кінець року [5, С.28]

Зростання чисельності реалізованих інвестиційних проектів та обсягів інвестування СЕЗ "Курортополіс Трускавець" підтверджує формування на її території умов сприятливого інвестиційного клімату. Перспективність розвитку туристичного бізнесу на території міста Трускавця зумовила зростання українських інвестицій з 8,6 млн. грн. на кінець 2002 року до 38,5 млн. грн. на кінець 2003 року.

Разом з тим, зростання чисельності туристів на курорті Трускавець, підвищення рівня життя населення України і популяризація курорту Трускавець серед іноземців вимагає збільшення кількості ліжко-місць на курорту, підвищення якості обслуговування та розширення мережі послуг, а це вимагає додаткових інвестицій.

На наш погляд, активізації інвестування СЕЗ "Курортополіс Трускавець" сприятиме державна підтримка підприємницької діяльності, впровадження ринкових методів господарювання, розвиток інфраструктури міста-курорту, покращення використання природних і трудових ресурсів, прискорення соціально-економічного розвитку міста-курорту та його входження в Європейську асоціацію курортів і отримання статусу оздоровниці міжнародного рівня.

Таким чином, для формування сприятливого інвестиційного клімату в СЕЗ "Курортополіс Трускавець" слід приділити значну увагу розвитку санаторно-курортної бази та соціально-економічної інфраструктури міста, комунального господарства. Не менш важливе значення має формування висококваліфікованого кадрового потенціалу. Велику увагу слід приділити розробці програми охорони природних ресурсів регіону для забезпечення їх раціонального використання. А також, за умови ефективної інвестиційної політики з боку держави та органу місцевого самоврядування міста Трускавця можна залучити більше вітчизняних та іноземних інвесторів для реалізації пріоритетних інвестиційних проектів в межах СЕЗ "Курортополіс Трускавець", що сприятиме розвитку туристичного бізнесу та підняттю на вищий рівень якості обслуговування туристів.

Література

1. Гавран В.Я. Управління інвестиційною діяльністю в рекреаційно-туристичній сфері. Автореферат дис...к.е.н. – Львів, 2002. – 20 с.
2. Гнатюк Т.М. Розробка механізму управління інвестиційною діяльністю підприємств туристичної сфери. Автореферат дис...к.е.н. – Хмельницький, 2003. – 18 с.
3. Петровський Б.Д., Петровський О.Б. Особливості інноваційної діяльності в умовах функціонування СЕЗ “Курортополіс Трускавець” / Міжнародний конгрес. Проблеми інформатизації рекреаційної та туристичної діяльності в Україні: перспективи культурного та економічного розвитку. – Трускавець, 2000. – 275 с. – С.12-14.
4. Свірідова Н.Д. Проблеми формування інвестиційної політики в галузі туризму. – <Доступний з www.rusnauka.com>.
5. Спеціальні економічні зони у Львівській області: Статистичний збірник – 2003. – Львів: Львівське обласне управління статистики, 2004. – 38 с.
6. Судова-Хом’юк Н. Управління інвестиційними процесами в туристично-рекреаційному комплексі України // Регіональна економіка. – 2002. - №3. – С.260-265.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.