Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие
Выгодные вклады в банках процентные ставки и условия, открытие, договор вклада.

Міжрегіональна академія управління персоналом


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

дисципліни

Інформаційні технології в туризмі

для бакалаврів спеціальності "Туризм"Київ - 2006

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Сучасне інформаційне забезпечення організації, яка працює в галузі туризму або готельного бізнесу, є обов’язковою умовою її успішного функціонування. Високі темпи розвитку інформаційних технологій, великі обсяги валютних надходжень у цю сферу та як наслідок розширення процесів глобалізації активно впливають на розвиток туристичної індустрії. Ця галузь охоплює сукупність різноманітних транспортних, сервісних, торговельних та інших територіально розподілених організацій і підприємств, узгодження дій яких сьогодні є неодмінною умовою задоволення попиту на туристські товари і послуги.

Туристичні фірми, що тільки починають свою діяльність або вже давно працюють, постійно стикаються у комерційній діяльності з багатьма проблемами, розв’язати які неможливо без автоматизованих інформаційних технологій. Постійне удосконалення інформаційних технологій створює умови для якісного задоволення зростаючих потреб потенційних споживачів туристських товарів і послуг, що у свою чергу спричинюють загострення конкуренції між окремими фірмами.

Мета дисципліни “Інформаційні технології в туризмі” - дати студентам, майбутнім фахівцям у сфері управління туристичним бізнесом, комплекс знань, умінь і навичок, необхідних для підвищення ефективності професійної діяльності за допомогою засобів інформаційних технологій.

Завдання дисципліни:

- ознайомити студента з апаратним і програмним забезпеченням інформаційних технологій в туризмі;
- розглянути склад технічного і програмного забезпечення туристичної організації, застосування систем управління базами даних у сфері туризму;
- ознайомити студентів з основами побудови і функціонування локальних і глобальних комп’ютерних мереж, захисту інформації в комп’ютерних мережах, з основами побудови автоматизованих систем управління підприємством сфери туризму;
- дати студентам, майбутнім фахівцям у сфері туризму, глибокі і систематизовані знання про прикладні програми з формування, просування і реалізації туристського продукту, автоматизованих систем бронювання і резервування, систем автоматизації управління готельним і ресторанним бізнесом;
- розглянути інформаційні технології електронної комерції в туризмі, а також використання мультимедіа і Інтернету у практиці туристичного бізнесу;
- сформувати у студентів уміння і навички використання прикладного програмного забезпечення в соціально-культурному сервісі і туризмі.

Програма розрахована на студентів, які мають певний рівень знань з інформатики, тобто ознайомлені зі складом комп’ютера, мають початкові знання щодо користування графічною оболонкою Windows.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
вивчення дисципліни "Інформаційні технології в туризмі"

Назва теми
1 Вступ до курсу. Основні напрями розвитку інформаційних технологій у туризмі
2 Апаратне і програмне забезпечення інформаційних технологій у туризмі
3 Засоби комунікації і зв’язку
4 Засоби оргтехніки у сфері туризму
5 Інформаційні технології в туризмі на базі Microsoft Office
6 Бази даних, системи управління базами даних. Інформаційно-пошукові системи для туристичних організацій
7 Використання засобів мультимедіа у практиці туристичного бізнесу
8 Локальні обчислювальні мережі і системи зв’язку в туризмі
9 Основи глобальних комп’ютерних мереж
10 Захист інформації в комп’ютерних мережах підприємств сфери туризму
11 Інформаційні технології електронної комерції в туризмі
12 Стратегія розробки і впровадження інформаційних систем у туризмі
13 Інформаційні системи менеджменту. Пакети управління туристичними фірмами
14 Автоматизовані системи бронювання і резервування в туризмі
15 Системи автоматизації управління готельним бізнесом
16 Системи автоматизації управління ресторанним бізнесом і індустрією розваг

ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ
до вивчення дисципліни "Інформаційні технології в туризмі"

Тема 1. Вступ до курсу. Основні напрями розвитку інформаційних технологій у туризмі

Предмет і завдання курсу. Зв’язок з дисциплінами в галузі туризму, які вивчалися. Поняття про інформаційні технології. Класифікація інформаційних технологій. Інформаційні потоки у сфері туризму. Інформаційні технології в управлінні туризмом. Основні напрями розвитку інформаційних технологій у туризмі. Типи інформаційних структур (двовимірні, ієрархічні, сіткові).

Література [1-4; 8]

Тема 2. Апаратне і програмне забезпечення інформаційних технологій у туризмі

Класифікація комп’ютерної техніки. Склад базової конфігурації персонального комп’ютера. Системи, розташовані на материнській платі. Принципи роботи і основні параметри мікропроцесора. Організація оперативної пам’яті. Жорсткий диск як основний пристрій зберігання інформації. Принципи роботи і основні параметри CD-дисковода. Відеосистема ПК. Периферійні пристрої ПК. Операційні системи: поняття, основні функції, класифікація. Системне і сервісне ПЗ. Класифікація ПЗ в туризмі.

Література [1; 5; 6]

Тема 3. Засоби комунікації і зв’язку

Способи передачі інформації. Класифікація каналів зв’язку. Телефонний зв’язок. Комп’ютерна телефонія. Радіотелефонний зв’язок. Стільниковий радіотелефонний зв’язок. Транкингові радіотелефонні системи. Персональний супутниковий радіозв’язок. Пейджингова система зв’язку. Відеозв’язок. Факс.

Література [1; 5; 6; 8]

Тема 4. Засоби оргтехніки у сфері туризму

Копіювально-розмножувальні засоби. Сканери. Засоби відображення інформації. Слайдпроектори.

Література [1; 5; 6; 8]

Тема 5. інформаційні технології в туризмі на базі Microsoft Office

Нормативні вимоги до туристичного офісу. Технології роботи електронного офісу. Склад типового офісного пакета додатків. Текстові процесори, електронні таблиці, засоби підготовки презентацій. Групова розробка документації в середовищі MS Outlook. Спеціальне офісне ПЗ.

Література [1; 2; 5-8]

Тема 6. Бази даних, системи управління базами даних. Інформаційно-пошукові системи для туристичних організацій

Поняття бази даних і системи управління базами даних (СУБД). Моделі організації даних. Реляційна модель даних. Нормалізація даних, нормальні форми реляційної БД. Об’єкти баз даних. Запити до БД, мова SQL. Класифікація і характеристика СУБД. Основи інформаційної безпеки СУБД. Застосування СУБД у туризмі.

Література [1; 2; 5-8]

Тема 7. Використання засобів мультимедіа у практиці туристичного бізнесу

Практика використання Інтернету у туристичній сфері. Можливості Інтернету у формуванні, просуванні і реалізації туристичного продукту. Пошук інформації і маркетингові дослідження. Реклама туристичного продукту і послуг в Інтернеті. Пошук ділових партнерів через засоби Інтернету. Туристські виставки і ярмарки в Інтер-неті. Віртуальний туризм.

Література [1; 5; 6; 8; 9; 11]

Тема 8. Локальні обчислювальні мережі і системи зв’язку в туризмі

Сіткове використання обчислювальної техніки. Програмні і апаратні компоненти комп’ютерної мережі. Рівні моделі OSI. Класифікація комп’ютерних мереж. Однорангові комп’ютерні мережі. Мережі на основі сервера. Технологія “клієнт - сервер” в комп’ютерних мережах. Топологія мережі. Структура, принцип обміну даними, основні характеристики сіткових топологій “шина”, “зірка”, “кільце”. Середовища передачі даних в комп’ютерних мережах. Бездротові мережі.

Література [5-9]

Тема 9. Основи глобальних комп’ютерних мереж

Історія створення і розвитку Інтернету. Стек протоколів TCP/IP. Адресація в Інтернеті. Поняття і структура IP-адреси. Підключення до Інтернету. Система доменних імен DNS. Служба передачі файлів (FTP). Електронна пошта і списки розсилки. Функції і властивості поштових клієнтів. Етикет електронної пошти. Телеконференції (Usenet). Служби IRC і ICQ. Система World Wide Web. Основа WWW: гіпертекст, протокол передачі гіпертексту (HTTP), мова HTML, універсальна адреса ресурсу (URL). Пошук інформації в Ін-тернеті.

Література [5-11]

Тема 10. Захист інформації в комп’ютерних мережах підприємств сфери туризму

Поняття безпеки електронної системи. Основні положення інформаційної безпеки. Класифікація загроз безпеки. Технології анти-вірусного захисту. Безпека електронної пошти і Інтернету. Міжсіткові захисні екрани (брандмауери). Криптографія. Поняття електронно-цифрового підпису (ЕЦП). Технічне, організаційне і правове забезпечення ЕЦП.

Література [1; 5-11]

Тема 11. інформаційні технології електронної комерції в туризмі

Поняття, історія розвитку і структура ринку інформаційних продуктів і послуг. Поняття електронної комерції. Види електронних платежів. Інтернет-технології електронної комерції. Технології захищеного зв’язку і захисту даних в електронній комерції. Системи електронних платежів, цифрові гроші. Пластикові картки та їх класифікація.

Література [1; 5-11]

Тема 12. Стратегія розробки і впровадження інформаційних систем у туризмі

Етапи розвитку інформаційних систем. Поняття життєвого циклу системи. Структура забезпечення інформаційної системи, призначення основних складових. Етапи розвитку і впровадження інформаційної системи. Взаємозв’язок організаційної структури управління і інформаційної системи. Перспективи розвитку інформаційних систем. Особливості формування сучасних інформаційних систем управління підприємством. Проблеми впровадження інформаційних систем.

Література [1; 3, 4]

Тема 13. Інформаційні системи менеджменту. Пакети управління туристичними фірмами

Програмні продукти Арим-Софт. Програма Само-Тур. Програмний комплекс Мастер-Тур. Интур-Софт, Аист-2.5, Voyage Office, Туристский офис, Jack

Література [1; 17-24]

Тема 14. Автоматизовані системи бронювання і резервування в туризмі

Класифікація систем бронювання і резервування. Характеристика і функціональні можливості вітчизняних і зарубіжних систем бронювання і резервування. Системи бронювання Amadeus, Galileo, Worldsplan, Sabre. Міжнародні нормативно-правові акти з використання систем бронювання і резервування. Національна система бронювання.

Література [1; 17-24]

Тема 15. Системи автоматизації управління готельним бізнесом

Загальна характеристика готельного бізнесу. Поняття автоматизованої системи управління готелем. Огляд ринку програмного забезпечення управління готелем (Hotel-2000, Отель-Симпл, Мередиан-1, Рек-Софт, Дип-Пансион, Lodging Touch, KEI-Hotel, Fidelio, Cenium, Nimeta).

Література [1; 17-24]

Тема 16. Системи автоматизації управління ресторанним бізнесом і індустрією розваг

Поняття автоматизованої системи управління рестораном. Технічне і програмне забезпечення ресторанного бізнесу. Програмне забезпечення контролю служби харчування. Програмне забезпечення автоматизації казино, боулінгу, більярда.

Література [1; 17-24]

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Програмою дисципліни передбачено виконання студентами контрольної роботи за варіантами. Номер варіанта контрольної роботи студенти визначають за останньою цифрою номера своєї залікової книжки. На першому аркуші контрольної роботи студент повинен вказати своє прізвище, ім’я та по батькові, номер групи, номер залікової книжки, номер варіанта контрольної роботи.

Кожне питання варіанта контрольної роботи студент повинен записати в зошиті і дати коротку відповідь по суті кожного.

Наприкінці роботи слід навести список використаної літератури, потім поставити дату та підпис.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант 1

1. Поняття інформаційних технологій. Інформаційні технології в управлінні соціально-культурного сервісу і туризму.
2. Спеціальне офісне ПЗ.
3. Сіткове використання обчислювальної техніки. Програмні і апаратні компоненти комп’ютерної мережі. Рівні моделі OSI.
4. Аналіз ринку прикладних програм автоматизації туристичного офісу. Характеристика і функціональні можливості програмних комплексів автоматизації роботи турфірм.
5. Електронна система бронювання і резервування туристичних послуг в Інтернеті.

Варіант 2

1. Класифікація комп’ютерної техніки. Склад базової конфігурації персонального комп’ютера.
2. Перспективні розробки програм автоматизації туристичного офісу.
3. Класифікація комп’ютерних мереж. Мережі на основі сервера. Технологія “клієнт - сервер” в комп’ютерних мережах.
4. Системи автоматизації роздрібного продажу туристичних послуг.
5. Перспективні напрями використання Інтернету в туризмі. Мультимедійні довідники і каталоги в туристичному бізнесі.

Варіант 3

1. Відеосистема ПК.
2. Технічне забезпечення туристичного офісу.
3. Топологія мережі. Структура, принцип обміну даними, основні характеристики сіткових топологій “шина”, “зірка”, “кільце”. Середовища передачі даних в комп’ютерних мережах.
4. Системи автоматизації туроператорської діяльності.
5. Поняття автоматизованої системи управління готелем. Огляд ринку програмного забезпечення управління готелем.

Варіант 4

1. Периферійні пристрої ПК.
2. Поняття бази даних і системи управління базами даних (СУБД).
3. Стік протоколів TCP/IP. Адресація в Інтернеті. Поняття і структура IP-адреси. Система доменних імен DNS.
4. Проблемно-орієнтовані пакети прикладних програм в туризмі.
5. Електронні системи продажів в управлінні готельним бізнесом.

Варіант 5

1. Операційні системи: поняття, основні функції, класифікація.
2. Моделі організації даних. Реляційна модель даних.
3. Сервіси Інтернету.
4. Системи автоматизації діловодства і документообігу турфірми.
5. Поняття автоматизованої системи управління рестораном. Технічне і програмне забезпечення ресторанного бізнесу.

Варіант 6

1. Класифікація програмного забезпечення в соціально-культурному сервісі і туризмі.
2. Об’єкти баз даних. Запити до БД, мова SQL.
3. Система World Wide Web.
4. Класифікація систем бронювання і резервування.
5. Програмне забезпечення автоматизації казино, боулінгу більярда.

Варіант 7

1. Нормативні вимоги до туристичного офісу.
2. Класифікація і характеристика СУБД. Поняття архітектури “клієнт - сервер”.
3. Пошук інформації в Інтернеті.
4. Характеристика і функціональні можливості вітчизняних і зарубіжних систем бронювання і резервування.
5. Поняття, історія розвитку і структура ринку інформаційних продуктів і послуг. Поняття електронної комерції.

Варіант 8

1. Технології роботи електронного офісу.
2. Основи інформаційної безпеки СУБД.
3. Основні положення інформаційної безпеки. Технології антивірусного захисту.
4. Міжнародні нормативно-правові акти з використання систем бронювання і резервування.
5. Віртуальний туризм.

Варіант 9

1. Основні напрями розвитку інформаційних технологій у сервісній діяльності і туризмі.
2. Повнотекстові БД і засоби формування запитів до них. Технології автоматичного індексування текстів документів.
3. Безпека електронної пошти і Інтернету
4. Можливості Інтернету у формуванні, просуванні і реалізації туристичного продукту.
5. Системи електронних платежів, цифрові гроші.

Варіант 10

1. Склад типового офісного пакета додатків. Текстові процесори, електронні таблиці, засоби підготовки презентацій.
2. Правові і фінансові системи баз даних для туристичних організацій.
3. Використання систем бронювання і резервування.
4. Криптографія. Поняття електронно-цифрового підпису (ЕЦП). Технічне, організаційне і правове забезпечення ЕЦП.
5. Реклама туристичного продукту і послуг в Інтернеті.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Поняття інформаційних технологій. Інформаційні технології в управлінні соціально-культурного сервісу і туризму. Основні напрями розвитку інформаційних технологій в сервісній діяльності і туризмі.
2. Класифікація комп’ютерної техніки. Склад базової конфігурації персонального комп’ютера.
3. Відеосистема ПК.
4. Периферійні пристрої ПК.
5. Операційні системи: поняття, основні функції, класифікація.
6. Класифікація програмного забезпечення в соціально-культурному сервісі і туризмі.
7. Нормативні вимоги до туристичного офісу.
8. Технології роботи електронного офісу.
9. Склад типового офісного пакета додатків. Текстові процесори, електронні таблиці, засоби підготовки презентацій.
10. Групова розробка документації в середовищі MS Outlook.
11. Спеціальне офісне ПЗ.
12. Перспективні розробки програм автоматизації туристичного офісу.
13. Технічне забезпечення туристичного офісу.
14. Поняття бази даних і системи управління базами даних (СУБД).
15. Моделі організації даних. Реляційна модель даних.
16. Об’єкти баз даних. Запити до БД, мова SQL.
17. Класифікація і характеристика СУБД. Поняття архітектури “клієнт - сервер”.
18. Основи інформаційної безпеки СУБД.
19. Повнотекстові БД і засоби формування запитів до них. Технології автоматичного індексування текстів документів.
20. Правові і фінансові системи баз даних для туристичних організацій.
21. Сіткове використання обчислювальної техніки. Програмні і апаратні компоненти комп’ютерної мережі. Рівні моделі OSI.
22. Класифікація комп’ютерних мереж. Однорангові комп’ютерні мережі. Мережі на основі сервера. Технологія “клієнт - сервер” у комп’ютерних мережах.
23. Топологія мережі. Структура, принцип обміну даними, основні характеристики сіткових топологій “шина”, “зірка”, “кільце”. Середовища передачі даних в комп’ютерних мережах.
24. Стік протоколів TCP/IP. Адресація в Інтернеті. Поняття і структура IP-адреси. Система доменних імен DNS.
25. Сервіси Інтернету
26. Система World Wide Web.
27. Пошук інформації в Інтернеті.
28. Основні положення інформаційної безпеки. Технології антивірусного захисту.
29. Безпека електронної пошти і Інтернет.
30. Криптографія. Поняття електронно-цифрового підпису (ЕЦП). Технічне, організаційне і правове забезпечення ЕЦП.
31. Аналіз ринку прикладних програм автоматизації туристичного офісу. Характеристика і функціональні можливості програмних комплексів автоматизації роботи турфірм.
32. Системи автоматизації роздрібного продажу туристичних послуг.
33. Системи автоматизації туроператорської діяльності.
34. Проблемно-орієнтовані пакети прикладних програм у туризмі.
35. Системи автоматизації діловодства і документообігу турфірми.
36. Класифікація систем бронювання і резервування.
37. Характеристика і функціональні можливості вітчизняних і зарубіжних систем бронювання і резервування.
38. Міжнародні нормативно-правові акти з використання систем бронювання і резервування.
39. Можливості Інтернету у формуванні, просуванні і реалізації туристичного продукту.
40. Реклама туристичного продукту і послуг в Інтернеті.
41. Електронна система бронювання і резервування туристичних послуг в Інтернеті.
42. Перспективні напрями використання Інтернету в туризмі. Мультимедійні довідники і каталоги в туристичному бізнесі.
43. Поняття автоматизованої системи управління готелем. Огляд ринку програмного забезпечення управління готелем.
44. Електронні системи продажів в управлінні готельним бізнесом.
45. Поняття автоматизованої системи управління рестораном. Технічне і програмне забезпечення ресторанного бізнесу.
46. Програмне забезпечення автоматизації казино, боулінгу, більярда.
47. Поняття, історія розвитку і структура ринку інформаційних продуктів і послуг. Поняття електронної комерції.
48. Інтернет-технології електронної комерції.
49. Системи електронних платежів, цифрові гроші.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

1. Використання експертних систем у фінансово-економічній діяльності.
2. Системи підтримки ухвалення рішень в управлінні підприємством.
3. Автоматизація офісної діяльності на основі програмних продуктів офісного призначення.
4. Система управління документами як засіб ухвалення більш обгрунтованих управлінських рішень.
5. Корпоративні системи управління документами: переваги і недоліки.
6. Повнотекстові бази даних і технології пошуку документів.
7. Корпоративні СУБД. Основні характеристики, особливості використання.
8. Захист інформації в базі даних автоматизованої системи управління підприємством.
9. Техніка безпечної роботи в Інтернеті (захист комп’ютера від злому, вірусів при роботі з сервісами Інтернету).
10. Технології Інтернету в системах електронної комерції.
11. Використання Інтернету в маркетингу.
12. Організація бізнесу в Інтернеті.
13. Комп’ютерна мережа установи (Іntranet) як засіб підвищення ефективності його діяльності.
14. Експертні системи в управлінській діяльності.
15. Організація архіву електронних документів.
16. Пошук інформації в Інтернеті. Web-індекси, Web-каталоги.
17. Правові ІС. Основні можливості правових ІС.
18. Електронна пошта як засіб забезпечення ділових комунікацій.
19. Основні засоби оргтехніки.
20. Гіпертекстова технологія.
21. Використання інформаційного простору WWW в управлінні містом.
22. Електронно-цифровий підпис як інструмент для надання юридичної сили електронним документам.
23. Визначення ефективності інвестицій в інформаційні технології при автоматизації управління підприємством.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Морозов М. А. Информационные технологии в социально-культурном сервисе и туризме. Оргтехника: Учебник / М. А. Морозов, Н.С. Морозова. - 2-е изд., стереотип. - М.: Изд. Центр “Академия”, 200 . - 240 с.
2. Скопень М. М. Комп’ютерні інформаційні технології в туризмі: Навч. посіб. - К.: КОНДОР, 2005. - 302 с.
3. Плотникова Н. И. Комплексная автоматизация туристического бизнеса. - М.: Сов. спорт, 2001. - 208 с.
4. Гуляєв В. Г. Нові інформаційні технології в туризмі. - М., 1999. - 144 с.
5. Симонович С. В. и др. Информатика: Базовый курс. - СПб.: Питер, 2002. - 640 с.
6. Литвин І. І., Конончук О. М., Дещинський Ю. Л. Інформатика: теоретичні основи і практикум: Підручник. - Львів: Новий Світ-2000, 200 . - 304 с
7. Новиков Ф. А., Яценко А. Д. Microsoft Office 2000 в целом. - СПб.: БХВ - Санкт-Петербург, 2000. - 728 с.
8. Карпенко С. Г., Іванов Є.О. Основи інформаційних систем і технологій: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2002. - 264 с.
9. Тарнавський Ю. А. Практикум з Internet-технологій: Метод. вказівки до виконання лаб. робіт. - К.: МАУП, 200 . - 136с.
10. Матвієнко О. В., Бородіна І Л. Internet-технології: проектування Web-сторінки: Навч. посіб. - К.: Центр навчальної літератури, 200 . - 154 с.
11. Шафран Э. Ш. Создание Web-страниц: самоучитель. - СПб.: Питер, 2001. - 320 с.
12. Нормативно-правові акти України з питань туризму: Зб. законодавчих та нормативних актів / Упоряд. М. І. Камлик. - К.: Атака, 200 . - 464 с.
13. Кифяк В. Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. - Чернівці: Книги - ХХІ, 200 . - 300 с.
14. Сакун Л. В. Теория и практика подготовки специалистов сферы туризма в развитых странах мира: Монография. - К.: МАУП, 200 . - 399 с.
15. Волков Ю. Ф. Введение в гостиничный и туристический бизнес. - 2-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 200 . - 352 с. - (Сер. “Высшее профессиональное образование”).
16. Мальська М. П., Худо В. В., Цибух В. І. Основи туристичного бізнесу: Навч. посіб. - К.: Центр навч. літ., 2004. - 272 с.
17. www.ukraine-travel.com
18. www.travel.kiev.ua
19. www.tours.kiev.ua
20. www.i-tour.com.ua
21. www.travel-tour.com.ua
22. www.world-tourizm.org
23. yandex.ua
24. meta.ua
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.