Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

<<< назад | зміст | вперед >>>

Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу

МОДУЛЬ 3. Фінансово-економічні результати діяльності туристичних підприємств та їх оптимізація

Тема 12. Рух грошових коштів на підприємствах туристичного бізнесу

12.5. Оцінювання ефективності формування та використання грошових коштів

Ефективність руху грошових коштів оцінюється за допомогою показників, які відображають формування чистого грошового потоку.

Підвищення ефективності джерел формування чистого грошового потоку в туристичному бізнесі характеризується збільшенням частки в ньому чистого прибутку від основної операційної діяльності, одержуваної за рахунок збільшення обсягів реалізації турпродукту і скорочення операційних витрат.

Якщо прибуток збільшується за рахунок зростання цін або позареалізаційних операцій, то таке підвищення чистого грошового потоку вважається неефективним.

Серед показників ефективності планових грошових потоків виділяються чотири.

1. Коефіцієнт достатності чистого потоку грошових коштів туристичного підприємства (КДчгп), який розраховується за формулою

ЧГП
                КДчгп = --------------                   
(12.2)
ОБ + Див

де ЧГП - чистий грошовий потік підприємства на плановий період;
ОБ - сума планових виплат основного боргу за коротко- та довгостроковими кредитами і позиками підприємства;
Див - сума дивідендів (відсотків), передбачених на плановий період.

2. Коефіцієнт ліквідності грошового потоку підприємства (КЛгп) в плановому періоді розраховується за формулою

ВГПпоз - ΔГК
              КЛгп = ---------------------                 
(12.3)
ВГПнег

 де ВГПпоз , ВГПнег - валовий грошовий потік відповідно позитивний і негативний;

ΔГК - приріст (дельта) грошових коштів у плановому періоді, який розраховується як різниця між грошовими коштами на кінець і початок планового періоду

ΔГК = ГКк - ГКп                            (12.4)

де ГКк , ГКп - грошові кошти відповідно на кінець і початок планового періоду.

3. Коефіцієнт ефективності грошового потоку (КЕгп) виражається відношенням чистого потоку грошових коштів (ЧГП) до негативного валового грошового потоку підприємства за певний період (ВГПнег):

ЧГП
              КЕгп = -----------               
(12.5)
ВГПнег

4. Коефіцієнт реінвестування (капіталізації) чистого потоку грошових коштів(КРчгп) характеризується тією часткою коштів, яка направляється на розвиток підприємства. При розрахунках використовується формула

ЧГП - Див
           КРчгп = -----------------               
(12.6)
ΔІнв

де ΔІнв - приріст суми реальних і довгострокових інвестицій у плановому періоді.

Розглянуті показники можуть доповнюватися показниками рентабельності грошових вкладень в активи підприємства. Наприклад, розраховується коефіцієнт рентабельності середнього залишку грошових вкладень у короткострокові фінансові активи, а також коефіцієнт рентабельності середнього залишку накопичених інвестиційних ресурсів або довгострокових фінансових вкладень тощо.

Контрольні запитання та завдання

1. Розкрийте сутність і види грошових коштів, що використовуються в діяльності підприємств?
2. У чому проявляється роль руху грошових коштів в економіці підприємницької структури?
3. За якими ознаками класифікуються грошові потоки?
4. Що кладеться в основу планування руху грошових коштів туристичного підприємства?
5. Охарактеризуйте чистий рух грошових коштів туристичного підприємства і порядок його визначення?
6. За якою схемою формується сукупний чистий грошовий потік підприємств туристичного бізнесу?
7. Яких принципів слід дотримуватися при плануванні руху грошових коштів?
8. Перерахуйте основні етапи економічного управління грошовими потоками туристичних підприємств?
9. Яку роль відіграє оптимізація руху грошових коштів при плануванні фінансів підприємства?
10. Чим визначаються методи оптимізації руху грошових коштів?
11. Що виступає об'єктами оптимізації руху грошових коштів?
12. Які фактори впливають на рух грошових коштів туристичного підприємства?
13. Виділіть ефективні заходи залучення грошових коштів до діяльності підприємств туризму?
14. Які заходи потрібні для ліквідації дефіциту грошових коштів підприємств?
15. Чому оптимізація надлишкового грошового потоку є важливою проблемою його планування?
16. Як забезпечити максимізацію чистого руху грошових коштів за всіма видами діяльності?
17. З чим пов'язане зростання чистого грошового потоку?
18. У чому полягає сутність процесу планування руху грошових коштів підприємств туристичного бізнесу?
19. Як плануються позитивні та негативні грошові потоки підприємств?
20. Розкрийте процедуру планування валових і чистих грошових потоків від усіх видів діяльності підприємства?
21. Якими методами планується надходження грошових коштів від операційної діяльності в туризмі?
22. За якою схемою планується надходження й витрачання грошових коштів підприємств?
23. Що означає коефіцієнт достатності чистого грошового потоку туристичного підприємства та як він розраховується?
24. Яка роль коефіцієнта ліквідності грошового потоку підприємства при плануванні його фінансової стійкості?
25. Розкрийте сутність коефіцієнта реінвестування (капіталізації) чистого грошового потоку та охарактеризуйте його роль при плануванні розподілу прибутку підприємства.

<<< назад | зміст | вперед >>>
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.