Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Міністерство освіти і науки України
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Відділення економіки та менеджменту
Кафедра курортного менеджментуПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
З КУРСУ

"МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА КОМУНІКАЦІЙ"

для студентів спеціальності 6.050100"Маркетинг"Дрогобич – 2005

Затверджено
на засіданні кафедри
курортного менеджменту
протокол № _____
від "___" _________ 2005 р.
 

Плани семінарських (практичних) занять укладені відповідно до навчальної програми курсу "Маркетингова політика комунікацій". Плани семінарських занять містять список рекомендованої літератури до кожного заняття, а також питання для самоконтролю.

Укладач:       Миронов Ю.Б., викладач кафедри курортного менеджменту Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Рецензент:    Вачевський М.В., к.е.н., професор кафедри менеджменту та підприємництва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ

Тема 1. Комунікації в системі маркетингу

1.1. Значення, місце, цілі, завдання системи комунікацій у комплексі маркетингу.
1.2. Складові маркетингової комунікації.
1.3. Цільова аудиторія комунікації.

Література

[3] С.417-443
[15] С.6-19
[18] С.5-34

Тема 2. Основи класифікації понять у маркетингових комунікаціях.

2.1. Поняття та види реклами.
2.2. Стимулювання збуту та його види.
2.3. Зв’язки з громадськістю
2.4. Особисті продажі.

Література

[3] С.443-480
[15]
[18] С.42-80

Тема 3. Рекламування товару

Заняття 1

3.1. Характеристика сучасного рекламного процесу.
3.2. Сучасні рекламні засоби.
3.3. Структура, форма та стиль рекламного звернення.
3.4. Оцінка ефективності рекламної діяльності.
3.5. Вибір рекламних засобів.

Заняття 2

3.6. Друкована реклама.
3.7. Реклама в засобах масової інформації.
3.8. Реклама в глобальній мережі Інтернет.

Література

[1]                                          [14]
[3] С.480-500, 533-544        [15] C.21-34
[7]                                          [18] C.42-51
[8]                                          [20]
[9]

Тема 4. Стимулювання збуту

 
4.1. Стимулювання збуту та його етапи.
4.2. Засоби стимулювання споживачів.
4.3. Засоби стимулювання роздрібних продавців.
4.4. Аналіз результатів стимулювання.

Література

[3] C.453-457
[15] С.35-46

Тема 5. Організація роботи з громадськістю (паблік рилейшнз)

5.1. Зв'язки з громадськістю та їх роль у збільшенні довіри до товарів, послуг та підприємства.
5.2. Напрямки пропаганди.
5.3. Відносини з органами державної влади.

Література

[3] C.459-461
[15] С.47-57

Тема 6. Реклама на місці продажу

6.1. Особливості та цілі реклами на місці продажу.
6.2. Мерчандайзинг.
6.3. Організація реклами у місцях продажу товарів.

Література

[20] С.657-684

Тема 7. Прямий маркетинг

7.1. Сутність та особливості прямого маркетингу.
7.2. Пряма поштова реклама.
7.3. Пряма електронна реклама.
7.4. Усна реклама.
7.5. Мережевий багаторівневий маркетинг (MLM).

Література

[3] C.461-468
[15] С.100-107

Тема 8. Персональний продаж

8.1. Процес особистих продаж.
8.2. Стадії особистої продажі.
8.3. Презентації та  типи презентацій.
8.4. Можливі ускладнення під час персонального продажу та способи їх уникнення.

Література

[3] C.457-459
[15] С.58-68

Тема 9. Спонсорство

 
9.1. Сутність спонсорства та його переваги
9.2. Методи комунікативної підтримки спонсорства
9.3. Особливості спонсорства в Україні

Література

[3] С.468-471
[15] С.92-99

Тема 10. Організація маркетингових комунікацій

10.1. Організація маркетингових комунікацій.
10.2. Розробка бюджету маркетингової комунікації.
10.3. Аналіз результатів маркетингової комунікації.
10.4. Оцінка ефективності комунікаційної програми.

Література

[3] С.443-448, 493-500
[15] C.108-115
[18] С.97-188

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Значення маркетингової комунікативної політики в маркетинговій діяль­ності.
2. З яких елементів складається процес маркетингової комунікації?
3. Які комунікативні інструменти входять до комплексу просування?
4. Цілі маркетингової комунікативної політики.
5. Які основні чинники впливають на формування комплексу просування?
6. Методи, що їх використовують для розрахунку бюджету просування.
7. Переваги і недоліки інструментів маркетингових комунікацій.
8. Які нові інтерактивні комунікативні технології використовує маркетинг?
9. Що являє собою реклама як інструмент маркетингової комунікації?
10. Охарактеризуйте рівні реакції ринку на рекламу.
11. Яких цілей досягають завдяки рекламі?
12. Види реклами.
13. Які канали використовують для поширення реклами?
14. Нормативно-правове забезпечення рекламної діяльності в Україні.
15. Які вимоги пред’являються до рекламних звернень?
16. Назвіть складові елементи сучасного рекламного процесу.
17. Чим займаються рекламні агентства?
18. Які є види рекламних кампаній?
19. У чому відмінності між екстенсивною та інтенсивною рекламними кампаніями?
20. Назвіть основні умови ефективності рекламних кампаній.
21. Що таке рекламний слоган ?
22. Які головні вимоги пред’являються до рекламних слоганів ?
23. Назвіть рівні впливу реклами на споживача.
24. Які є стадії рекламної діяльності ?
25. Які елементи входять до структури рекламного звернення ?
26. Які вимоги пред’являються до форми рекламного звернення ?
27. Назвіть основні стилі реклами.
28. Яка роль кольору в оформленні реклами ?
29. Від чого залежить вибір фірмою рекламно-інформаційного матеріалу?
30. Які інформаційно-рекламні матеріали найчастіше використовуються у рекламних кампаніях ?
31. Що таке виставка ?
32. Які особливості проведення ярмарок ?
33. У чому суть прямої поштової реклами ?
34. У чому полягають переваги та недоліки реклами у періодичній пресі?
35. Назвіть фактори, які впливають на підвищення ефективності реклами у пресі.
36. Які відмінності між рекламою на FM-радіо та AM-радіо?
37. Поясніть, що таке рекламний ролик.
38. Від чого залежить вибір відеоформату при зйомці відеоролика?
39. У чому суть інтерактивного телебачення?
40. Назвіть переваги та недоліки телереклами.
41. Що таке Інтернет?
42. Як компанії використовують Інтернет у рекламній діяльності?
43. Яким чином розподілена реклама в Інтернеті?
44. У чому полягає економічна ефективність реклами?
45. В чому суть комунікативної ефективності реклами?
46. Які Вам відомі методи оцінки рекламного впливу?
47. Назвіть основні показники ефективності реклами.
48. У чому полягає суть підсвідомого впливу реклами?
49. Назвіть основні технології впливу на підсвідомість.
50. Як вимірюють реакцію організму на рекламу?
51. Які особливі характеристики відрізняють стимулювання збуту від рекла­ми?
52. Основні цілі стимулювання збуту.
53. Стимулювання збуту на різних етапах життєвого циклу товару.
54. Найпоширеніші заходи при застосуванні цінового стимулювання збуту.
55. У чому полягають особливості застосування таких заходів, як пропону­вання зразків і встановлення премій?
56. Що являє собою так звана активна пропозиція?
57. Як доцільніше заохочувати посередників та торговий персонал?
58. Місце в комплексі просування паблік рилейшнз.
59. Мета внутрішніх паблік рилейшнз.
60. На які аудиторії спрямовані зовнішні паблік рилейшнз?
61. Який метод переважає у діяльності паблік рилейшнз?
62. Які матеріали зазвичай надаються пресі у діяльності паблік рилейшнз?
63. Мета діяльності паблік рилейшнз у кризовій ситуації.
64. Особливості кризових паблік рилейшнз.
65. За яких умов доцільно застосовувати персональні продажі?
66. Які чинники впливають на персональні продажі?
67. Етапи процесу персональних продажів.
68. Особливості комунікації персональних продажів.
69. Навіщо потрібне управління торговим персоналом у процесі персональних продажів?
70. Вимоги, що висуваються до фахівця, який працює в системі персональних продажів.
71. Які сучасні системи персональних продажів вам відомі?
72. У чому полягають основні маркетингові переваги виставкової діяльності?
73. Як обирають найпривабливішу виставку для участі?
74. З чого складається підготовча виставкова діяльність?
75. Комунікативні інструменти, що їх використовують у виставковій роботі.
76. Які комунікативні матеріали готуються до виставки заздалегідь?
77. Як досягти успіху комунікативної виставкової діяльності?
78. Ефективність виставкової діяльності і способи її оцінювання.
79. Що являє собою феномен іміджу?
80. Який інструментарій використовується для створення іміджу?
81. З чого складається імідж підприємства?
82. Які комунікативні інструменти використовують для формування іміджу?
83. Які визначення можна дати фірмовому стилю?
84. Які елементи входять до фірмового стилю?
85. Що таке бренд і який його внесок в імідж підприємства?
86. Які істотні характеристики притаманні бренду?
87. Навіщо підприємства та організації використовують у своїй діяльності спонсорство?
88. Які види спонсорської підтримки застосовуються сьогодні?
89. На яких рівнях здійснюється комунікативний вплив на цільову аудиторію у спонсорстві?
90. Чому так поширене спортивне спонсорство?
91. Як впливає на комунікативний успіх спонсорської діяльності взаємозв'язок "подія – товар – аудиторія"?
92. Як реалізується зв'язок "спонсор – подія"?
93. Які комунікативні інструменти застосовують спонсори?
94. Суть специфіки прямого маркетингу.
95. Переваги прямого маркетингу.
96. У яких формах реалізується прямий маркетинг?
97. Етапи процесу прямого маркетингу.
98. Значення у прямому маркетингу баз даних.
99. Чому посилюється значення інтерактивного маркетингу?
100. Переваги і недоліки інтерактивного маркетингу.
101. Чому необхідно визначати ефективність реклами?
102. Як оцінюють ефективність реклами?
103. За якими показниками можна оцінити вплив реклами на аудиторію?
104. Як оцінити вплив реклами на купівельну поведінку споживачів?
105. Способи опротестування реклами.
106. Як визначити ефективність стимулювання збуту?
107. У чому виявляються особливості оцінювання ефективності паблік рилейшнз?
108. Як визначити ефективність персональних продажів?

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Закон України “Про рекламу” від 03.07.96 // ВВР. – 1996. – №39.
2. Алешина И. Паблик рилейшнз для менеджеров и маркетеров.  -  М.: Гном Пресс, 1997.
3. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х. Маркетинг: учебник для вузов. – М.: Экономика, 1999. – 703 с.
4. Бернет Дж., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход. – СПб.: Питер, 2001. – 864 с.
5. Бландел Р. Эффективные бизнес-коммуникации: принципы и практика в эпоху информации. - СПб.: Питер, 2000.
6. Голубкова Е Н. Маркетинговые коммуникации. – М.: Финпресс, 2000.
7. Дейян А. Реклама. – М.: Прогресс, 1993. – 176 с.
8. Денисон Д., Тоби Л. Учебник по рекламе. – Минск: СЛК, 1996. – 320 с.
9. Картер Г. Эффективная реклама: Путеводитель для мелких предприятий. - М.: Прогресс, 1991.-280 с.
10. Королько В.Г. Основи паблік рілейшнз. – М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 2000. – 526 с.
11. Королько В.Г. Паблік рілейшнз: наукові основи, методика, практика. – К.: Скарби, 2001. – 399 с.
12. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. – СПб.: Питер, 1999. – 896 с.
13. Маркетинг: основи теорії і практики / Вачевський М.В., Вачевський О.М., Стасишин Б.О. та ін. – Львів: Каменяр, 1999. – 223 с.
14. Мокшанцев Р.И. Психология рекламы. – М.: Инфра-М, Новосибирск: Сибирское соглашение, 2000. – 230 с.
15. Норіцина Н.І. Маркетингова політика комунікацій: Курс лекцій. – К.: МАУП, 2003. – 120 с.
16. Примак Т.О. Маркетингові комунікації. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 300 с.
17. Примак Т.О. Маркетингові комунікації в системі управління підприємством. – К.: Експерт, 2001. – 387 с.
18. Примак Т.О. Маркетингові комунікації на сучасному ринку: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2003. – 200 с.
19. Ромат Е.В. Реклама. – СПб.: Питер, 2001. – 496 с.
20. Уэллс У., Бернет Дж., Мориарти С. Реклама: принципы и практика. – СПб.: Питер, 1999. – 736 с.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.