Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Лебедєва О.А.
Економічний простір. - 2010. - №44/1. - С.91-96.

Концепція розвитку сектора туристичних послуг України в умовах державно-приватного партнерства

У статті розглянуто сутність механізму державно-приватного партнерства, проаналізовано світовий досвід його застосування в секторі туристичних послуг, визначено мету, цілі та завдання держави та приватного бізнесу в секторі туристичних послуг в умовах державно-приватного партнерства. Також було досліджено існуючі інструменти державно-приватного партнерства в світі та надано рекомендації щодо їх використання в секторі туристичних послуг України.

Ключові слова: державно-приватне партнерство, сектор туристичних послуг, туристичні ресурси, туристична інфраструктура, туристичний продукт

Актуальність проблеми. На протязі останніх років сектор туристичних послуг України набуває все більшого значення для соціально-економічного зростання країни. Втім особливий інтерес для вітчизняних дослідників представляє сегмент внутрішнього та в'їзного туризму, тобто туризму в межах країни. Адже розвиток цих видів туризму є важливим чинником поповнення валютних ресурсів, зростання зайнятості та підвищення рівня життя населення, тому визначається одним з пріоритетних напрямків структурної політики України. Втім, більшість заходів, передбачених Державною програмою розвитку туризму на 2002-2010 роки, не втілювалися на практиці через відсутність необхідних інвестицій. Адже за період 2002-2008 pp. обсяг інвестицій в туристичний сектор України поступово збільшився з 1,8 млрд. дол. до 9,6 млрд. дол., а в 2009 р. спостерігалося скорочення інвестиційного потоку до 3,3 млрд. дол. [1] через прояви світової економічної кризи. Тому одним з ефективних засобів залучення інвестицій в туризм слід розглядати можливість застосування державно-приватного партнерства.

Аналіз останніх наукових досліджень. Вивчення питань, пов'язаних з особливостями реформування та розвитку туристичного сектора України набуло широкого висвітлення в науковій літературі, зокрема в працях таких дослідників як К. Антонюк, А. Гаврилюк, В. Головинець, Л. Гон-таржевська, О. Кальченко, В. Карп та інші. Але проблемам використання механізму державно-приватного партнерства в секторі туристичних послуг України не приділяється достатньої уваги.

Метою статті є дослідження напрямків розвитку сектора туристичних послуг України в умовах державно-приватного партнерства з урахуванням світового досвіду.

Викладення основного матеріалу дослідження. Відповідним Законом України державно-приватне партнерство визначається як співробітництво між державою Україна, Автономною Республікою Крим, територіальними громадами в особі відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування (державними партнерами) та юридичними партнерами, крім державних та комунальних підприємств, або фізичними особами - підприємствами (приватними партнерами), що здійснюється на основі договору в порядку, встановленому цим Законом та іншими законодавчими актами [2]. Тобто державно-приватне партнерство представляє собою інструмент залучення інвестицій в державний сектор економіки та передбачає використання приватного капіталу вітчизняних і зарубіжних підприємців на певний строк на основі державного управління без приватизації об'єктів, при цьому частина ризиків покладається на приватних інвесторів. При цьому держава встановлює цілі проектів з позиції суспільних інтересів та визначає вартісні та якісні параметри, здійснює моніторинг реалізації проектів, а приватний партнер бере на себе оперативну діяльність на різних стадіях проекту - розробку, фінансування, будівництво, експлуатацію, управління, практичну реалізацію послуг споживачам.

Світовий досвід застосування механізму державно-приватного партнерства в туризмі нараховує значну кількість прикладів співробітництва держави та приватного бізнесу Так в Туреччині на основі державно-приватного партнерства було реалізовано крупні інвестиційні проекти транспортної, інженерної та туристичної інфраструктури. На основі усунення законодавчих перешкод, підготовки інвестиційних площадок та створення інфраструктурних союзів, надання податкових та інших пільг для приватного бізнесу було здійснено комплексний розвиток міжнародного курорту Белєка, а розвиток інфраструктури став поштовхом для подальшого зростання туристичного сектору Туреччини [3].

Іншим прикладом успішного застосування державно-приватного партнерства в туризмі є Туніс, де на основі спільного фінансування проектів було створено Агентство туристичної нерухомості, що займається розробкою вигідних умов для приватних інвесторів та їх залученням, розроблено та реалізовано план зміни законодавства в туристичному секторі, запропоновано 100% податкові канікули на протязі перших десяти років та 50% в наступні роки, відмінено податок на реінвестований прибуток та введено зниження мита.

Результатом державно-приватного партнерства в туризмі Тунісу стало зростання іноземного туристичного потоку на протязі 1987-2007 pp. з 1,9 до 6,7 млн. осіб та збільшення доходів від туризму з 1,2 до 3,8 млрд. дол. на протязі зазначеного періоду [4].

Втім в Україні та країнах близького зарубіжжя використання державно-приватного партнерства в секторі туристичних послуг майже не поширено. Окремими успішними прикладами є розвиток агроту-ризму в Білорусі [5], створення туристично-рекреаційного комплексу в Оренбурзькій області Російської Федерації та комплексний розвиток туристичної та супутніх галузей в республіці Калмикія (Російська Федерація) [6].

Таким чином, світовий досвід показує, що кожний партнер вносить свій внесок в спільний проект: держава забезпечує повноваження власника, надає можливість отримання податкових та інших пільг і гарантій, матеріальних та фінансових ресурсів, виконує контрольно-регулюючу функцію, дотримує суспільні інтереси; приватний партнер забезпечує фінансові ресурси, ефективне керування, гнучкість та впровадження ефективних методів роботи, нових технологій, форм організації виробництва.

В сучасних умовах доцільність використання державно-приватного партнерства в секторі туристичних послуг підтверджується спільністю цілей держави і приватного бізнесу та можливістю ефективного їх досягнення за умови своєчасного вирішення поставлених завдань (рис. 1).

Мета, цілі та завдання держави та приватного бізнесу в секторі туристичних послуг в умовах державно-приватного партнерства
Рис. 1. Мета, цілі та завдання держави та приватного бізнесу в секторі туристичних послуг в умовах державно-приватного партнерства

В межах державно-приватного партнерства головною метою держави є зростання добробуту суспільства шляхом створення нових робочих місць та підвищення соціально-економічного розвитку населення, а приватний бізнес, передусім, розраховує на отримання прибутку.

Втім держава та приватний бізнес повинні мати різний підхід до однієї й тієї ж цілі, адже від державно-приватних партнерів потребується виконання різних завдань.

Так першу сумісну ціль держави та приватного бізнесу «ефективне використання туристичних ресурсів та об'єктів» слід розглядати з різних точок зору. З позиції держави першочерговими є питання щодо збереження туристичних ресурсів та туристичних об'єктів; підвищення природно-рекреаційного потенціалу країни; розвитку туризму в регіонах, де туризм спроможний позитивно вплинути на зайнятість місцевого населення, підвищити його добробут; збільшення доходів в бюджету в туристичної діяльності. Втім приватний бізнес розглядає ефективне використання туристичних ресурсів та об'єктів в якості максимізації прибутку від розвитку того чи іншого виду туризму.

Другою сумісною ціллю держави та приватного бізнесу в рамках партнерства секторі туристичних послуг України є удосконалення туристичної та розважальної інфраструктури. З позиції держави цю ціль необхідно розглядати як створення сучасних об'єктів туристичної та розважальної інфраструктури. Втім приватний бізнес вкладає інвестиції в об'єкти туристичної та розважальної інфраструктури, передусім, з метою отримання стабільного прибутку.

Третьою ціллю держави та приватного бізнесу в межах партнерства в секторі туристичних послуг України є просування національного туристичного продукту на світовий та вітчизняний ринки. При цьому держава займається розробкою, а приватний бізнес - реалізацією системи просування національного туристичного продукту.

З огляду на існуючі інструменти державно-приватного партнерства в світі доцільним буде їх групування за критерієм «форма співробітництва» та надання рекомендацій щодо їх використання в секторі туристичних послуг України:

1. пряма участь держави (концесаційні договори, створення ОЕЗ, будівництво транспортної та інженерної інфраструктури) -доцільним є використання цього інструменту державно-приватного партнерства в крупних інфраструктурних проектах (курортних та туристичних комплексах), та проектах з метою створення об'єктів національного багатства (національних парків, заповідників тощо);
2. залучення приватних інвестицій в обмін на державні пільги, субсидії та гарантії - цей інструмент державно-приватно партнерства рекомендується використовувати під час будівництва об'єктів туристичної інфраструктури (готелів, санаторіїв, пансіонатів, аквапарків, дильфінаріумів, атракціонів тощо);
3. сумісне фінансування за рахунок створення та функціонування національних туристичних організацій - доцільно використовувати для маркетингових методів просування туристичного продукту.

Висновки. Таким чином, застосування механізму державно-приватного партнерства в секторі туристичних послуг України призведе до ефективного використання туристичних ресурсів та об'єктів, удосконалення туристичної та розважальної інфраструктури, просування національного туристичного продукту на світовий та вітчизняний ринки, що позитивно вплине на розвиток туризму в Україні. В подальшому планується дослідження використання інструментів державно-приватного партнерства в секторі туристичних послуг України.

Список використаних джерел

1. Tourism Research [електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.wttc.org/eng/TourismResearch/EconomicData/Search/Tool
2. Закон України «Про державно-приватне партнерство» від 1.07.2010р. № 2404-VI [електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/12134.html
3. Tourism strategy of Turkey - 2023 [електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.scribd.com/doc/3040322/Tourism-Strategy-Of-Turkey-2023
4. Zine El Abidine Ben AH Tunisian tourism: reforms of the tourism sector [електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.tunisiaonline.com/tourism/index.html
5. Белорусское общественное объединение «Отдых в деревне» [електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.ruralbelarus.by
6. Закон «О государственно-частном партнерстве в Республике Калмыкия» от 18.12.2008 № 59-IV-3 [електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.strategy-center.ru

In the article the essence of mechanism of state and private partnership is considered; world experience of its application in tourist services' sector is analysed. The purpose, aims and tasks of the state and private business in tourist services' sector in conditions of state and private partnership are regarded. Also existent instruments of state and private partnership in world are researched and recommendations of its using in Ukraine's tourist services' sector are given.

Key words: state and private partnership, tourist services' sector, tourist resources, tourist infrastructure, tourist product.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.