Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

<<< назад | зміст | вперед >>>

Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу

МОДУЛЬ 3. Фінансово-економічні результати діяльності туристичних підприємств та їх оптимізація

Тема 12. Рух грошових коштів на підприємствах туристичного бізнесу

12.4. Планування руху грошових коштів підприємств

Усі види грошових потоків підприємства враховуються в плані надходження і витрачання коштів. Цей план розробляється на рік з поквартальним і помісячним розподілом, що дозволяє враховувати сезонну хвилю попиту і реалізації турпродукту. При розробці бізнес-плану надходження та витрачання коштів визначаються на перший рік з розподілом по місяцях, на другий - по кварталах, а потім - у цілому на роки.

План надходження та витрачання грошових коштів складається за кожним видом діяльності (операційна, інвестиційна та фінансова), і в цілому по підприємству.

Розроблювальні плани можуть бути оптимістичними, реалістичними або песимістичними.

Процес планування ґрунтується на різноманітних (альтернативних) розрахунках і виборі кращого варіанта.

Головною метою планування руху грошових коштів є максимізація чистого руху грошових коштів від усіх видів діяльності, забезпечення стійкої платоспроможності та високої привабливості підприємства для інвесторів у плановому періоді.

Сума чистих планових грошових потоків від усіх видів діяльності підприємства утворює його сукупний чистий потік цих коштів на плановий період. Оскільки грошові потоки можуть бути позитивними й негативними, то величина чистого грошового потоку на плановий період розраховується за формулою

ЧГП = ЧГПпоз - ЧГПнег,                        (12.1)

де ЧГП - чистий грошовий потік підприємства;

ЧГПпоз, ЧГПнег, - відповідно позитивний і негативний чистий грошовий потік підприємства.

Вихідним моментом планування грошових потоків виступає розрахунок мінімальної суми коштів, необхідної для продовження діяльності підприємства, і вибір методів фінансування. Без забезпечення мінімальної потреби в коштах підприємство не зможе здійснювати невідкладні платежі, а тому може потрапити в ситуацію банкрутства навіть тоді, коли всі його активи разом з неліквідами значно перевищують заборгованість.

Мінімальна потреба в грошових коштах визначається як відношення операційних витрат за рік до кількості оборотів цих коштів.

До операційних витрат туристичних підприємств відносяться витрати на закупку туристичних послуг для формування турпродукту, виплату заробітної плати, відсотків за кредити, дивідендів, а також витрати на реалізацію турпродукту та окремих послуг.

Кількість оборотів грошових коштів розраховується шляхом ділення чистого доходу від реалізації турпродукту (послуг) за певний період на середній залишок грошей за це й же період.

Схема для розрахунків мінімально необхідної суми коштів для туроператора представлена в табл. 12.1.

Таблиця 12.1.

Форма розрахунків мінімально необхідної суми грошових коштів на плановий рік
№ п/п Найменування показника Тис. грн.
1 Операційні витрати  
2 Чистий доход від реалізації турпродукту (послуг)  
3 Середні залишки коштів і дебіторської заборгованості  
4 Оборотність коштів, кількість оборотів (р. 2 : р. 3)  
5 Мінімально необхідна сума грошей (р. 1 : р. 4)  

Розробка оптимального плану руху грошових коштів повинна охоплювати всі види діяльності з виділенням по кожному з них чистого грошового потоку.

На першому етапі прогнозується надходження і використання грошових коштів, пов'язаних з операційною діяльністю з урахуванням надзвичайних подій. Підсумком цього етапу розрахунків є визначення чистого руху коштів від операційної діяльності, який являє різницю між прибутком від операційної діяльності разом з прибутком (збитком) від надзвичайних операційних подій та податком на прибуток.

На другому етапі планується надходження і витрати грошових коштів, пов'язаних з інвестиційною діяльністю з урахуванням результатів від надзвичайних подій в цій діяльності, і визначається обсяг чистого грошового потоку від інвестиційної діяльності.

На третьому етапі планується надходження і витрати грошових коштів, пов'язаних з фінансовою діяльністю, аналогічно інвестиційній діяльності і визначається чистий грошовий потік від фінансової діяльності.

На четвертому етапі планується чистий грошовий потік підприємства від усіх видів діяльності, а на п'ятому етапі визначається залишок (готівка) коштів на кінець планового періоду, в якому враховується залишок грошових коштів на початок планового періоду, чистий грошовий потік від усіх видів діяльності та вплив змін валютних курсів на залишок цих коштів.

Готівка на кінець планового періоду визначається як сума залишку грошових коштів на початок планового періоду і чистого грошового потоку в плановому періоді, скоригованого на суму змін валютних курсів.

Планування надходження коштів підприємств туристичного бізнесу від основної операційної діяльності може здійснюватися різними методами:

- досвідно-статистичними;
- виходячи з планованого обсягу реалізації турпродукту та окремих послуг, розрахованого на основі маркетингових досліджень можливостей ринкового попиту;
- виходячи з планованої суми цільового прибутку, тобто програмно-цільовим методом.

Для планування грошових потоків може використовуватися спеціальна форма, представлена в табл. 12.2.

Таблиця 12.2
План надходження і витрачання грошових коштів підприємства

№п/п Показник План
надходження видатків
1 Рух коштів від операційної діяльності    
1.1 Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування    
1.2 Коригування на:    
1.2.1 амортизацію необоротних активів   X
1.2.2 збиток (прибуток) від неопераційної діяльності    
1.3 Витрати на сплату відсотків   X
1.4 Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах (р.1.1+р.1.2.1±р.1.2.2-р.1.3) Зменшення Збільшення
1.5 Зменшення (збільшення):    
1.5.1 1.5.2 оборотних активів
витрат майбутніх періодів
Зменшення Збільшення
1.6 Зменшення (збільшення):    
1.6.1 поточних зобов'язань    
1.6.2 доходів майбутніх періодів    
1.7 Грошові кошти від операційної діяльності (p.l.4±p.l.5.1±p.l.5.2±p.l.6.1±pl.6.2)    
1.8 Сплачені:    
1.8.1 податки на прибуток X  
1.8.2 відсотки X  
1.9 Чистий рух коштів від операційної діяльно­сті до надзвичайних подій (р. 1.7 - р. 1.8.1 -р.1.8.2)    
1.10 Рух коштів від надзвичайних подій в опе­раційній діяльності    
1.11 Чистий рух коштів від операційної діяльності (р. 1.9±р. 1.10)    
2 Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    
2.1 Реалізація:    
2.1.1 фінансових інвестицій   X
2.1.2 необоротних активів   X
2.1.3 майнових комплексів    
2.2 Отримані відсотки, дивіденди   X
2.3 Інші надходження   X
2.4 Придбання:    
2.4.1 фінансових інвестицій X  
2.4.2 необоротних активів X  
2.4.3 майнових комплексів X  
2.5 Інші платежі X  
2.6 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності до надзвичайних подій (р.2.1.1 + р.2.1.2 + р.2.1.3 + р.2.2 + р.2.3)-(р.2.4.1 + р.2.4.2 + р.2.4.3 + р.2.5)    
2.7 Рух коштів від надзвичайних подій інвестиційній діяльності    
2.8 Чистий рух коштів від інвестиційної діяль­ності (р.2.6+р.2.7)    
3 Рух коштів у результаті фінансової діяльності    
3.1 Надходження власного капіталу   X
3.2 Отримані позики   X
3.3 Інші надходження   X
3.4 Погашення позик X  
3.5 Сплачені дивіденди X  
3.6 Інші платежі X  

Планування надходження коштів від інвестиційної та фінансової діяльності здійснюється методом прямого розрахунку на основі відповідних договорів.

Планова виручка від реалізації турпродукту та послуг є грошовим надходженням від операційної діяльності туроператора. Таке надходження для туроператора утворює позитивний грошовий потік. Для турагента позитивний грошовий потік від операційної діяльності створюється за рахунок агентської винагороди.

Негативним грошовим потоком, пов'язаним з операційною діяльністю туроператора або турагента, є планова сума операційних витрат, що розраховується за такими елементами: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація та інші операційні витрати.

<<< назад | зміст | вперед >>>
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.