Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ
МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ


ЗАБАЛДІНА Юлія БорисівнаУДК 332.122:379.84

Економічна діагностика та прогнозування розвитку регіонального ринку туристичних послуг

Спеціальність 08.10.01 – розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата географічних наукКиїв - 2006

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Інституті туризму Федерації профспілок України.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
Стеченко Дмитро Миколайович,
Київський національний університет культури та мистецтв,
професор кафедри економіки та готельно-ресторанного бізнесу

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор
Чмир Олена Сергіївна,
Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України,
завідувач сектором відділу проблем регіональної економіки

кандидат економічних наук
Щепанський Едуард Валерійович
Хмельницький університет управління та права,
доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування

Провідна установа: Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України (м. Київ), відділ проблем розвитку і розміщення галузей соціальної сфери

Захист відбудеться “ 13 “ квітня 2006 р. о 14-00 год. на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д.26.801.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Науково-дослідного економічного інституту (НДЕІ) Міністерства економіки України за адресою: 01103, м. Київ, бульвар Дружби народів, 28, 5-й поверх, малий зал засідань.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці НДЕІ Міністерства економіки (01103, м. Київ, бульвар Дружби народів, 28, перший поверх).


Автореферат розісланий "10" березня 2006 р.


Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, д.е.н. О.Ю. Рудченко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Економічні перетворення, що відбуваються нині на теренах України, привертають увагу науковців і практиків до проблем розвитку регіональних ринкових систем. Простір регіону, обмеженого територіально-адміністративними кордонами, все частіше сприймається як система споживчих ринків, одним з яких є ринок туристичних послуг.

Погляд на регіон як на ринок з чітко вираженими територіальними межами вимагає перегляду методів дослідження економічних процесів, що відбуваються на його території. Новим напрямом методології регіональних ринкових досліджень економісти називають економічну діагностику. Інформація, отримана в процесі економічної діагностики, стає підгрунтям для виявлення стратегічних напрямів діяльності як для окремих підприємств, так і для регіональних і муніципальних органів управління, допомагає забезпечити повне використання наявних ресурсів, максимальне задоволення потреб споживачів.

Поняття регіонального ринку як форми територіальної організації сфери обігу знайшло відображення в роботах О. Г. Гранберга, Л. Л. Зобової, В. В. Кулішова, В. І. Мустафіна, О. С. Новосьолова, С. П. Сонька, Д. М. Стеченка та інших. Теоретичні та методологічні основи економічної діагностики були започатковані в роботах вітчизняних і зарубіжних економістів О. Г. Дмітрієвої, Є. М. Короткова, А. І. Муравйова, В. Ш. Рапопорта. Вагомий внесок у теорію дослідження регіональних ринків зробили українські вчені В. Ф. Беседін, М. І. Долішній, О. О. Любіцева, Л. В. Мазнік, О. М. Невелєв, В. І. Пила, А. В. Сидорова, О. С. Чмир, І. М. Школа, Е. В. Щепанський та інші.

Між тим, ряд теоретико-методологічних питань економічної діагностики регіональних ринків туристичних послуг лишаються невирішеними. Так, не сформовано єдиного погляду на ринкову ієрархію туристичної сфери та межі регіональних ринків; недостатньо розкрито сутність регіонального туристичного попиту та пропозиції; методологія діагностики вимагає адаптації до специфіки туризму. У ринкових дослідженнях туристичної сфери мало використовується сучасний математичний апарат, зокрема методи прогнозування ринкових процесів. Важливість вивчення процесів формування та функціонування регіональних ринків туристичних послуг, застосування діагностичних підходів з метою подальшого планування розвитку туристичної сфери регіону обумовили актуальність теми дисертаційного дослідження.

Зв язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукове дослідження пов'язане з планом наукових досліджень Інституту туризму Федерації профспілок України при виконанні теми "Економічна діагностика та прогнозування розвитку регіонального ринку туристичних послуг України" (номер державної реєстрації 0102V002180, 2000 р.). Особистий внесок автора полягає в розробці методичних аспектів економічної діагностики регіонального ринку туристичних послуг, аналізі функціонування й обґрунтуванні механізму регулювання розвитку ринку туристичних послуг м. Києва.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розробка науково-методичних засад діагностування та прогнозування стану розвитку регіональних ринків туристичних послуг й обгрунтування шляхів підвищення ефективності їх функціонування.

Реалізація мети потребувала вирішення таких завдань:

- визначити економічну сутність регіонального ринку туристичних послуг;
- виявити закономірності та принципи формування і функціонування регіональних ринків туристичних послуг;
- розкрити основи діагностики регіональних ринків туристичних послуг;
- проаналізувати процеси регіоналізації національного ринку туристичних послуг в Україні;
- вивчити фактори, що визначають формування регіонального ринку туристичних послуг м. Києва;
- дослідити кон юнктуру регіонального ринку туристичних послуг за основними індикаторами;
- розробити методичні засади прогнозування регіонального ринку туристичних послуг;
- обгрунтувати пропозиції щодо вдосконалення інформаційного забезпечення розвитку ринкових процесів у системі регіонального ринку туристичних послуг.

Об єктом дисертаційного дослідження є регіональний ринок туристичних послуг м. Києва, а його предметом - теоретичні, методичні та практичні питання економічної діагностики та прогнозування розвитку регіонального ринку туристичних послуг.

Методи дослідження. Методологічною базою дисертаційної роботи стали основні положення класичних теорій ринкової економіки та розміщення продуктивних сил, а також досягнення сучасної наукової думки.

Вирішення поставлених завдань було здійснено з позицій, що розглядають регіональний ринок туристичних послуг як форму територіальної організації праці. У ході дослідження були використані загальнонаукові методи аналізу, синтезу, порівняння, системного структурно-логічного узагальнення. Для визначення особливостей, закономірностей і принципів формування та функціонування регіональних ринків туристичних послуг, удосконалення понятійного апарату застосовувався конструктивно-логічний метод. Метод комплексної оцінки територіальної диференціації, методи типології та кластерного аналізу дозволили виділити однорідні за певними ознаками регіональні ринкові системи на території України. За допомогою статистичного аналізу було проаналізовано стан і динаміку розвитку кон юнктури регіонального ринку, а економіко-математичні методи та метод експертної оцінки використовувались для прогнозування динаміки основних індикаторів кількісного виміру регіонального ринку.

У роботі використано законодавчі, нормативні та програмні документи, що впливають на розвиток ринкових процесів у туристичній сфері України та м. Києва, зокрема, Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про туризм", Програма розвитку туризму в Україні до 2010 р., Програма розвитку туризму в місті Києві до 2010 р., Генеральний план м. Києва до 2020 р.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному:

одержано вперше :

- визначено структуру регіонального ринку туристичних послуг і доведено існування в його межах ринку туроперейтингу, що забезпечує задоволення проміжного попиту на окремі туристичні послуги та тури з боку виробників комплексного туристичного продукту та турагентів. Це сприятиме кращому розумінню економічної суті та змісту ринкових процесів у туристичній сфері регіону та дозволяє більш обгрунтовано обирати інструменти їх державного регулювання;
- обґрунтовано типологію регіональних ринків туристичних послуг України за співвідношеннями параметрів туристичного попиту та пропозиції, а також за забезпеченістю регіонів туристсько-рекреаційними ресурсами і ступенем їх залучення до туристичного обігу, що доцільно враховувати при регулюванні інноваційно-інвестиційних процесів у туристичній сфері регіонів;
- розроблено концепцію створення в місті Києві регіональної туристичної аналітичної системи, яка побудована на принципах взаємозалежності, взаємозумовленості, цілеспрямованості, періодичного оновлення інформаційних потоків; диференційованого доступу; забезпечення єдиного організаційно-технологічного циклу збору, обробки, накопичення, аналізу та розподілу первинних і вторинних даних; внутрішньорегіональної і міжрегіональної інформаційної інтеграції. Впровадження такої системи забезпечить оптимізацію інформаційних потоків у туристичній сфері регіону, підвищення ефективності туристичного виробництва;

удосконалено:

- поглиблено сутність економічної категорії "регіональний ринок туристичних послуг", що визначається як відкрита соціально-економічна система з високим рівнем саморегуляції, основу якої складають високолокалізовані взаємовідносини, пов язані із виробництвом, збутом і споживанням туристичних послуг або комплексного турпродукту в межах певної території;
- розроблено адитивно-мультиплікативну квазігравітаційну модель туристичної взаємодії, що відображає закономірності розподілу туристичних потоків між окремими регіонами. Застосування цієї моделі на мікро- та мезорівні управління туристичною сферою сприятиме визначенню на наукових засадах пріоритетних напрямів міжрегіональних туристичних зв язків;

дістало подальший розвиток:

- методичні підходи до планування розвитку регіонального ринку туристичних послуг, що ґрунтуються на забезпеченні узгодження генетичних прогнозів попиту й оптимізаційних прогнозів пропозиції, практичне застосування яких забезпечить надійну основу розробки комплексних програм і планів розвитку туризму в регіонах України;
- розроблено систему індикаторів ринку з урахуванням специфіки туризму на основі запропонованої методики економічної діагностики, що включає аналіз кон юнктури, інфраструктури, внутрішньорегіональної та міжрегіональної взаємодії регіонального ринку. Це дозволить забезпечити комплексну оцінку стану та динаміки розвитку ринкової системи в туристичній сфері.

Практичне значення одержаних результатів. Результати дисертаційного дослідження та рекомендації автора використані Головним управлінням готельного господарства, туризму та курортів Київської міської державної адміністрації у процесі реалізації заходів Програми розвитку туризму в м. Києві до 2010 р., а також у ході розробки Стратегічних напрямів соціально-економічного розвитку м. Києва на період до 2015 р. (довідка про впровадження № 059-1063 від 29.08.2005 р.).

Пропозиції автора щодо інтенсифікації ринкоутворюючих зв язків і підтримання основних ринкових пропорцій на регіональному рівні були використані Туристичною асоціацією України при розробці Концепції Державної програми розвитку туризму в Україні до 2010 року, затвердженої Національною радою по туризму, та Основних напрямів розвитку туризму в Україні до 2010 р. (довідка про впровадження № 32 від 26.08.2005 р.).

Основні положення дисертації використовуються в навчальних курсах "Маркетинг", "Соціально-економічна статистика" при підготовці фахівців за напрямом "Менеджмент" професійного спрямування "Менеджмент організацій" (менеджмент туристичної індустрії) в Інституті туризму ФПУ (довідка про впровадження № 01-23-150а від 27.07.2005 р.).

Особистий внесок здобувача. Висвітлені в дисертації положення та висновки щодо теоретико-методичних основ економічної діагностики та прогнозування розвитку регіонального ринку туристичних послуг, концептуального обґрунтування напрямів і пріоритетів регулювання ринкових процесів у туристичній сфері належать особисто автору і є його внеском у теорію і практику розвитку та розміщення продуктивних сил економіки регіонів.

Апробація результатів досліджень. Основні положення дисертації та результати проведених досліджень доповідались автором і знайшли позитивне схвалення на VIII Міжнародній науково-практичній конференції студентів і молодих вчених "Образованность и духовность молодежи как основа развития туристской индустрии в Украине" (м. Донецьк, 2004 р.); V Всеукраїнській науково-практичній конференції "Фінансово-економічні проблеми розвитку регіонів України"(м. Дніпропетровськ, 2004 р.); ІІ Республіканській науково-практичній конференції "Инновационный менеджмент и маркетинг как средство эффективного управления туристской и курортно-рекреационной отраслью" (м. Сімферополь, 2004 р.).

Публікації. За результатами проведеного дослідження опубліковано 7 одноосібних наукових праць загальним обсягом 2,2 друк. арк., з них 4 у наукових фахових виданнях.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (199 найменувань), має 14 додатків. Робота викладена на 220 сторінках, з яких 178 сторінок займає основний текст, містить 41 таблицю, 8 рисунків.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЕРТАЦІЇ

Перший розділ "Теоретико-методологічні засади формування регіонального ринку туристичних послуг" присвячений визначенню економічної сутності, структури, закономірностей розвитку та методології діагностики регіонального ринку туристичних послуг.

Проведені теоретичні дослідження дозволяють стверджувати, що вирішення конкретних соціально-економічних завдань вимагає виділення в межах достатньо неоднорідного економічного простору регіонів - територій, що відрізняються від інших за рядом ознак і характеризуються цілісністю та наявністю тісних внутрішніх взаємозв язків. У сучасній регіоналістиці широке розповсюдження отримала ринкова парадигма регіону. Простір національного ринку, обмежений державними кордонами, представляє собою систему регіональних ринків, кожен з яких є не стільки галуззю чи підгалуззю економіки, скільки складною сукупністю продавців товарів і послуг, що, використовуючи ресурси або інші переваги території, разом задовольняють певну групу потреб і обмежуються в своїй діяльності просторовою конкуренцією. Одним з таких ринків є регіональний ринок туристичних послуг - відкрита соціально-економічна система з високим рівнем саморегуляції, основу якої складають високолокалізовані взаємовідносини, пов язані із виробництвом, збутом і споживанням туристичних послуг або комплексного турпродукту в межах певної території.

Просторова та часова відірваність процесів виробництва та споживання туристичних послуг зумовила складну структуру регіонального ринку, співіснування в межах однієї території ринку формування попиту, ринку формування пропозиції та ринку туроперейтингу.

Механізм взаємовідносин між туристами на першій стадії споживання турпродукту та підприємствами, що пропонують туристичні послуги або пакетні тури, в межах зони ринкового впливу утворює регіональний ринок формування туристичного попиту. Реалізація на обмеженій території специфічних взаємовідносин, що виникають під час споживання туристичних послуг, сприяє появі регіонального ринку формування туристичної пропозиції. Інтенсифікація організаційно-технологічних, інформаційних, фінансових зв язків між виробниками послуг, туроператорами та турагентами призводить до формування регіонального ринку туроперейтингу.

Встановлено, що як форма територіальної організації праці регіональний ринок туристичних послуг формується та функціонує згідно закономірностей комплексно-пропорційного, економічно ефективного розміщення продуктивних сил з урахуванням розвитку територіального поділу праці.

Під впливом економічних інтересів суб єктів регіонального ринку туристичних послуг утворюються основні ринкові пропорції - між туристсько-рекреаційним потенціалом території та ступенем розвитку туристичної сфери, між туристичним попитом і пропозицією. Комплексність туристичного попиту спричиняє одночасний розвиток у межах регіону всіх підсистем ринку, зокрема виробничої та ринкової інфраструктури туризму, а також суміжних ринків, забезпечуючи тим самим комплексно-пропорційний розвиток території.

Основним фактором становлення ринку формування пропозиції є туристсько-рекреаційний потенціал території, ринку формування попиту - локалізація споживачів, а сам процес утворення ефективного ринкового механізму відбувається на тлі соціально-економічних умов конкретного регіону. Неоднорідність умов і факторів формування ринку призводить до виникнення територіальної спеціалізації регіону; сприяє активізації зв язків між підсистемами регіонального ринку, між різними видовими ринками одного регіону та між регіональними ринками країни і світу; стимулює процеси внутрішньорегіональної та міжрегіональної конкуренції. Таким чином, дія механізму регіонального ринку сприяє розвитку господарського комплексу регіону.

Функціонування ефективного регіонального ринку вимагає взаємодії двох невід ємних складових - державного регулювання та механізму саморегуляції, що дозволяє подолати одне з протиріч регіонального розвитку - між підприємницькими та регіональними інтересами. Державне регулювання на регіональному рівні визначається, з одного боку, загальнодержавною, а з іншого, регіональною туристичною політикою. І державна, і регіональна туристична політика має ґрунтуватись на принципах соціальної орієнтації, оптимального використання туристсько-рекреаційного потенціалу території, різноманітності форм господарювання, провідної ролі самоуправління.

Методика досліджень регіональних ринків туристичних послуг ґрунтується на застосуванні як загальнонаукового, так і специфічного інструментарію, зокрема, методів регіонального економічного аналізу й економічної статистики, і включає такі процедури: оцінка умов і чинників регіоналізації національного ринку; аналіз територіальних відмінностей всередині національного ринку на основі показників географічної асоціації та територіальної варіації параметрів попиту, пропозиції та цін; виділення окремих регіональних ринкових утворень; економічна діагностика конкретних регіональних ринків. Співставлення наукових підходів до визначення сутності економічної діагностики регіонального ринку туристичних послуг дозволило визначити її як сукупність аналітичних процедур, зокрема, вивчення чинників розвитку, кон юнктури, інфраструктури, внутрішніх і міжрегіональних зв язків ринкових утворень, а її кінцевою метою є виявлення диспропорцій розвитку досліджуваного об єкту; ефективності використання потенціалу; здатності адекватно реагувати на зміни зовнішнього та внутрішнього середовища. Процес діагностування регіонального ринку туристичних послуг вимагає застосування системи спеціальних показників - індикаторів кон юнктури, що складається з параметрів туристичного попиту, включаючи кількісні та вартісні індикатори регіонального турпотоку; туристичної пропозиції; ринкових цін; масштабу ринку та рівня конкуренції; ділової активності.

У другому розділі "Діагностика розвитку регіонального ринку туристичних послуг м. Києва" проведено кількісний аналіз процесів регіоналізації національного ринку туристичних послуг України з використанням коефіцієнтів Лоренца, локалізації, варіації, подібності структур. Результати розрахунку ступеня відповідності територіального розподілу турпотоку країни чисельності населення регіонів і валовій доданій вартості у 2000-2002 рр. за коефіцієнтом Лоренца свідчать про наявність стабільної територіальної диференціації національного ринку. Визначення коефіцієнту локалізації для кожного територіально-адміністративного регіону України показало, що перелік регіонів, що спеціалізуються на наданні туристичних послуг, протягом 2001-2003 рр. постійно розширювався і нині включає м. Київ, АР Крим, Закарпатську, Запорізьку та Херсонську області. Аналіз просторових відмінностей динаміки турпотоку та туристичної пропозиції регіонів країни, а також розрахунок коефіцієнтів подібності структури туристичного попиту та територіальної варіації обсягів обслуговування туристів і цін на туристичні послуги за 1999-2003 рр., проведений на основі даних Держтурадміністрації України, підтвердив висновок про наявність суттєвої територіальної диференціації основних параметрів національного ринку туристичних послуг.

Регіоналізація національного туристичного ринку проявляється не тільки через варіацію окремих параметрів кон юнктури, а й через їх пропорції, що склались у межах окремих регіонів. Для оцінки пропорційності розвитку ринкових процесів у регіонах України було використано попарні співвідношення таких величин, як частка регіонів у загальній чисельності обслугованих туристів і кількості туристичних підприємств; приїжджих, обслугованих у підприємствах готельного господарства та кількості підприємств розміщення; оздоровлених у санаторно-курортних (оздоровчих) закладах і кількості таких закладів. Аналіз компаративних індексів базових темпів приросту/скорочення за кожною парою показників і розрахунок кореляційного зв язку між ними, виконаний за даними Держтурадміністрації України для кожного регіону за 1999-2003 рр., дозволив виділити регіональні ринкові утворення різного ступеню сформованості та типологізувати регіональні ринки туристичних послуг з використанням основних параметрів пропорційності ринку (табл. 1).

Таблиця 1

Типологія регіональних ринків туристичних послуг України за показниками пропорційності ринку туристичних послуг
Показник Коефіцієнт співвідношення попиту та пропозиції
<0,8 [0,8-1,2] >1,2
Компаративний індекс <0,8 Луганська, Житомирська   Вінницька, Київська, Рівненська Волинська, Полтавська, Херсонська, Кіровоградська
[0,8-1,2] Сумська, Дніпропетровська Донецька, Миколаївська, Одеська, Харківська, Черкаська, Чернігівська, АР Крим, м. Київ, м. Севастополь Запорізька
>1,2 Чернівецька Тернопільська, Хмельницька, Львівська Івано-Франківська, Закарпатська

Джерело: за результатами аналізу регіональних ринків туристичних послуг України

Здійснено типологію регіональних ринків туристичних послуг з використанням іншої ринкової пропорції - між забезпеченістю регіону туристсько-рекреаційними ресурсами, визначеною методом експертної оцінки за п ятибальною шкалою, та ступенем залучення ресурсів у туристичний обіг, індикатором якого є сумарна частка регіону в кількості підприємств розміщення, санаторно-курортних (оздоровчих) закладів (табл. 2).

Таблиця 2

Типологія регіональних ринків України за рівнем забезпеченості туристсько-рекреаційними ресурсами та часткою регіону в загальній кількості підприємств розміщення, санаторно-курортних і оздоровчих закладів України
Показник Рівень забезпеченості туристсько-рекреаційними ресурсами
0-1 бал (ресурсодефіцитні) 2-3 бали (ресурсозбалансовані) 4-5 бали (ресурсонадлишкові)
Сумарна частка регіону в кількості підприємств розміщення, санаторно-курортних та оздоровчих закладів <3% Житомирська, Кіровоградська, Рівненська, Сумська Вінницька, Полтавська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька, м. Севастополь
[3-7%] Луганська, Харківська Миколаївська, Запорізька, Київська Львівська, Херсонська, м. Київ
>7% - Дніпропетровська, Донецька Одеська, АР Крим

Джерело: за результатами аналізу регіональних ринків туристичних послуг України

Запропонована схема групування регіональних ринків туристичних послуг дозволяє планувати розвиток туристичного підприємництва в регіонах, формувати ефективні інвестиційні стратегії.

Згідно наведеної в дисертації методики, першим етапом економічної діагностики конкретного регіонального ринку є визначення екзогенних й ендогенних факторів, що стимулюють або обмежують процеси його формування. Для цього на основі методу експертної оцінки проведено аналіз і визначено характер впливу на ринкові процеси в столичному регіоні України таких внутрішньорегіональних факторів, як атрактивність регіону, включаючи привабливість його туристсько-рекреаційних ресурсів, столичний статус, історично успадковані традиції розвитку туризму, характер муніципального й інфраструктурного регулювання, вигідне транспортно-географічне положення та транспортну доступність, сприятливу галузеву структуру міського господарства, високу інвестиційну привабливість регіону, соціально-політичний клімат і екологічну ситуацію. За допомогою кореляційного аналізу встановлено наявність стохастичного зв язку між динамікою чисельності населення міста, рівнем його зайнятості та прибутків і динамікою чисельності обслугованих туристів, чисельності туристів, які виїжджали за кордон, і туристів, охоплених внутрішнім туризмом. У дисертації визнається, що функціонування регіонального ринку туристичних послуг м. Києва, як і будь-якого іншого аналогічного утворення, напряму залежить від факторів кон юнктури світового ринку, що формують глобальні тенденції попиту, а також внутрішньої кон юнктури регіонів-продуцентів турпотоку.

Здійснено аналіз кон юнктури ринку туристичних послуг м. Києва та міжрегіональних туристичних зв язків за даними Головного управління готельного господарства, туризму та курортів КМДА за 1998-2004 рр., на підставі результатів якого визначено специфічні риси столичного регіону, що визначають його як відносно високо розвинений ринок туристичних послуг, а саме: поступове згладжування туристичних сезонів; поглиблення диференціації туристичної пропозиції з боку місцевих туристичних операторів; поява тенденції до внутрішньої та міжрегіональної інтеграції туроператорів і виробників послуг; стабільність демографічної та мотиваційної структури туристичного потоку при залученні менш заможних верств населення регіону до туристичної діяльності; поступова переорієнтація сформованого в регіоні туристичного потоку на тури Україною та до тих країн, що проводять агресивну політику аквізиції туристів; відсутність суттєвої цінової варіації за всіма туристичними напрямами. З метою з ясування характеру реагування туристичного попиту на зміни цін на туристичний продукт і окремі послуги, за даними Головного управління готельного господарства, туризму та курортів м. Києва КМДА та проведеної автором маркетингової розвідки, було здійснено аналіз цінової еластичності попиту, внаслідок чого зроблено висновок, що найбільш чутливим до ціни є попит на відпочинкові та пізнавальні тури Україною і за кордон, послуги двозіркових і малих готелів (табл. 3).

Таблиця 3

Коливання цін та еластичність попиту на туристичний продукт і послуги підприємств
Туристичний продукт або послуга Коефіцієнт варіації цін, % Коефіцієнт еластичності попиту, од.

Напрям і вид туру:

груповий відпочинковий за межі України 3 1,07
індивідуальний відпочинковий за межі України 17 0,9
груповий пізнавальний за межі України 7 1,63
індивідуальний пізнавальний за межі України 15 0,85
індивідуальний мисливський тур Україною 20 0,98

Клас послуги розміщення туристів:

п’ять зірок - 0,76
чотири зірки 19 1,8
три зірки 60 0,6
дві зірки 74 2,26
Малі готелі 73 1,33

Джерело: за власними розрахунками

Натомість попит на дорогі індивідуальні тури, незалежно від напряму та виду туризму, а також послуги п'яти- та тризіркових готелів є нееластичним до ціни. Варіація цін на тури за кордон з приблизно однаковими споживчими якостями, що користуються масовим попитом (зокрема, тури на відпочинок до Туреччини, Єгипту, Хорватії, Чорногорії, пізнавальні тури до Угорщини, Польщі, Чехії), є дуже незначною, оскільки на ринках цих країн ціни жорстко контролюються туроператорами. Аналіз коливання цін у кожній групі підприємств розміщення однієї групи комфортності показав, що найнеодноріднішим за ціною є ринок малих і великих двозіркових готелів.

Оцінка інтенсивності конкуренції на туристичному ринку регіону за показниками розподілу ринкових часток, а також за індексом Херфіндаля-Хіршмана (ІНН) та чотиридольним показником концентрації ринку (СR4) засвідчила наступне. За більшістю туристичних напрямів (особливо внутрішнього та виїзного туризму) спостерігається відносно рівномірний розподіл часток і висока конкурентна активність підприємств. Це є справедливим і для ринку засобів розміщення, за виключенням того сектору, де надаються послуги іноземним туристам. Ринок іноземного туризму, за виключенням сектору обслуговування туристів з Росії, Білорусі та інших країн колишнього СРСР, а також ринок санаторно-курортних (оздоровчих) послуг характеризується значним рівнем монополізації (табл. 4).

Таблиця 4

Показники пропорційності ринку туристичних послуг м. Києва
Сектор ринку Показник Ступінь монопольності ринку
СН4 ІНН
Ринок зарубіжного туризму 0,08 0,02 Неконцентрований
Ринок іноземного туризму 0,15 0,09 Помірно концентрований
Ринок внутрішнього туризму 0,06 0,01 Неконцентрований
Ринок готельних послуг: -
в цілому 0,32 0,058 Неконцентрований
сектор обслуговування іноземців 0,51 0,089 Помірно концентрований 
Ринок санаторно-курортних послуг 0,99 0,25 Висококонцентрований

Джерело: за даними Головного управління готельного господарства, туризму та курортів КМДА.

Для певної частки туристів Київ лишається транзитним регіоном, де створюються та продаються тури іншими регіонами України. Відповідно у столиці сформовано найпотужніший в країні ринок туроперейтингу, на якому існує попит як на окремі туристичні послуги, так і на туристичні пакети.

У результаті дослідження виявлено, що основною проблемою регіонального ринку туристичних послуг м. Києва є відставання динаміки розвитку окремих секторів ринку формування пропозиції столиці, зокрема сектору підприємств розміщення та санаторно-курортних (оздоровчих) послуг від темпів розвитку попиту. Так, за даними Головного управління готельного господарства, туризму та курортів КМДА, динаміка чисельності обслугованих у закладах розміщення та санаторно-курортних (оздоровчих) закладах за 1999-2004 рр. є позитивною, а базові темпи приросту склали 26% і 34% відповідно, тоді як динаміка місткості номерного фонду готелів і санаторіїв є нестабільною, а її приріст протягом досліджуваного періоду склав 14% і - 4%.

Суттєвими проблемами є також недостатня адаптованість регіональної туристичної пропозиції до вимог цільових груп туристів; невідповідність цін рівню якості основних туристичних послуг і слабка пристосованість цінової політики туристичних підприємств до змін коливань попиту; високі бар єри виходу на ринок іноземного туризму, зокрема ускладнений доступ до іноземних туроператорів, значні витрати на створення відповідного іміджу серед потенційних споживачів; переважання адміністративних регуляторів у державній політиці управління туристичною сферою регіону; відсутність з боку суб єктів регіонального ринку узгоджених дій щодо залучення туристів.

У третьому розділі "Обґрунтування вдосконалення організаційно-економічного механізму регулювання ринку туристичних послуг м. Києва" визначено основні напрями трансформації існуючого механізму регулювання ринку - створення механізмів формування попиту на туристичний продукт регіону, збалансування туристичного попиту та пропозиції, внутрішньорегіональної взаємодії суб єктів регіонального ринку, міжрегіональної туристичної взаємодії в межах туроперейтингової діяльності, ефективного використання туристсько-рекреаційних ресурсів, захисту підприємницького середовища, соціального захисту.

Кожна з підсистем організаційно-економічного механізму включає узгоджені нормативно-правові, економічні й організаційні заходи суб'єктів підприємництва, органів державного та регіонального управління, інституцій ринкової інфраструктури й громадських установ, взаємодія яких у рамках досягнення цілей нижчого ієрархічного рівня є обов'язковою передумовою вирішення нагальних потреб туристичної сфери регіону.

Основним інструментом державного та регіонального регулювання є програмний розвиток туристичної сфери регіону, однак прийнята у 2002 р. Програма розвитку туризму в м. Києві до 2010 р. не повною мірою враховує дію ринкового механізму, що склався в туристичній сфері столиці, не зорієнтована на стимулювання основних ринкоутворюючих зв язків і недостатньо узгоджена з муніципальним бюджетом. Оптимальною формою програмних документів, що регламентують розвиток туристичної сфери регіону, має стати комплекс програм розвитку видів туризму, визнаних муніципальними органами управління туризмом пріоритетними на певний проміжок часу, та відповідних секторів ринку і короткострокових планів залучення до регіону конкретних категорій туристів, виділених, зокрема, за географічним критерієм.

Вибір регуляторів ринкових процесів у регіоні вимагає методологічного забезпечення, зокрема вдосконалення методичних засад економічного прогнозування ринкових процесів у туризмі. Запропонована методика прогнозування розвитку ринку туристичних послуг включає: складання "генетичних" прогнозів туристичного попиту (в тому числі на основі аддітивно-

мультиплікативної квазігравітаційної моделі, здатної передбачити закономірності розподілу туристичних потоків між регіонами країни та світу); розробку нормативних прогнозів регіональної туристичної пропозиції, що грунтуються на показниках чисельності населення регіону та очікуваних обсягах туристичного потоку; розрахунок соціально-економічної ефективності запланованих трансформацій за такими показниками як загальна ефективність функціонування ринкової системи (співвідношення валової доданої вартості, виробленої туристичними, санаторно-курортними (оздоровчими) підприємствами та підприємствами розміщення, і сумарних інвестицій у ці підприємства за рахунок всіх джерел фінансування); фінансова ефективність (співвідношення чистого прибутку підприємств регіону та витрат, пов язаних з наданням послуг); бюджетна ефективність (співвідношення надходжень до бюджету та бюджетних витрат на функціонування туристичної сфери).

Таблиця 5

Прогнозна оцінка ефективності функціонування регіонального ринку туристичних послуг м. Києва
Коефіцієнти ефективності функціонування
регіонального ринку туристичних послуг
2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р.
Загальна ефективність 0,67 0,78 0,92 1,18 1,48
Фінансова ефективність 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
Бюджетна ефективність 3,45 3,15 4,06 5,81 7,45

Джерело: за даними Програми розвитку туризму в м. Києві до 2010 р.

Як свідчать отримані на основі нейросітьової моделі результати прогнозних розрахунків, у 2005-2009 рр. зберігатиметься тенденція до зростання туристичного попиту. Для забезпечення такого зростання в місті має бути створено не менше 22000 готельних і санаторно-курортних (оздоровчих) ліжко-місць, що вимагає інвестиційних вливань на суму 615,8 млн. грн., або 44% від суми всіх необхідних капіталовкладень у туристичну сферу столиці, визначеної Програмою розвитку туризму в м. Києві до 2010 р. Прогнозна оцінка соціально-економічної ефективності розвитку туризму в м. Києві показала, що очікуване зростання туристичного потоку до столиці протягом досліджуваного періоду призведе до зростання бюджетних надходжень до 540 млн. грн., при цьому чисельність зайнятих у туристичних підприємствах зросте вдвічі.

Діагностика регіональних ринкових процесів має забезпечуватись значним масивом статистичної інформації, отримання якої нині серйозно ускладнене недоліками у системі ведення туристичної статистики та забезпечення відповідними матеріалами потенційних користувачів. Шляхом вирішення цієї проблеми є, на наш погляд, створення системи ринкового моніторингу з елементами економічної діагностики - регіональної туристичної аналітичної системи (РТАС) на таких принципах: взаємозалежності та взаємозумовленості інформаційних потоків з усіх рівнів управління туристичною сферою; періодичності оновлення інформаційного наповнення; цілеспрямованості; сумісності програмного забезпечення; диференційованого доступу до інформаційних ресурсів; наявності єдиного організаційно-технологічного циклу збору, обробки, накопичення, аналізу та розподілу первинної та вторинної інформації та інформаційних потоків. Визначено структуру РТАС, що сприятиме реалізації поставленої мети, включаючи базу узагальнених даних (законодавча та нормативна база, ресурсний паспорт, фактори впливу на ринок, індикатори туристичного та суміжних з ним ринків, тематичні бази даних, інвестиційні проекти), прогноз всіх основних параметрів кон'юнктури та виконані на його основі короткострокові й довгострокові маркетингові плани, архівні файли та розрахунковий блок (рис. 1).

Схема функційонування регіональної туристичної аналітичної системи (РТАС)
Рис. 1. Схема функційонування регіональної туристичної аналітичної системи (РТАС)

Впровадження РТАС сприятиме зростанню інноваційного потенціалу регіону, активізації конкурентного середовища та, відповідно, ефективності регіонального виробництва, дозволить визначати стратегічні пріоритети як для туристичної сфери регіону в цілому, так і для окремих секторів туристичного бізнесу. Крім того, інформаційна система має сприяти вирішенню таких задач як прогнозування розвитку ринкових процесів у туристичній сфері регіону та регулювання ними через розробку стратегій виходу на конкретні ринки, сценаріїв регіонального туристичного розвитку; створення, вдосконалення та просування місцевого туристичного продукту; попередження структурних і територіальних деформацій регіонального ринку туристичних послуг; розробку прогнозів ринкових процесів на території регіону.

ВИСНОВКИ

Дисертаційна робота спрямована на розв язання важливої економічної проблеми - розробки теоретико-методологічних засад економічної діагностики та прогнозування розвитку регіональних ринків туристичних послуг. Одержані результати є основою обгрунтування шляхів підвищення ефективності функціонування регіональних ринків туристичних послуг.

Виконане дослідження дає змогу зробити такі висновки.

1. У межах національних ринків країн із значними територіальними відмінностями формуються регіональні ринкові утворення, у тому числі - регіональні ринки туристичних послуг. Регіональний ринок туристичних послуг являє собою відкриту соціально-економічна систему з високим рівнем саморегуляції, основу якої складають високолокалізовані взаємовідносини, пов язані із виробництвом, збутом і споживанням туристичних послуг або комплексного турпродукту в межах певної території, причому критерієм виділення регіонального ринку виступає як місце купівлі туристичного пакету, так і місце споживання туристичних послуг, що входять до його складу. Інструментом урівноваження туристичного попиту та пропозиції є ціни - основний індикатор єдності регіонального ринку.

2. Продовжений цикл споживання туристичного продукту є основною причиною, що зумовлює троїсту структуру регіонального ринку туристичних послуг, компонентами якої виступають ринок формування попиту, ринок формування пропозиції та ринок туроперейтингу. Виявлення ступеню й особливостей розвитку кожної з означених складових ринку дозволяє розробляти дієві засоби впливу на ринкові процеси на регіональному рівні й ефективні ринкові стратегії на рівні туристичних підприємств.

3. Адаптація існуючих методик дослідження процесів регіоналізації до специфіки національного ринку туристичних послуг дозволила довести існування в межах регіонів України ринкових утворень різного ступеню сформованості та типологізувати їх за співвідношеннями параметрів туристичного попиту та пропозиції, а також за забезпеченістю регіонів туристсько-рекреаційними ресурсами і ступенем їх залучення до туристичного обігу, що може стати підгрунтям для розробки та реалізації державної інноваційно-інвестиційної політики в сфері туризму.

4. Методологічний апарат економічної діагностики, побудований на системі характерних індикаторів кон'юнктури, інфраструктури, внутрішньої та міжрегіональної взаємодії ринку туристичних послуг, дає можливість виявляти диспропорції його розвитку, ступінь ефективності використання туристсько-рекреаційного потенціалу, оцінити здатність ринкового механізму адекватно реагувати на зміни внутрішнього та зовнішнього середовища.

5. Виявлені в процесі комплексного аналізу кон юнктури ринку туристичних послуг м. Києва патології ринкового механізму, а також прогнозне моделювання туристичного потоку столичного регіону та його туристичної пропозиції, здійснене з використанням розробленої автором методики, дозволили внести рекомендації стосовно вдосконалення організаційно-економічного механізму регулювання регіонального ринку туристичних послуг, врахування в програмних документах, що регулюють розвиток туризму в столиці України, дії ринкових механізмів. У зв язку з цим запропоновано комплекс заходів нормативно-правового, економічного й організаційного регулювання, спрямованих на інтенсифікацію ринкоутворюючих зв язків та підтримку основних ринкових пропорцій.

6. Вивчення теоретико-методологічних підходів і зарубіжного досвіду, а також оцінка рівня інформаційного забезпеченя процесу регулювання ринку довели доцільність створення в столичному регіоні України системи ринкового моніторингу з елементами економічної діагностики - регіональної туристичної аналітичної системи (РТАС), головною метою якої стало б забезпечення всіх рівнів управління туризмом повною та багатоаспектною інформацією щодо ринкових процесів у туристичній сфері регіону, необхідною для підготовки та прийняття управлінських рішень, а також організація доступу й ефективного використання інформаційних ресурсів. Проблема інформаційного забезпечення системи подібної РТАС має бути вирішена шляхом удосконалення форм статистичної звітності, а частково - через проведення масштабних досліджень різних аспектів поведінки туристів на території регіону.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЕРТАЦІЇ ВІДОБРАЖЕНІ В ТАКИХ ПУБЛІКАЦІЯХ:

У наукових фахових виданнях:

1. Забалдіна Ю. Б. Аналіз процесів регіоналізації ринку туристичних послуг України // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. - Випуск 197: У 5 т.- Том ІІІ. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. - С. 705-711.
2. Забалдіна Ю. Б. Методи дослідження кон юнктури регіональних ринків туристичних послуг // Культура народов Причорномор'я. - 2004. - №5. - Т.3. - С. 83-86.
3. Забалдіна Ю. Б. Типологія регіональних ринків туристичних послуг України // Формування ринкових відносин в Україні, 2005. - №4 (47). - С. 125-130.
4. Забалдіна Ю. Б. Ціни як індикатор процесів регіоналізації ринку туристичних послуг України // Науковий вісник Чернівецького торгівельно-економічного інституту. - Вип. ІІІ: Економічні науки. - Чернівці, 2005. - С. 247-251.

в інших виданнях:

5. Забалдіна Ю. Б. Регіоналізація ринку туристичних послуг України // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції "Фінансово-економічні проблеми розвитку регіонів України". - Том І. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. - С. 86-88.
6. Забалдіна Ю.Б. Вплив чинника "столичності" на формування ринку туристичних послуг м. Києва // Материалы VIII Международной научно-практической конференции молодых ученых "Образованность и духовность молодежи как основа развития туристской индустрии в Украине". - Донецьк, 2005. - С. 127-128.
7. Забалдіна Ю. Б. Методи дослідження кон юнктури регіональних ринків туристичних послуг // Материалы второй республиканской научно-практической конференции "Туризм, курорты и наука". - Симферополь: ТНУ, 2004. - С. 94-99.

АНОТАЦІЯ

Забалдіна Ю.Б. Економічна діагностика та прогнозування розвитку регіонального ринку туристичних послуг. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.10.01 - розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. - Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України, Київ, 2005.

Роботу присвячено вирішенню наукових і практичних проблем формування регіонального ринку туристичних послуг, розробці теоретико-методологічних засад його економічної діагностики та прогнозування розвитку, що має певне значення для подальшого розвитку наукових і прикладних основ регіональної економіки.

У роботі уточнено економічну сутність регіонального ринку туристичних послуг, розглянуто закономірності та принципи його розвитку; розроблено методику аналізу процесів регіоналізації національного ринку туристичних послуг; уточнено методичний інструментарій економічної діагностики та прогнозування розвитку регіональних ринків туристичних послуг; запропоновано систему індикаторів ринку. Здійснено аналіз процесів регіоналізації національного ринку туристичних послуг України, визначено фактори, що впливають на формування ринку туристичних послуг м. Києва; проведено оцінку його ринкової кон юнктури. Запропоновано організаційно-економічний механізм регулювання ринкових процесів на регіональному ринку, розроблено концепцію регіональної туристичної аналітичної системи.

Ключові слова: регіоналізація, регіональний ринок, туристичні послуги, попит, пропозиція, туроперейтинг, економічна діагностика.

АННОТАЦИЯ

Забалдина Ю.Б. Экономическая диагностика и прогнозирование развития регионального рынка туристических услуг. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.10.01 - размещение производительных сил и региональная экономика. - Научно-исследовательский экономический институт Министерства экономики Украины, Киев, 2005.

Работа посвящена теоретическому обобщению проблем формирования регионального рынка туристических услуг, разработке теоретико-методологических положений его экономической диагностики и прогнозирования развития, что имеет определенное значение для дальнейшего развития научных и прикладных основ региональной экономики.

В исследовании определена экономическая сущность регионального рынка туристических услуг как открытой социально-экономической системы с высоким уровнем саморегулирования, в основе которой лежат высоколокализованные взаимоотношения, связанные с производством, сбытом и потреблением туристических услуг или комплексного турпродукта в пределах определенной территории, рассмотрены закономерности и принципы его развития. Доказано, что пространственный и временной отрыв процессов производства и потребления туристических услуг обуславливают тройственную структуру регионального рынка, включающую рынок формирования спроса, то есть механизм взаимоотношений между туристами на первой стадии потребления туристического продукта и предприятиями, предлагающими пакетные туры в пределах зоны рыночного влияния; рынок формирования предложения, образующегося благодаря реализации специфических взаимоотношений, связанных с потреблением туристических услуг; рынок туроперейтинга, возникающий в процессе интенсификации технологических связей между производителями и продавцами услуг.

Разработана методика анализа процессов регионализации национального рынка туристических услуг с использованием методов регионального анализа и экономической статистики. Осуществлена типологизация регионов Украины по соотношению параметров спроса и предложения, а также по обеспеченности регионов туристско-экскурсионными ресурсами и степенью их вовлеченности в туристический оборот. Уточнена методика экономической диагностики и прогнозирования развития региональных рынков туристических услуг с использованием специфических индикаторов конъюнктуры, инфраструктуры, внутренних и межрегиональных рыночных связей. Определены факторы, влияющие на развитие рыночных процессов в туристической сфере столичного региона Украины, осуществлен анализ конъюнктуры рынка туристических услуг г. Киева и краткосрочный прогноз некоторых его параметров.

Разработана аддитивно-мультипликативная модель регионального туристического взаимодействия, позволяющая выявить закономерности распределения туристических потоков между регионами и прогнозировать изменения их направления.

Предложены направления усовершенствования организационно-экономического механизма регулирования регионального рынка туристических услуг, включая создание механизмов формирования спроса на туристический продукт региона, сбалансирования туристического спроса и предложения, внутреннего и межрегионального туристического взаимодействия, эффективного использования туристско-рекреационных ресурсов, защиты предпринимательской среды, социальной защиты.

Разработана концепция региональной туристической аналитической системы, включая ее информационное, программное, техническое обеспечение.

Ключевые слова: регионализация, региональный рынок, туристические услуги, спрос, предложение, туроперейтинг, экономическая диагностика.

SUMMARY

Y.B.Zabaldina. Economical diagnostic and forecasting of developing of tourism regional market. - Manuscript.

Thesis for a Candidate Degree in Economics in speciality 08.10.01 - Location of ces and Regional Economy. - Scientific-Research Economic Institute of Ministry of Economics of Ukraine, Kyiv, 2005.

The dissertation is devoted to solving scientific and practical problems of arranging regional market of tourist services, to developing theoretical and methodological principles of economic diagnostics and regional market prognosis. It is of certain importance for further developing scientific and applied grounds of regional economics.

The author has defined the economic essence of regional tourist service market, elaborated the rules and principles of its development, worked out the methods of analysis for regionalization processes of national tourist service market, specified the set of methodical tools of economic diagnostics and prognosis of regional tourist service markets, offered the system of market indicators. There have also been analyzed the processes of regionalization of national tourist service market in Ukraine. The factors which influence the formation of tourist service market in Kyiv have been elaborated and assessed its market conjuncture.
The outcome of the research is creating the organizational and economic mechanism of regulating market processes in regional market and developing the concept of regional tourism analytical system.

Key words: regionalization, regional market, tourist services, demand, supply, touroperating, economic diagnostics.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.