Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші
Цілодобові послуги Діда Мороза і Снігуроньки.

ОСНОВНІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ
ТЮМЕНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Міжнародний маркетинг

Вимоги ГОСТ до змісту курсу

Специфіка міжнародного маркетингу. Міжнародні маркетингові дослідження, його цілі. Система маркетингової інформації. Критерії вибору зовнішніх ринків. Способи присутності підприємства за кордоном: делегування функцій збуту або укладення субпідрядного договору по збуту; присутність на ринку без інвестування; передача повноважень з інвестуванням; інвестування з контролем. Міжнародна політика продукту. Міжнародна політика цін. Міжнародна комунікаційна політика.

Програма курсу

Посібники розроблені асистентом Шумиловой Ю.А. та затверджено на засіданні кафедри №2 від 25.10.2001г. Рецензенти : доктор економічних наук, професор Любимов С.В., кандидат економічних наук Воронов О.В.

Цілі та завдання курсу

Мета вивчення дисципліни «Міжнародний маркетинг» - доповнити теоретичні знання студентів в області маркетингу вивченням особливостей їх практичного використання в міжнародній сфері і підготувати фахівців, компетентних у різних областях міжнародного підприємництва.

Завдання вивчення дисципліни: вивчення специфічних особливостей використання маркетингу в міжнародній діяльності; ознайомлення з прийомами та методами аналізу та прогнозування міжнародних ринків, середовища міжнародного маркетингу; набуття навичок використання міжнародних маркетингових стратегій, формування комунікацій та управління маркетинг діяльністю компаній, зайнятих в міжнародному бізнесі.

В результаті вивчення дисципліни "Маркетинг" майбутні фахівці повинні вміти: застосовувати теоретичні положення, ідеї та методи класичного маркетингу для вирішення конкретних практичних завдань у міжнародній діяльності; забезпечувати правовий захист промислової власності фірми на міжнародному ринку; оцінювати привабливість міжнародних ринків і рівень ділової активності, трансформувати методи, способи і методики аналізу та прогнозування стосовно до специфічних особливостей і цілей використання маркетингу в міжнародній сфері; самостійно приймати ефективні рішення на основі аналізу й оцінки середовища міжнародного маркетингу, можливостей і перспектив поліпшення позицій підприємства на міжнародному ринку і в умовах глобальної конкуренції; раціонально використовувати системи маркетингових комунікацій та стратегій у міжнародній сфері.

Тематичний план курсу
Тема Кількість лекцій, год Кількість семінар. занять, год
1. Специфіка міжнародного маркетингу 4 1
2. Міжнародні маркетингові дослідження і критерії вибору зовнішніх ринків 6 4
3. Способи присутності підприємства за кордоном 6 2
4. Ціноутворення на міжнародних ринках 4 4
5. Міжнародна політика продукту 4 4
6. Міжнародна комунікаційна політика 2 2
7. Патентно-правове забезпечення експортних операцій 4 -
8. Управління діяльністю підприємства в сфері міжнародного маркетингу. 4 -
  Разом 34 17

Зміст програми курсу за темами

Тема 1. Специфіка міжнародного маркетингу

Загальна характеристика міжнародної маркетингової діяльності. Багатонаціональна фірма, міжнародна фірма, транснаціональна компанія (ТНК), глобальна фірма. Причини і тенденції розвитку міжнародних ринків. Визначення міжнародного маркетингу. Мета міжнародного маркетингу. Структура міжнародного маркетингу. Специфічні вимоги міжнародного маркетингу.

Особливості, можливості та обмеження системи міжнародного виробництва і торгівлі. Зони вільної торгівлі.

Середовище міжнародного маркетингу. Структура середовища міжнародного маркетингу: економічне середовище, політико-правове середовище, культурне середовище.

Тема 2. Міжнародні маркетингові дослідження

Цілі і методи міжнародних маркетингових досліджень (ММІ). Цілі ММІ. Технологія дослідження: Аналіз загальногосподарської кон'юнктури та кон'юнктури товарного ринку. Прогноз кон'юнктури. Модель розвитку ринку. Прогноз розвитку ринку товарів промислового призначення, товарів індивідуального споживання. Схема проведення ММІ. Сегментація зовнішніх ринків. Оцінка привабливості ринку. Вибір способу проведення комплексного дослідження ринку. Вибір виконавців залежно від типу дослідження.

Тема 3. Стратегії міжнародної діяльності фірми

Стратегічні цілі фірми. Стратегічні цілі експортера та імпортера. Вплив зовнішньоекономічної політики держави на стратегію фірми.

Форми вивозу капіталу. Підприємницька, позичкова форми вивозу капіталу. Міжнародне інвестування. Цілі міжнародного інвестування. Прямі, портфельні інвестиції.

Форми міжнародного розвитку. 6 стадій міжнародного розвитку за Ж.-Ж. Ламбену.

Стратегії виходу на міжнародний ринок. Виробництво в країні. Виробництво за кордоном.

Тема 4. Ціноутворення в міжнародному маркетингу

Поняття світової ціни. Особливості світових цін. Особливості організації цінової роботи в міжнародній фірмі. Основні види світових цін та їх особливості. Методика розрахунку ціни угоди. Етапи визначення ціни міжнародної угоди. Розрахунок ціни з використанням поправок.

Тема 5. Міжнародна політика продукту

Експортна товарна політика. Вимоги, що пред'являються до експортного товару. Стандарти і норми міжнародних організацій: ISO, ІЕС (міжнародна електротехнічна комісія). Характеристики, що враховуються при експорті товару. Оптимальні терміни виходу на міжнародний ринок. Концентрична, горизонтальна і конгломератна експортні політики.

Експортний асортимент: планування і управління. Процес формування експортного асортименту.

Адаптація товару до зарубіжних ринків. Стратегії стимулювання товару та його адаптування до зарубіжного ринку.

Тема 6. Міжнародна комунікаційна політика

Комунікації в міжнародному маркетингу. Поняття, роль та значення комунікацій в сучасному бізнесі. Процес комунікацій. Етапи розробки ефективних комунікацій. Форми комунікацій у маркетингу: реклама, public relations, стимулювання збуту, особистий продаж, участь у ярмарках та виставках.

Рішення щодо міжнародної реклами. Рішення з приводу носіїв міжнародної реклами. Рішення щодо стандартизації або адаптації реклами. Фактори адаптації. Проблеми стандартизації реклами.

Тема 7. Патентно-правове забезпечення експортних операцій

Міжнародні торгові угоди. Угоди купівлі-продажу. Товарообмінні угоди. Клірингові угоди. Агентські угоди. Лізингові угоди.

Патентний захист. Поняття і види промислової власності. Система патентного права. Програма юридичного захисту експортованого об'єкта, "патентний парасольку". Забезпечення патентної чистоти товару, що експортується.

Тема 8. Управління діяльністю підприємства в сфері міжнародного маркетингу

Організація міжнародної маркетингової діяльності підприємства. Організаційні структури міжнародного маркетингу: регіональна, функціональна. Еволюція організаційної структури при інтернаціоналізації. Система маркетингових планів міжнародної фірми.

Ризик і ефект міжнародної діяльності. Види ризиків міжнародних проектів. Визначення потенційного ризику. Ефекти в сфері міжнародного маркетингу, схема розрахунку ефектів

Висновок - узагальнення основних принципів, ідей і міжнародного маркетингу.

Теми семінарів

1 семінар. Кейс «Вихід компанії на міжнародний ринок».
2 семінар. Кейс «Методи та технології міжнародних маркетингових досліджень».
3 семінар. "Готовність виходу торговельно-посередницької фірми на зовнішній ринок".
4 семінар. Кейс «Проблеми проникнення на зарубіжний ринок ».
5 семінар. Комп'ютерна ділова гра "Визначення ціни міжнародного контракту".
6 семінар. "Оцінка ефективності зовнішньоторговельних операцій".
7 семінар. Кейс "Розробка експортної товарної політики в міжнародній корпорації".
8 семінар. Кейс "Виведення товару на зовнішній ринок".
9 семінар. "Планування рекламної кампанії та стимулювання збуту в міжнародній фірмі".

Література

1. Академія ринку: маркетинг: Пров. з фр. / А. Дайан, Ф. Букерель, Р. Ланкар та ін; Наук. ред. А.Г. Худокормов. - М: Економіка, 1993.
2. Все про маркетинг. Збірник матеріалів для керівників підприємств, економічних і комерційних служб. - М.: АЗИМУТ-ЦЕНТР, 1992.
3. Котлер Ф., Армстронг Р., Сондерс Д., Вонг Ст. Основи маркетингу: Пер. з англ. - 2-е європ. изд. - М.; СПб.; К.; Издат. будинок "Вільямс", 1998.
4. Ламбен Жан-Жак Стратегічний маркетинг. - Санкт-Петербург, Наука, 1996.
5. Маркетинг у зовнішньоекономічній діяльності підприємства. : [Метод. рекомендації] / ВНДІ внешэкон. зв'язків; Подгот. П.С. Зав'ялов та ін. - М.: Зовнішторгвидав, 1989.
6. Моїсеєва Н.К. Міжнародний маркетинг: Навчальний посібник. - М: Центр економіки і маркетингу, 1998.
7. Черенков Ст. Міжнародний маркетинг: Навчальний посібник. - СПб.: Про-во "Знання", 1998.
8. Блажнов Е.А. Паблік рілейшнз: Запрошення у світ цивілізованих ринкових і суспільних відносин: Навч. посібник для ділових людей: авт. ред.-М.: ІМА - прогрес, 1994.
9. Грамп Е.А. та ін Маркетинг в системі управління закордонними фірмами. - М.: Информэлектро, 1989.
10. Дейян А. та ін Стимулювання збуту і реклама на місці продажу: Пров. з фр. /А.с Дейян, А. Троадек, Л. Троадек. - М: Прогрес - Універс., 1994.
11. Дихтль Е. Хершген Х. Практичний маркетинг: учеб. посібник: Пров. з ньому./Під ред. І.С. Мінко. -М.: Высш. школа, 1995.
12. Капустіна Н.Є. Теорія і практика маркетингу в США. - М.: Міжнар. відносини, 1981.
13. Костюхін Д.І. Кон'юнктура світового капіталістичного господарства.
14. Костюхін Д.І. Сучасний світовий ринок: тенденції та проблеми розвитку.
15. Левшин Ф.М. Світовий ринок: Кон'юнктура, ціни і маркетинг. - М: Міжнародні відносини, 1993.
16. Підтвердження безпеки імпортованих товарів: Керівництво до дії. - Електросталь: Оберон, 1993.
17. Реклама в бізнесі: Навч. Посібник / Упоряд. ТОМУ Серьогіна, Л.М. Тіткова/Під ред. Л.П.Дашкова. - М.: Інф. - впроваджувальний центр "Маркетинг", 1995.
18. Реклама за кордоном: Пров. з англ. / Упоряд. І.С. Сідлярів. - М: Прогрес, 1977.
19. Роджерс Ф.Д. ІБМ. Погляд зсередини. Людина-фірма - маркетинг. /Пров. з англ. В.С. Загашвили. - М: Прогрес, 1990.
20. Рюмін В.П. Як розрахувати ціну на наукову і технічну продукцію. - М: Фінанси і статистика, 1993.

Контрольні питання до іспиту (заліку)

1. Загальна характеристика міжнародної маркетингової діяльності. Багатонаціональна фірма, міжнародна фірма, транснаціональна компанія (ТНК), глобальна фірма.
2. Причини і тенденції розвитку міжнародних ринків.
3. Визначення, мета, структура міжнародного маркетингу.
4. Специфічні вимоги міжнародного маркетингу.
5. Середовище міжнародного маркетингу: економічна, політико-правова, культурна.
6. Особливості, можливості та обмеження системи міжнародного виробництва і торгівлі.
7. Цілі і технологія міжнародних маркетингових досліджень.
8. Аналіз загальногосподарської кон'юнктури та кон'юнктури товарного ринку. Показники кон'юнктури, конъюнктурообразующие фактори.
9. Прогноз кон'юнктури. Модель розвитку ринку. Прогноз розвитку ринку товарів промислового призначення, товарів індивідуального споживання.
10. Критерії вибору зовнішніх ринків. Сегментація зовнішніх ринків.
11. Оцінка привабливості ринку з допомогою матриці "ділова активність фірми / привабливість ринку".
12. Вибір способу проведення комплексного дослідження ринку.
13. Стратегічні цілі експортера та імпортера. Вплив зовнішньоекономічної політики держави на стратегію фірми.
14. Форми вивозу капіталу. Міжнародне інвестування.
15. Форми міжнародного розвитку за Ж.-Ж. Ламбену.
16. Стратегії виходу на міжнародний ринок. Виробництво в країні.
17. Стратегії виходу на міжнародний ринок. Виробництво за кордоном.
18. Поняття світової ціни, світової базисної ціни. Особливості світових цін
19. Основні види світових цін та їх особливості.
20. Стратегії ціноутворення в міжнародному маркетингу.
21. Методика розрахунку ціни угоди.
22. Експортна товарна політика. Вимоги, що пред'являються до експортного товару.
23. Характеристики, що враховуються при експорті товару.
24. Експортний асортимент: планування і управління. Процес формування експортного асортименту.
25. Адаптація товару до зарубіжних ринків. Причини необхідності адаптації товару.
26. Стратегії стимулювання товару та його адаптування до зарубіжного ринку.
27. Форми комунікацій в міжнародному маркетингу: реклама, public relations, стимулювання збуту, особистий продаж, участь у ярмарках та виставках.
28. Рішення щодо міжнародної реклами.
29. Рішення щодо стандартизації або адаптації реклами.
30. Поняття і види промислової власності.
31. Система патентного права. Програма юридичного захисту експортованого об'єкта, "патентний парасольку".
32. Забезпечення патентної чистоти товару, що експортується


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.