Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші
шенгенська віза

<<< тому | зміст | вперед >>>

Новіков В.С. Інновації в туризмі

Розділ 1. Підприємництво та інновації

1.1. Економічний розвиток суспільства та підприємницької діяльності

1.1.1. Виникнення і сутність підприємництва

Щоб розуміти сьогодення, необхідно вивчати минуле. Для відповіді на питання, звідки з'явилося підприємництво, доведеться звернутися до історії розвитку людства.

Люди завжди прагнули зрозуміти навколишній світ і використовувати результати отриманих знань для створення нових, більш сприятливих умов існування. Щоб вижити, люди пристосовувалися до мінливих умов існування. Зазвичай виживають більш підприємливі особи, не втрачаються, якщо порушується звичний життєвий уклад, - вони шукають вихід із ситуації і знаходять його.

Заповзятливим вважають винахідливого, винахідливого і практичного людини, яка вміє знайти вихід з критичного положення, що створилося. Він відмовляється від повторення звичних дій, проявляє ініціативу, використовує щось нове, раніше не застосовувалася. Позитивного результату у своїй діяльності домагається людина, що володіє розумом, рішучість, здатність ризикувати.

Підприємливість сприяла накопиченню нових навичок і пристосуванню до нових умов існування. У господарській діяльності підприємливість зазвичай називають підприємництвом.

У своєму "Словнику російської мови" відомий мовознавець і лексиколог С.і.ожегов (1900-1964) визначає підприємця як ділка. Ділок, на його думку, це людина, яка спритно веде свої справи, не соромлячись у засобах для досягнення корисливих цілей. Підприємницька діяльність в різні епохи виявлялася по-різному, але завжди служила розвитку людської цивілізації.

Спочатку всі функції підприємницької діяльності здійснювались однією особою - купцем чи ремісником. Він сам визначав, що купувати або виготовляти, на свої гроші виробляв або купував товар і займався його реалізацією. Купцям доводилося вирішувати, де, коли і який товар кому продавати, як його доставити в цілості й схоронності до місця продажу. Щоб збільшити дохід, ремісники поліпшували технологію виготовлення виробів, оновлювали їх, розширювали про-ництво.

Зміни, які відбувалися в людському суспільстві, відбивалися і на підприємницької діяльності. У X-XIII ст. відбувається відділення власників товарів від продавців. У XVII ст. з'явилося поняття "ризик" - категорія, безпосередньо пов'язана з підприємництвом. Підприємцем стали називати людину, яка укладає з державою контракт на виконання будь-яких робіт, вартість була визначена заздалегідь. Якщо підприємець вкладався в меншу суму, то різниця діставалася йому, а в разі перевищення узгодженої вартості - різниця оплачувалася їм з власної кишені.

До кінця 1940-х рр. підприємцем називали людину, яка і володів і керував підприємством. Пізніше у категорію підприємців стали включати і осіб, які керували не належали їм майном і складалися як на приватному, так і на державній службі.

Підприємництво - це прояв заповзятливості в комерційній або адміністративної області незалежно від сфери бізнесу. Виявилося, що в деяких людях природою закладено такі задатки, які роблять їх предпріїмчивєє інших. Крім того, у певні періоди життя люди ведуть себе більш активно, ніж це зазвичай їм властиво. Причому підприємливість часто проявляють люди консервативного складу, що протистоять змінам.

Проблема сутності і ролі підприємництва в розвитку економіки вже багато років привертає до себе увагу та стимулює інтерес до вивчення цього явища та його теоретичного обґрунтування.

Родоначальником терміна "підприємництво" і серйозних теоретичних досліджень у цій області став англійський економіст і банкір Річард Кантильон (1680-1734). Він вважав землю і працю джерелом багатства, що визначають дійсну вартість економічних благ. До підприємців Кантильон відносив тих, хто припускав отримати (і отримував) прибуток, купуючи річ за відомою ціною і розраховуючи в майбутньому продати її за більш високою, але невідомою на момент покупки. Він стверджував, що підприємець повинен володіти даром передбачення, відповідальністю, схильністю до нововведень і здатність ризикувати.

Французький економіст Ж.Б.Сей (1767-1832) вважав, що підприємницька діяльність являє собою поєднання факторів виробництва, творчих та управлінських здібностей, спрямованих на отримання прибутку з посредни-кості.

Підприємництво включає організаційні дії, ініціювання змін і отримання грошових доходів як мета і критерій успіху.

У відповідності з виробничими процесами розрізняють такі основні види підприємництва: виробниче, комерційне, фінансове та консалтингове.

Виробниче підприємництво є найскладнішим видом бізнесу, воно включає матеріальне виробництво, діяльність з надання послуг, інформаційного забезпечення, створення духовних цінностей.

У комерційному підприємництві бізнесмен здійснює торговельні операції, надає торгово-посередницькі послуги, виступає в ролі брокера, маклера, торгового агента.

Фінансове підприємництво пов'язане з проведенням різного роду комерційних операцій на фінансових ринках та діяльністю у галузі страхування та аудиту.

Консалтингове підприємництво розвивається в сфері послуг і полягає в ініціативної діяльності з управлінського консультування.

В.М.Аньшин і В. А. Дзвонів вважають, що будь-який підприємницький процес реалізується шістьма суб'єктами: підприємцем, власником, менеджером, генератором ідей, виконавцем, споживачем. Вони виділяють у підприємницькій діяльності шість взаємопов'язаних узагальнених функцій:

- виявлення потреб і обгрунтування способів їх задоволення за допомогою пошуку нової підприємницької ідеї та створення структури для її реалізації; генерацію ідей і створення новацій; надання ресурсів;
- управління організованими підприємницькими структурами;
- виконання конкретних робіт по реалізації підприємницького задуму;
- прийняття (повне або часткове) або неприйняття з різних причин нового блага, створеного в процесі підприємницької діяльності.

Іноді ці функції поєднуються. Прикладом поєднання перших двох функцій в одній особі можуть служити Р. Форд, Т. Едісон, Р. Марконі, які створювали підприємницькі структури для реалізації власних технічних ідей.

Таким чином, підприємництво можна визначити як ініціативну діяльність, здійснювану на свій ризик і під свою майнову відповідальність, спрямовану на систематичне отримання доходів або прибутку.

1.1.2. Розвиток російського підприємництва

У Росії завжди велику роль відігравало державне підприємництво, у сфері якого не діяли ринкові відносини. Централізоване держава використовувала різні способи для стримування підприємливості активних людей, тільки форми і методи такого стримування змінювалися.

На розвиток підприємництва вплинула поява під впливом татаро-монгольського ярма елементів "азіатського способу виробництва". В своїй роботі "Історія підприємництва в Росії" С. Н. Сметанін так характеризує його:

переважала не приватна, а державна або державно-общинна власність на землю; держава посідало панівне положення в економіці, значна частина якої належала державі,а решту воно регулювало через адміністративну систему; зберігалися громада і общинні традиції, тому інтереси окремої особистості придушувалися общинними, колективними інтересами; панував східний деспотизм - безправ'я жителів країни перед обличчям держави.

Аж до революції 1917 р. в Росії зберігалася селянська громада з зрівняльним землекористуванням, яка стримувала розвиток підприємництва в сільському господарстві. Тому сільська буржуазія спрямовувала свою підприємницьку діяльність переважно у сферу торгівлі і промисловості.

Так як в Росії централізовано регламентувалася господарське життя, то існувало розвинене державне підприємництво. Держава вважало, що вся промисловість країни, а не тільки казенна, перебуває в її віданні, тому управління промисловими галузями велося адміністративними методами. Першими великими казенними підприємствами були збройові (Гарматний двір і Збройова палата в Москві, Збройова слобода в Тулі). Крім них було налагоджено палацове полотняне виробництво, яке управлялося спеціальною державною установою - Палацовим наказом. Всі великі будівельні роботи проводилися під керівництвом Наказу кам'яних справ.

У XVII ст. для задоволення потреб державного господарства в Росії зародилося мануфактурне виробництво - казенні мануфактури. Всього відомо про 65 мануфактурах, зайняті виплавкою заліза, міді, виготовленням скла, паперу, ко-жевенных, суконних і інших виробів. Продукція мануфактур була частиною замкнутого натурального державного господарства і не призначалася для ринку, тому всі мануфактури були нерентабельними.

Сезонність сільського господарства сприяла розвитку ремісничих і відхідних промислів як підсобного заняття при сільськогосподарському виробництві. Наприкінці XVI ст. промисли стали витіснятися більш вільним міським ремеслом (в ті часи були відомі близько 200 різновидів ремесел); з'явилися теслі і муляри, ткачі і кравці, артілі і підряди, які очолювалися заповзятливими людьми.

До цього слід додати вплив православного духовенства на підприємництво і торгівлю. Купці однієї категорії, як правило, об'єднувалися навколо збудованого ними патронального храму. Особливою формою підприємництва були монастирські господарства, організовані за принципом феодальної вотчини - практично все необхідне для споживання проводилося на місці, в межах цього господарства. Однак найчастіше монастирі частину своєї продукції призначали для продажу.

У XVI-XVIII ст. головним джерелом державних доходів в Росії була торгівля. Натуральне господарство не приносило грошових доходів, тому головним торговим підприємцем було держава. Будь-який товар, торгівля яким давала високі прибутки, оголошувався царською монополією і виключався з приватного комерційного обороту. У казенної монополії перебували сіль, поташ, мед, хутро, хлібне вино. Торгівля деякими товарами віддавалася державою на відкуп приватним особам, які мали право торгувати таким товаром, сплативши встановлену суму в казну. На відкуп здавалася продаж квасу, мила, дьогтю, свічок, рогож і ін.

На чолі банківської системи країни стояв Російський державний банк, який займав перше місце серед центральних емісійних банків світу. Причому його капітал становили кошти приватних осіб та підприємств-акціонерів, як в інших країнах (Англія, Франція), а казенний золотий фонд та кошти держави. Російський державний банк був одним з головних інструментів регулювання господарства. Контролюючи всі інші банки країни, він міг чинити вирішальний вплив на економіку.

Централізоване держава стримувало зусилля підприємливих людей. Навіть після реформ 1860-х рр. політична влада була зосереджена в руках дворянства, зберіг свої станові привілеї, а економічно сильна буржуазія такої влади не мала. Держава, як і раніше займало панівні позиції в господарстві країни.

У державний сектор господарства входили Російський державний банк, Уз залізниць, величезний земельний фонд, у тому числі 60 % лісів, військова промисловість і багато промислові підприємства в інших галузях. Міністр фі-нансов С. Ю. Вітте писав: "Витончені мистецтва, література, промисловість - все це у нас в Росії перебуває на державній службі, якщо не цілком, то в значній своїй частині".

Тому після революції 1917 р. соціалістичний підприємництво стало прямим продовженням дореволюційного державного управління і поширювалося на всі галузі виробництва. Вимушеним короткостроковим компромісом між адміністративною і ринковою системами підприємництва був НЕП - нова економічна політика. У цей період допускалося кілька форм підприємництва: державне, кооперативне, державно-капіталістичне і дрібне приватне.

На сучасному етапі підприємництво в Росії отримало хороший імпульс для розвитку, проте часто воно стримується укоріненим протягом багатьох століть свідомістю, що головним підприємцем є держава.

<<< тому | зміст | вперед >>>


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.