Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Види планів реалізації туристичних послуг

26.12.2013

Виды планов реализации туристических услуг В сучасних умовах поглиблення ринкових відносин перспективне планування обсягів реалізації туристичних послуг або їх пакетів є не тільки вихідним моментом, але найбільш відповідальним моментом планування всього обсягу фінансово-господарської діяльності суб'єктів туристичного бізнесу. Формування туристичного продукту здійснюється туроператором виходячи з кон'юнктури туристичного ринку у відповідності із замовленнями потенційних клієнтів або організацій. Право на реалізацію послуг, які включені в пакет послуг з відповідного туру, туроператор отримує на основі договорів з туроператорами, які будуть приймати туристів та забезпечувати всі види послуг, що входять в пакет туру, а також з особами, які можуть надавати окремі послуги.

Як правило, формування пакету туристичних послуг, попередньо оформляється в письмовій формі як письмову угоду з туристами, що має характер попереднього договору. При плануванні обсягів реалізації туристичного продукту необхідно враховувати весь комплекс заходів, які будуть спрямовані на створення, підготовку і реалізацію пакету туристичних послуг. Місцем реалізації туристичних послуг є країна, де зареєстрований туроператор або особа, які займаються реалізацією туристичного продукту, а місцем надання таких послуг буде країна, на території якої будуть надаватися реалізовані послуги.

При реалізації туристичного продукту складаються договору на туристичне обслуговування за встановлену плату. Такі договори укладаються в письмовій формі у відповідності з існуючим законодавством. Однією з форм письмового договору на туристичне або екскурсійне обслуговування може бути ваучер, який є документом суворої звітності.

При складанні договорів з реалізації туристичного продукту дуже важливою складовою є умова безпеки туристів. Під безпекою туризму слід розуміти особисту безпеку туриста, збереження їх особистого майна, а також не нанесення шкоди навколишньому середовищу під час подорожі.

Плани реалізації комплексу туристичних послуг визначають програму їх виробництва, розрахунку собівартості, рентабельності і прибутку окремих послуг, ресурсного забезпечення, і усього туристичного продукту, також ряду інших показників господарської діяльності туристичних підприємств.

При плануванні продажів туристичних послуг слід враховувати характерні риси туристичного ринку, які визначатимуть його класифікацію.

1. При плануванні необхідно виділити внутрішній ринок, який може бути загальнодержавним або регіональним, ринок для виїзного туризму і ринок для іноземних туристів. У цій групі окремо можна виділити міський і сільський туристичний ринок.
2. Спеціалізація ринку, на якому буде функціонувати туристичне підприємство, визначається об'єктом реалізації послуг, які пропонує підприємство. До числа таких об'єктів буде ставитися окрема туристична послуга або їх сукупність без освіти туристичного продукту. Також в число таких об'єктів буде входити окрема товарна група чи окремий товар для туристів. І, нарешті, сам туристичний продукт як комплекс туристичних послуг і товарів.
3. За рівнем монополізації в туризмі, як правило, буде переважати конкурентний ринок з комплексом його атрибутів, хоча часом об'єкти туристичного можуть бути унікальними.
4. Відкритість туристичного ринку буде визначати рівень інтеграційних зв'язків країн світу. Наприклад, замкнутий ринок буде обмежуватися територіальними рамками в'їзду туристів і туристичних груп, в зв'язку з забороною або обмеженням на пересування поза встановленого маршруту.
5. За рівнями свого насичення туристичний ринок може бути ринком продавця, коли попит на ринку перевищує пропозицію, чи ринком покупця, коли пропозиція перевищує або дорівнює попиту. Така характеристика відіграє велику роль при розробці політики реалізації продукту підприємства, обґрунтування стратегії утворення цін і політики застосування знижок на ціну продукту.
6. Життєвий цикл туристичного ринку буде визначати його наступні види: зароджується, зростає, стабільний і безперспективний. Кожен з цих видів туристичного ринку вказує його учасникам на доцільність або недоцільність нарощування туристичної діяльності.

Вивчення, аналіз та знання основних характеристик ринку туристичного продукту дасть можливість туристичному підприємству визначити своє місце, тобто відшукати для себе прийнятний сегмент ринку і визначити кількісні параметри реалізації своїх туристичних послуг.

Крім того, при складанні плану обсягів реалізації туристичного продукту слід враховувати, що формування і просування пакету туристичних послуг на ринок знаходиться під впливом таких зовнішніх факторів:

1. Рівень конкуренції на внутрішньому і зовнішньому ринках.
2. Міжнародне становище країн і рівень глобалізації.
3. Політична та економічна ситуація в країнах і в цілому світі.
4. Стан інфраструктури обслуговування туристів, куди входять у першу чергу віддаленість аеропортів, автострад, наявність готелів, кемпінгів, мотелів тощо
5. Екологічна картина розвитку туристичного бізнесу.

Перед тим, як проводити планові розрахунки, необхідно при існуючій системі планування, вибрати такий вид, який буде найбільше відповідати конкретній задачі і реальної ситуації.

Розробка комплексних планів реалізації туристичного продукту або окремих послуг, які ґрунтуються на принципах науковості, реальності, комплексності, безперервності та цілеспрямованості.

Стратегічні, довгострокові та середньострокові плани реалізації туристичного продукту передбачають перспективу розвитку діяльності підприємств.

Характерною особливістю цих планів є те обставина, що вони стоять на основі концепції науково-технічної, соціальної і економічної політики туристичного підприємства.

Поточні плани туристичного підприємства складаються на рік з подальшою розбивкою по кварталах і місяцях. Вони повинні передбачати послідовну реалізацію середньострокових і довгострокових планів з урахуванням реальної ситуації на ринку та умов господарювання. Такі плани повинні охоплювати широке коло завдань і установок і виступають гнучкою формою планового управління діяльністю туристичного підприємства.

Оперативні плани являють собою ряд деталізованих завдань для кожного виконавця поточного плану на короткий період - декаду, тиждень, день, година.

При складанні планів реалізації туристичного продукту підприємств застосовуються у взаємозв'язку два конкретних підходу.

Перший підхід дає можливість використовувати маркетингові концепції планування, які спрямовані на врахування ринкового попиту та конкурентного середовища. Другий підхід буде спиратися на цільові орієнтири, пов'язаних з бажаним, можливим або забезпеченим ресурсом обсягу реалізації туристичного продукту та окремих послуг.

При маркетинговому підході планування використовуються п'ять основних концепцій:

1. Концепція виробництва спрямована на вдосконалення процесу виробництва та комплектації туристичного продукту з метою зниження його собівартості. Така концепція буде типовою для ринку пропозиції, тобто в умовах незадоволеного попиту споживачів, а також при високому рівні собівартості туристичного продукту та послуг, коли є резерви для її зниження.
2. Для продуктової концепції характерно те обставина, що основу планування обсягів реалізації буде виступати поліпшення споживчих властивостей туристичного продукту або послуг, а також підвищення його якості. Така концепція буде відповідати умовам конкурентної боротьби, коли з'являється можливість за рахунок поліпшення споживчих властивостей і якості обслуговування підвищити конкурентну спроможність туристичного продукту.
3. Комерційна концепція полягає в тому, що для здійснення реалізації туристичного продукту значно активізується робота служби збуту - агентів з продажу, працівників реклами, система Інтернет і т.п.
4. Концепція індивідуального маркетингу спрямована на виявлення і задоволення індивідуальних потреб туристів, потреби якого дещо відмінні від потреб масового споживача.
5. Концепція соціального маркетингу спрямована на виявлення та врахування громадських інтересів і потреб перспективного характеру. Сюди будуть ставитися заходи по розвитку економіки, охорони навколишнього середовища, зміцнення здоров'я людей та підвищення добробуту місцевого населення.

Обрана концепція маркетингу буде основою для вибору цільової орієнтації планування. При цьому система планування може бути зорієнтована на сьогодення, майбутнє або минуле, а також на їх взаємозв'язок.

Планування, яке орієнтується на минуле, прийнято називати реактивним, так як передбачає тільки екстраполяцію вже досягнутих результатів на майбутній період. Такий напрям планування спрямоване тільки на виживання. У кінцевому результаті воно призведе до витіснення туристичного продукту та послуг не тільки з зовнішнього, але і з внутрішнього ринку.

Орієнтація системи планування на сучасний асортимент та якість туристичного продукту називається неактивним плануванням. Це буде кращим варіантом порівняно з реактивним плануванням, але він не передбачає просування вперед, його головною метою є стабілізація діяльності підприємства.

Прогресивним плануванням вважається система, спрямована на розвиток і безперервне вдосконалення туристичного продукту у відповідності з попитом ринку туристичних послуг. Також ця система передбачає випередження виробництва, і пропонує потенційним клієнтам послуги з невідомих ще маршрутами.

Інтерактивний вид планування передбачає орієнтацію на взаємодію реактивного, неактивного і преактивного планування. Сутність такого планування полягає у визначенні бажаного майбутнього та пошуку реальних шляхів його досягнення. Таке планування спрямоване на розвиток і прогрес туристичного підприємства. Як бачимо, інтерактивне планування вимагає як мінімум трьох варіантів плану.

Як бачимо, перший варіант планування полягає в обґрунтуванні можливого обсягу реалізації туристичного продукту, ґрунтуючись на основі споживчого попиту на ринку діяльності туристичного підприємства, при цьому враховуючи діяльність конкурентів.

Другий варіант заснований на можливості ресурсного забезпечення формування та реалізації туристичного продукту.

У третьому варіанті планових розрахунків передбачено визначення необхідного обсягу реалізації туристичного продукту для досягнення максимального розміру прибутку підприємства.

Конкретний варіант планування може включати різні варіанти розрахунків. Вибір таких варіантів буде залежати від тривалості планового періоду, наявності необхідної інформації, а також уміння і досвіду працівників, зайнятих при складанні таких планів.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.