Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие
  мы предлагаем уютные квартиры в одессе посуточно для гостей южной пальмиры  

Криховецький Іван Зеновійович
Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського
університету права ім. Короля Данила Галицького. - 2011. - №3. - С.158-166.

Туристична індустрія України: стан, проблеми та перспективи розвитку

У статті сформулювано й обґрунтовано ефективну стратегію розвитку туризму крізь призму наукових поглядів, світового досвіду, сучасних тенденцій розвитку та можливостей України на світовому ринку туристичних послуг.

Ключові слова: туристична індустрія, чинники розвитку, сучасні тенденції, світовий ринок туристичних послуг.

Постановка проблеми. Туризм - одна із найбільш диференційованих галузей економіки будь-якої країни, що водночас забезпечує міжнародне пізнання, виступає суттєвим «донором» валютних доходів держави та є, практично, найвигіднішою формою експорту, оскільки вилучає фінансові ресурси з інших держав без сплати митних платежів. Більше того, туризм, на відміну від більшості галузей економіки, може використовувати лише окремі відновлювальні природні ресурси і суттєво обмежувати використання інших. Така «гуманність» забезпечує цій галузі високий розвиток у сучасній економіці та перспективу подальшого піднесення в майбутньому.

Туризм в Україні - це ключова галузь економічної системи держави, розвиток якої повинен забезпечити відкритість вітчизняної економіки, підсилити демократичність та євроінтеграційний курс держави. Отримання Україною права на проведення чемпіонату Європи з футболу в 2012 році, стало своєрідною «візиткою» в глобальний туристичний бізнес, однак загальнонаціональні проблеми, притаманні практично всім сегментам туристичного ринку нашої держави, суттєво стримують подальший його розвиток. Тому першочерговим завданням у сфері побудови потужної туристичної індустрії в Україні є розробка стратегії адаптації вітчизняного туристичного бізнесу до сформованих лідерських стандартів країн ЄС і світу в цілому.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Загалом, проблеми туристичної індустрії в Україні досліджувалися такими науковцями, як Бобарикіна О., Воронцова М., Ворошилова Т., Долішній М., Дядечко Л., Мальченко В., Мельниченко С. Однак умови сьогодення обумовлюють необхідність визнання ефективної стратегії розвитку туризму в економіці України з урахуванням сучасних реалій.

Постановка завдання. Метою статті є формулювання й обґрунтування ефективної стратегії розвитку туризму в економіці України крізь призму наукових поглядів, світового досвіду та сучасних тенденцій розвитку туристичного ринку.

Виклад основного матеріалу дослідження. Особливість туризму, як галузі народного господарства, полягає в задоволенні людських потреб щодо пізнання навколишнього світу, унаслідок чого відбувся інтенсивний його розвиток в розвинутих державах світу (рис. 1).

Структура туристичних прибуттів у 2009 році
Рис. 1. Структура туристичних прибуттів у 2009 році [4]

Будучи достатньо «молодою» галуззю економіки, туризм 2009 року, забезпечив розподіл трохи більше 9% від світового ВВП та зайнятість кожного дванадцятого працівника [4].

Глобальне поширення фінансової кризи 2008 року принесло для світової туристичної індустрії «дві хвилі» важких фінансових наслідків. По-перше, брак вільних ресурсів на фінансових ринках суттєво обмежив розбудову туристичних об’єктів. По-друге, зростання безробіття і скорочення доходів населення викликало «ефект оптимізації витрат домогосподарств», що супроводжувався скороченням, так званих, витрат на дозвілля, левова частка яких акумулювалася туризмом.

У зв’язку із цим тенденції спаду у світовому туризмі дещо випереджали динаміку спаду сукупного ВВП (рис. 2).

Динаміка змін Світового ВВП і показників розвитку туризму
Рис. 2. Динаміка змін Світового ВВП і показників розвитку туризму [5]

Однак, якщо проаналізувати періоди зростання, то і тут проявляється певне випередження, що підтверджується динамікою зміни прибутковості туризму в структурі світового ВВП, а це, у свою чергу, засвідчує динамічність даної галузі і її здатність до оперативної адаптації, відповідно до тенденцій споживчого ринку (рис. 3).

Динаміка прибутків світового туризму
а) обсяг прибутків туристичної галузі в млн.;
б) частка прибутків від туристичної діяльності у структурі валового світового прибутку

Рис. 3. Динаміка прибутків світового туризму [5]

Однак ефективність функціонування будь-якої галузі характеризується не лише обсягом її прибутковості, але й рівнем інвестиційної привабливості та обсягом зайнятості. Що ж до тенденцій світового туризму до відповідності цим параметрам, то ця галузь відзначилася певною динамічністю (рис. 4).

Динаміка зайнятості та інвестиційної привабливості світового туризму
а) - натуральні показники зайнятості в туризмі; б) - відносні показники зайнятості в туризмі;
в) - обсяг інвестиційних вкладень; г) - динаміка частки туризму у світових інвестиціях.

Рис. 4. Динаміка зайнятості та інвестиційної привабливості світового туризму [5]

Зокрема, глибокий «спад» її інвестиційної привабливості у 2009 р. на 11% лише за 2010 рік був відновлений на 9 процентних пунктів і був меншим тільки на 2% від докризового рівня.

Практично, аналогічні тенденції спостерігаються і у сфері зайнятості, де зниження на 2,3% в 2009 році майже повністю компенсовано її зростанням на 2% в 2010.

Зважаючи на відповідні розрахунки й аналіз тенденцій посткризового туризму у світі, можемо стверджувати, що дана галузь у сучасних умовах переживає своєрідну «депресію», яка, у свою чергу, із початком 2010 року переросла в певне пожвавлення. При чому, враховуючи динамічність туризму, доцільно очікувати подальшого його піднесення уже в найближчі 5-10 років.

Що стосується економіки України, то згідно із дослідженнями Всесвітньої ради подорожей та туризму (WTTC), вітчизняна економіка за показниками розвитку туризму дещо не відповідала загальносвітовим тенденціям, зокрема, випереджаючи їх за показниками частики доходів у ВВП країни й інвестиційних вкладень, одночасно відстаючи у сфері зайнятості.

Зокрема, туристична індустрія України та суміжні з нею галузі економіки уже в 2008 р. принесли 9,3% або 85,1 млрд. грн. ВВП держави, які дещо знизилися в 2009 р. Однак, на відміну від світових тенденцій, це зниження здійснювалося з дещо меншою інтенсивністю (рис. 5).

Обсяг інвестицій і частка туризму у ВВП України
а) - частка туризму у ВВП України; б) - обсяг інвестицій у туризм України

Рис. 5. Обсяг інвестицій і частка туризму у ВВП України [3]

Практично, аналогічна ситуація спостерігається у сфері інвестування туристичної галузі. Обсяг інвестицій у туристичній індустрії у 2008 році склав 50 млрд. грн., або 19,9%, у 2009 році - 47 млрд. грн., або 17,8%.

Що стосується зайнятості, то вітчизняна туристична індустрія (туризм і суміжні галузі) забезпечила роботою приблизно кожного 14 працівника. У 2008 р. чисельність зайнятих у туризмі склала 1571 500 чол., або 7,6% від загальної кількості працівників, однак 2009 рік приніс суттєве скорочення цих показників (рис. 6).

Зайнятість у туризмі України
Рис. 6. Зайнятість у туризмі України [3]

Однак такі «умовно позитивні» зміни спричинені не ефективним розвитком підприємництва у сфері туризму, а викликані, насамперед, двома факторами. По-перше, загальне зниження ВВП в Україні за 2008-2009 було одним із найбільших у світі, а тому динаміка його зниження випереджала втрати доходів туризму. По-друге, готуючись до проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року, на розвиток туризму і суміжних галузей спрямували значну кількість фінансових ресурсів безпосередньо з бюджету і внутрішніх інвестицій, що також дозволило втримати галузь на належному рівні (рис 7).

Структура фінансування програми підготовки чемпіонату Європи з футболу 2012
Рис. 7. Структура фінансування програми підготовки чемпіонату Європи з футболу 2012 [1]

Специфіка ринкових відносин полягає в тому, що будь-яка галузь економіки повинна будуватися безпосередньо на вільній конкуренції приватної власності різних суб’єктів господарювання за опосередкованої регулювальної діяльності держави.

Враховуючи короткотермінову перспективу 2012 року й обсяг ресурсів, що виділяється на забезпечення ефективного проведення заходів у ньому, в Україні необхідно розробити своєрідну стратегію розвитку туризму до, у період, після 2012 року.

У практиці світового менеджменту виділяють окремі групи учасників ринку та притаманні їм стратегії досягнення конкурентних переваг на цьому ринку (табл. 1).

Таблиця 1

Стратегії досягнення конкурентної переваги
Позиція на ринку Попереджувальні стратегії Пасивні стратегії
Лідери ринку («віоленти») «Захоплення», «Захист», «Блокування» «Перехоплення»
Переслідувачі лідерів ринку («патіенти») «Атака» «Прорив» «Оточення» «Дотримання курсу»
Ті, що уникають прямої конкуренції («комутанти») «Зосередження сил на ділянці», «Обхід» « Збереження позицій»

«Захоплення ринку» - розширення попиту на продукцію фірми за рахунок використання продуктового або цінового лідерства.
«Захист ринку» - дія на споживачів з метою утримати їх у сфері діяльності підприємства за допомогою реклами, стимулювання тощо.
«Блокування ринку» - не допускати, щоб переслідувачі домагалися переваг на окремих маркетингових напрямах: товар, обслуговування, реклама та ін.
«Перехоплення» - реакція на нововведення переслідувачів з метою зниження їх ефективності.
«Атака в лоб» - використання істотної переваги над лідером (цінового або нецінового) для досягнення конкурентної переваги на ринку.
«Прорив» - використання якої-небудь однієї слабкої сторони лідера, знаходження «пролому».
«Оточення» - поступове накопичення переваг шляхом використання слабких місць лідера, обхід конкурента з різних сторін.
«Дотримання курсу» - мінімізація ризику дій у відповідь лідера наприклад, у ціновій політиці.
«Зосередження сил на вигідних ділянках» - вибір сегментів ринку, що не привертають уваги сильніших конкурентів.
«Обхід» - уникнення конкуренції шляхом випуску товарів, що не «змагаються», сервісу, використання непривабливих каналів збуту та ін.
«Зберігання позицій» - підтримка сталості у ринковій діяльності, що не викликає уваги конкурентів («статус квот»).

Для України, яка на ринку туристичних послуг відповідає статусу «патіента» в період підготовки, проведення і після проведення чемпіонату Європи з футболу 2012, важливо сформулювати попереджувальну стратегію «Прориву». Для цього перед вітчизняною економікою існує ряд позитивних і практично безризикових передумов:

1. «Депресія» світового туризму певною мірою знижує конкурентний тиск, вивільняє певні сегменти ринку, однак перебуває на «завершальній стадії».
2. Старт чемпіонату Європи з футболу 2012 року.
3. Рівень життя і ціни дозволяють забезпечити прибутковість туризму за умов зниження цін на послуги.
4. Наявність вільної, дешевої робочої сили.
5. Географічне розташування в Центрі Європи.

Для ефективного використання цих передумов необхідно здійснити ряд перетворень у самій організації туристичної діяльності, забезпечивши впровадження внутрішніх / зовнішніх конкурентних переваг (табл. 2).

Таблиця 2

Перелік зовнішніх чинників конкурентної переваги туристичної організації [2, с. 158-160]
Зовнішні чинники конкурентних переваг організації Основні заходи щодо досягнення і використання конкурентної переваги
Рівень конкурентоспроможності країни Організація в країні високого рівня конкурентоспроможності або підвищення конкурентоспроможності своєї країни
Рівень конкурентоспроможності регіону Заходи щодо підвищення конкурентоспроможності регіону або виходу з нього в інший, більш конкурентоспроможний
Відкритість суспільства і ринків Розвиток міжнародної співпраці та інтеграції, міжнародної вільної конкуренції
Науковий рівень управління економікою країни, області, регіону тощо Застосування економічних законів функціонування ринкових відносин, законів організації у статистиці, підходів до управління різноманітними об'єктами, методів управління на всіх рівнях ієрархії
Національна система стандартизації і сертифікації Активізація роботи в цій сфері, посилення контролю за дотриманням міжнародних стандартів і угод, правове забезпечення гармонізації з міжнародною системою
Державна підтримка розвитку людини Створення єдиних національних інформаційних центрів за сферами або галузями народного господарства, які відповідають новітнім вимогам науки і техніки
Якість інформаційного забезпечення управління на всіх рівнях ієрархії Оберігати навколишнє природне середовище, підвищувати якість середовища проживання і розвивати конкурентні переваги в цій сфері. Комплексно формувати і реалізовувати
Виробнича структура туристичної організації Проектувати організації на основі гнучких виробничих систем, автоматизованих модулів і систем
Місія організації Місія повинна включати в себе оригінальну ідею, ексклюзивну сферу діяльності, конкурентоспроможний продукт
Структура туристичної організації Організаційна структура повинна ґрунтуватися на основі дерева цілей організації з горизонтальною координацією всіх видів робіт менеджером з конкретного товару (проблемно-цільова організаційна структура)
Спеціалізація і концентрація надання туристичних послуг Здійснювати проектування надання туристичних послуг на основі принципів раціоналізації, використовуючи методи моделювання
Надавачі туристичних послуг Постійно аналізувати конкурентне середовище, надавачів туристичних послуг, силу конкуренції між ними їх конкурентоспроможність
Облік і аналіз використання всіх видів ресурсів за всіма стадіями життєвого циклу великих об'єктів організації Стимулювання проведення подібного аналізу, оскільки в майбутньому економія ресурсів при наданні туристичних послуг буде пріоритетним напрямом діяльності туристичної організації, чинником
Прогнозування політики ціноутворення і ринкової інфраструктури. Для збереження цієї переваги необхідно за своїми товарами аналізувати дію законів попиту, пропозиції, конкурентоспроможності тощо.

Серед внутрішніх переваг слід виділити такі:

- наявність морського узбережжя з відносно м'яким кліматом;
- можливість організації гірськолижних курортів;
- існування джерел з мінеральною водою і лікувальними грязями;
- архітектурні, інші пам'ятки.

Висновки. Перспективність розвитку туризму як галузі народного господарства підтверджується всіма прогнозними даними світової туристичної організації, відповідно до яких у ХХІ столітті туризм стане найважливішою рушійною силою світового розвитку. У зв’язку із цим високий рейтинг держави в розвитку цієї галузі - це не лише великий потенціал акумуляції фінансових ресурсів, а й міжнародний авторитет і сфера впливу в глобальному середовищі.

Для досягнення цього результату Україні, маючи вагомий рушій (Євро 2012), необхідно розробити ефективну стратегію «оперативної експансії» світового туристичного ринку. При розробці стратегії необхідно враховувати, що найкращі умови розвитку туристичних послуг вже є сформованими в інших більш розвинутих державах, що створює жорстку конкуренцію на цьому ринку, а тому побудову такої стратегії в Україні доцільно здійснити шляхом розвитку решти галузей економіки й оптимізації цінової політики вітчизняних підприємств туристичної індустрії.

Список використаних джерел

1. Офіційний сайт Міністерства економіки України. Державна цільова програма підготовки та проведення в України фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http//:www.minecon.gov.ua.
2. Правик Ю.М. Маркетинг туризму / Ю. М. Правик. - К.: Знання, 2008. - 303 с.
3. Туризм в Україні [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.
4. International tourist arrivals, 2009 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http//:www.Globalfinance.сom.
5. Travel & Tourism: Economic Impact WTTC’s 2010 economic Research / World Travel & Tourism Council [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ttc.сom.

Криховецький И. З. Туристическая индустрия Украины: состояние, проблемы и перспективы развития

В статье сформулированаа и обоснована ефективная стратегия развития туризма с точки зрения науки, мирового опыта, современных тенденций развития и возможностей Украины на мировом рынке туристических услуг.

Ключевые слова: туристическая индустрия, етапы развития, современные тенденции, мировой рынок туристических услуг.

Krykhavetskyy I. Z. Tourist Industry of Ukraine: State, Problems and Promising Development

The aim of article is to formulate and ground the effective strategy of tourist development in the Ukrainian economy through the prizm of scientific views, world’s experience and modern tendencies in the development of the tourist market.

Key words: tourist industry, on the eve, long-term development, modern tendencies, world’s tourist market.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.