Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Коніщева Н.Й., Трушкіна Н.В.
Вісник ДІТБ. - 2010. - №14. - С.294-304.

Підвищення ефективності організації логістичних потоків, процесів і послуг у туристичній сфері регіону

У статті запропоновано створення регіонального логістичного центру в сфері туризму. Розроблено напрями його діяльності та класифікацію функцій і завдань, які він має виконувати. Систематизовано напрями удосконалення організації логістичних потоків, процесів і послуг у туристичній сфері. Визначено складові ефекту від реалізації пропозицій щодо створення регіонального логістичного центру за рахунок підвищення ефективності організації логістичних потоків, процесів і послуг у сфері туристичного бізнесу.

Ключові слова: логістичні потоки, виробничі та складські запаси, концепція “Pull-підхід”, геоінформаційні технології.

Постановка проблеми. Законом України від 18.11.2003 р. № 1282-IV “Про внесення змін до Закону України “Про туризм” одним із пріоритетних напрямів розвитку економіки і культури визначено туризм [1, с. 37]. Діяльність суб’єктів господарювання у даній сфері дозволяє одержувати суттєві надходження до державного та місцевих бюджетів, сприяє зростанню рівня добробуту населення, створенню нових робочих місць, поліпшенню соціально-економічного розвитку регіонів та підвищенню їх інвестиційної привабливості.

В умовах активного формування туристичного ринку в усіх регіонах України значно зростають потоки туристів. У зв’язку з цим особливої актуальності набувають питання управління туристичними, транспортними, інформаційними, фінансовими, матеріальними потоками; удосконалення процесів обслуговування туристів; поліпшення інформаційного забезпечення організації логістичних процесів, формування туристичної, транспортної та інституціональної інфраструктури в регіоні.

На сучасному етапі актуалізується проблема удосконалення організації логістичних потоків, процесів і послуг у сфері туристичного бізнесу на регіональному рівні. Це обумовлює необхідність розробки системи обслуговування туристів на якісно новому рівні. Особливого значення формування регіональних логістичних структур набуває при підготовці Донецької області до проведення Євро-2012.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам підвищення ефективності організації логістичних процесів у сфері туризму присвячено значну кількість наукових праць провідних учених. У літературних джерелах багато уваги приділено вирішенню таких проблем, як:

- розробка пропозицій щодо створення регіональних туристсько-інформаційних центрів, основним завданням яких є інформаційне забезпечення розвитку туристичного бізнесу [2, с. 148-151; 3, с. 5-7; 4, с. 77-82];
- розробка рекомендацій щодо створення транспортно-туристичного кластеру з метою удосконалення транспортної системи на основі використання принципів сучасної логістики [5, с. 28] та пропозицій щодо обґрунтування економічної доцільності створення туристичного кластера [6, с. 13–19];
- розробка логістичної моделі сталого розвитку туризму в регіоні [7, с. 26–31] та підходів і методів визначення логістичного потенціалу рекреаційно-туристичних ресурсів [8, с. 162, 166];
- обґрунтування логістичної моделі закупівель з урахуванням порогової точки постачання товарів і фінансових обмежень [9, с. 127–128].

Проте недостатньо детально розроблено науково-прикладні рекомендації щодо підвищення ефективності організації логістичних потоків, процесів і послуг у туристичній сфері на основі формування регіонального логістичного центру. Розглянемо означену наукову проблему.

Виділення невирішених питань. На основі узагальнення літературних джерел виділено такі невирішені проблеми: недостатньо детально розроблено пропозиції щодо створення регіонального логістичного центру у сфері туристичного бізнесу; несистематизовано напрями удосконалення організації логістичних потоків, процесів і послуг у даній сфері за допомогою сучасних інфор-маційно-комунікаційних технологій; невизначено складові ефекту від реалізації пропозицій щодо підвищення ефективності організації логістичних потоків, процесів і послуг у сфері туристичного бізнесу на регіональному рівні. Тому ці питання потребують подальших наукових досліджень.

Постановка завдання. Метою даного дослідження є розробка пропозицій щодо підвищення ефективності організації логістичних потоків, процесів і послуг у туристичній сфері регіону. Для досягнення поставленої мети визначено такі наукові завдання: розробити пропозиції щодо створення регіонального логістичного центру в сфері туристичного бізнесу; запропонувати напрями його діяльності, класифікацію функцій і завдань, які він має виконувати; систематизувати напрями удосконалення організації логістичних потоків, процесів і послуг у даній сфері на основі впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій; визначити складові ефекту від реалізації пропозицій щодо створення регіонального логістичного центру та підвищення ефективності організації логістичних потоків, процесів і послуг у сфері туристичного бізнесу.

Об’єктом дослідження є процес організації логістичних потоків, процесів і послуг у туристичній сфері на основі створення регіонального логістичного центру.

Предметом дослідження є підвищення ефективності організації логістичних потоків, процесів і послуг у туристичній сфері регіону.

Виклад основного матеріалу дослідження. У Донецькій області за 2000-2008 рр. кількість туристів, які були обслуговані суб’єктами туристичної діяльності України, зросла в 2 рази або з 77,7 до 155,9 тис. чол., а їх питома вага в загальній кількості у країні – з 3,9 до 5,1 %. Кількість внутрішніх туристів в області збільшилася на 68,1% або з 53,9 до 90,6 тис. чол., а їх питома вага в загальній кількості внутрішніх в Україні – з 4,0 до 6,5%. Кількість екскурсантів у регіоні збільшилась на 10,6% або з 19,9 до 22,0 тис. осіб [10, с. 500; 11, с. 419] (рис. 1).

Динаміка туристичних потоків у Донецькій області
Рис. 1. Динаміка туристичних потоків у Донецькій області

Світова фінансова криза та економічна нестабільність 2008-2009 рр. суттєво вплинули на формування туристичних потоків у Донецькій області. У 2009 р. кількість туристів, обслугованих суб’єктами туристичної діяльності України, скоротилася порівняно з 2008 р. – з 155,9 до 123 тис. осіб або на 21,1%, кількість внутрішніх туристів – з 90,6 до 69,7 тис. осіб або на 23,1%, а кількість екскурсантів – з 22 до 14,8 тис. осіб або на 32,7% [12].

У деяких містах є привабливі природні та туристсько-рекреаційні ресурси, потік туристів, у пік сезону в декілька разів перевищує чисельність місцевого населення. На таких територіях міст постійно виникають проблеми з раціоналізації процесів розміщення, харчування, перевезення туристів, організації медичного та побутового обслуговування, поводження з побутовими відходами, ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, формування туристичної, транспортної та інституціональної інфраструктури. Логістичні процеси є розрізненими один від одного, відсутні структури, які б здійснювали аналіз логістичних потоків і процесів на територіях туристично привабливих міст регіону, їх організацію та координацію, а також надавали б комплекс логістичних послуг.

Дослідження з проблем управління логістичною діяльністю показали, що її важливо будувати таким чином, щоб перелік її процесів здійснювався єдиним комплексом. Мається на увазі послідовне здійснення взаємопов’язаних процесів логістичної діяльності (матеріально-технічне забезпечення, складування матеріальних ресурсів, виробництво продукції, формування виробничих запасів на складах, транспортування продукції, обслуговування споживачів і збут готової продукції), що дозволяє мінімізувати витрати і збитки за рахунок оптимізації логістичного ланцюга та зменшення впливу зовнішніх ризиків [13, с 116; 14, с. 49]. Це особливо актуально в сфері туристичного бізнесу регіону.

Для вирішення цих проблем доцільно створювати спеціалізовані структури, які б здійснювали організацію та координацію логістичних потоків, процесів і послуг на конкретній території, виходячи з особливостей формування регіональних туристичних потоків та продуктів [15, с. 138-139; 16, с. 38-44; 17, с. 77-81]. Такі структури можуть виконувати різні функції та завдання. Це залежить від того, де саме їх планується створити: на територіях туристично привабливих міст або на території конкретної області.

З метою удосконалення транспортної системи на основі принципів сучасної логістики, налагодження співпраці транспортних галузей, реструктуризації більшості транспортних структур, стимулювання прискореного розвитку внутрішнього дитячого, молодіжного та сімейного відпочинку, в Херсонській області обґрунтовано необхідність створення транспортно-туристичного кластера “Південні ворота України” [5, с. 28].

У Кам’янець-Подільському запропоновано створити туристичний кластер “Екотур”, який здійснюватиме роботу з удосконалення місцевого туристичного продукту та розвитку різних видів сфери розваг [6, с. 17].

Обґрунтування отриманих результатів. Створення регіонального логістичного центру сприятиме формуванню єдиного туристичного простору в регіоні, здійсненню в єдиному комплексі логістичних потоків (туристичних, транспортних, матеріальних, інформаційних, фінансових), логістичних процесів (сукупність взаємопов’язаних, послідовно виконуваних операцій) і логістичних послуг на конкретній території [15, с. 138; 16, с. 38; 17, с. 77] (рис. 2).

Взаємозв’язок логістичних потоків, процесів і послуг у сфері туристичного бізнесу
Рис. 2. Взаємозв’язок логістичних потоків, процесів і послуг у сфері туристичного бізнесу

Серед основних напрямів діяльності логістичного центру можливі такі:

- раціоналізація процесів розміщення, харчування, перевезення туристів; аналіз споживчого попиту та потреб туристів; укладання договорів про матеріально-технічне забезпечення об’єктів розміщення, харчування та складування продуктів; заходи щодо ефективного управління виробничими та складськими запасами [18, с. 40]; матеріально-технічне забезпечення об’єктів розміщення та харчування; оптимізація їх навантаження;
- удосконалення процесів транспортного обслуговування туристів; раціональне навантаження транспортних засобів; організація перевезення туристів; розробка пропозицій щодо вдосконалення транспортних потоків і транспортної інфраструктури (створення парків транспортних засобів та автостоянок);
- аналіз функціонування існуючих об’єктів туристичної інфраструктури в регіоні; формування баз даних щодо стану виробничої, транспортної, спеціальної, інституціональної інфраструктури регіону; збір інформації про потенційних інвесторів та можливі інвестиційні проекти;
- обґрунтування необхідності створення нових об’єктів туристичної інфраструктури (будівництво доріг, готелів, ресторанів, складів, тематичних парків, об’єктів розваг, автостоянок, аквапарків) тощо;
- інформаційне забезпечення організації логістичних процесів і послуг;
- підвищення якості логістичних послуг та доведення їх відповідно до міжнародних стандартів рівня обслуговування туристів у готелях, ресторанах, мотелях, кемпінгах, транспорті та в сферах туристичного бізнесу.

Авторами даної статті розроблено класифікацію функцій і завдань регіонального логістичного центру, яка враховує комплекс функцій управління логістичними потоками, процесами та послугами (прогнозування, планування, організація, облік, контроль, аналіз, регулювання) [19, с. 96-101; 20, с. 135] (рис. 3).

Функції та завдання регіонального логістичного центру в туристичній сфері
Рис. 3. Функції та завдання регіонального логістичного центру в туристичній сфері

Безумовно, розроблений перелік може доповнюватися. Наприклад, провідним вченим Донецького інституту туристичного бізнесу, доктором економічних наук, професором М.М. Туріянською запропоновано схему взаємозв’язку підсистем логістики в туристичному бізнесі, яка включає такі блоки: “управління логістичною інфраструктурою туризму; управління інформаційними потоками в туристичному бізнесі; локальна динамічна модель закупівель товарів з урахуванням обмежених фінансових ресурсів; управління закупками та запасами продовольчих і непродовольчих товарів; управління логістичними витратами”, а також логістичну модель управління закупками з урахуванням порогової точки поставок і фінансових обмежень, яка дозволить “визначати асортиментну структуру закупок товарів з урахуванням потреб туристичного бізнесу” [9, с. 127, 129].

З метою удосконалення організації та оптимізації логістичних процесів у сфері туризму деякими вченими пропонується упровадження сучасних концепцій управління. Використання концепції “Pull-підхід” дозволяє “координувати обсяги туристопотоків з пропускними можливостями (логістичним потенціалом) туристичних ресурсів та об’єктів”, “значно зменшити ризики погіршення стану туристичних ресурсів в регіоні, екологічної ситуації, зниження якості туристичних послуг, що надаються” [7, с. 31; 8, с. 160].

Створення в регіоні структури, яка б здійснювала організацію та координацію логістичних потоків, процесів і послуг у туристичній сфері, дозволить підвищити рівень обслуговування туристів та якість наданих логістичних послуг. Авторами даної статті систематизовано напрями удосконалення організації логістичних потоків, процесів і послуг у сфері туристичного бізнесу.

1. Оптимізація логістичних потоків на туристично привабливих територіях.

1.1. Удосконалення процесу матеріально-технічного забезпечення об’єктів розміщення та харчування, оптимізація їх навантаження на основі впровадження сучасних інформаційних технологій: MRP (система планування потреб у матеріалах), MRPII (система планування обсягу матеріальних ресурсів), ERP і ERPII (системи планування та управління ресурсами).
1.2. Удосконалення процесів транспортного обслуговування туристів на основі впровадження систем управління транспортними потоками: Videotrans (інформаційне обслуговування підприємств транспорту), СТС (інформація про вид транспортних засобів, маршрути раціонального руху), GIS, GPS (визначення місця знаходження транспортних засобів).
1.3. Розробка програмного забезпечення та використання інтернет-технологій для автоматизації організації перевезень туристів (вибір раціональних маршрутів і графіків перевезень) та раціонального навантаження транспортних засобів.
1.4. Удосконалення системи планування, обліку та аналізу витрат, що пов’язані з управлінням логістичними потоками.
1.5. Створення геоінформаційних систем для збирання, зберігання, аналізу просторових баз даних про об’єкти розміщення туристів (готелі, табори, гуртожитки, приватні будинки); об’єкти харчування (ресторани, їдальні, кафе, буфети); парки транспортних засобів; автостоянки; об’єкти розваг, культури та туристсько-екскурсійної діяльності; об’єкти туристичної інфраструктури; розробка цифрових карт, на яких розміщаються об’єкти туристичної інфраструктури, а також віртуальних екскурсійних маршрутів для туристів.

2. Управління виробничими та складськими запасами.

2.1. Розробка методів нормування та планування виробничих запасів.
2.2. Уточнення формул розрахунку оптимального обсягу партії поставки матеріальних ресурсів та удосконалення економіко-математичного інструментарію.
2.3. Розробка методики вибору оптимального постачальника матеріальних ресурсів на основі спеціального програмного забезпечення для здійснення розрахунку рейтингу постачальників за вибраними критеріями, вага яких у загальній їх сукупності визначається експертним шляхом (ціна, надійність поставки, відстань від постачальника, якість продукції, умови платежів, можливість організації позапланових поставок матеріальних ресурсів, фінансове положення постачальника тощо).
2.4. Моделювання систем управління виробничими та складськими запасами на основі використання інформаційно-комп’ютерних технологій.
2.5. Ефективне управління запасами із застосуванням спеціального програмного забезпечення обліку запасів та систем електронного документообігу.

3. Управління складською діяльністю.

3.1. Пропозиції щодо обґрунтування створення логістичного центру для складування та накопичення матеріальних ресурсів.
3.2. Рекомендації щодо удосконалення інформаційного забезпечення складської діяльності на основі впровадження інформаційних систем обліку та обробки даних, засобів комунікацій.
3.3. Розробка програмного забезпечення з метою раціоналізації складських операцій та оптимізації складських витрат.

4. Удосконалення системи договірної роботи з готелями, ресторанами, страховими компаніями, банками, розважальними організаціями.

4.1. Система електронної комерції (B2B – “бізнес-до-бізнесу”) – програмні комплекси для здійснення комерційної діяльності між підприємствами в мережі Інтернет (наприклад, створення корпоративного сайта підприємств, інформаційного сайта, електронні видання, інтернет-реклама). За цією системою здійснюється приблизно 80% електронної комерції.

5. Удосконалення процесів обслуговування туристів.

5.1. Підвищення ефективності організації процесів раціонального розміщення та харчування туристів на основі створення інформаційних систем.
5.2. Поліпшення якості сервісу та рівня обслуговування туристів на основі впровадження інформаційних систем Fidelio, Amadeus, Galileo тощо.
5.3. Упровадження системи електронної комерції (B2C – “бізнес-до-споживача”) – програмні комплекси для здійснення електронної торгівлі між підприємствами та споживачами.
5.4. CRM (управління відношеннями з клієнтами) – інформаційні технології, що надають функціональні можливості для автоматизації повного циклу відносин з клієнтами та забезпечують необхідні засоби для управління сферами маркетингу, продажів, сервісу тощо.

6. Підвищення якості логістичних послуг.

6.1. Удосконалення організації дистрибуції логістичних послуг на основі впровадження сучасних інформаційних технологій: DRP і DRPII (системи планування розподілу ресурсів).
6.2. Поліпшення організації процесу надання логістичних послуг.

Ефективна організація логістичних потоків, процесів і послуг у сфері туризму неможлива без застосування сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, програмного забезпечення, інформаційних систем. Їх впровадження дозволяє оперативно приймати управлінські рішення щодо організації логістичних процесів та транспортних операцій, оптимізувати логістичні потоки, підвищувати якість обслуговування туристів, скорочувати витрати на здійснення логістичної діяльності, що сприятиме поліпшенню соціально-еконо¬мічного розвитку регіону та зростанню рівня його конкурентоспроможності.

Тому реалізація заходів кожного із названих напрямів ґрунтується на впровадженні інформаційно-комунікаційних технологій з використанням спеціального програмного забезпечення та економіко-математичних методів.

Створення регіонального логістичного туристичного центру на основі впровадження інформаційно-комунікаційних технологій сприятиме одержанню ефекту, який базується на удосконаленні організації логістичних потоків, процесів і послуг і може мати такі складові:

Е = x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 + x7 + x8

де x1 - економія витрат на обслуговування туристів за рахунок раціоналізації завантаження об’єктів розміщення, харчування та транспортування, узгодження їх дій;
x2 - зменшення часу на виконання замовлень туристів;
x3 - оптимізація туристичних, транспортних, матеріальних, фінансових та інших логістичних потоків;
x4 - підвищення рівня якості туристсько-екскурсійного обслуговування туристів за рахунок удосконалення організації логістичних потоків, процесів і послуг;
x5 - поліпшення благоустрою території туристично привабливих міст і регіону на основі залучення спеціалізованих організацій з метою вдосконалення діяльності об’єктів транспортної та туристичної інфраструктури;
x6 - поповнення місцевих та обласного бюджетів у результаті надходження податків на прибуток від діяльності регіонального логістичного центру;
x7 - додаткові надходження в місцеві та обласний бюджети за рахунок розширення переліку логістичних послуг;
x8 - поліпшення соціально-економічного розвитку регіону на основі активізації туристсько-екскурсійної діяльності, створення нових робочих місць та підвищення інвестиційної привабливості території регіону.

Наукова новизна результатів дослідження полягає в розробці пропозицій щодо підвищення ефективності організації логістичних потоків, процесів і послуг у туристичній сфері регіону, а саме:

- розроблено пропозиції щодо створення регіонального логістичного центру в сфері туристичного бізнесу, що дає можливість координувати логістичні потоки, процеси та послуги в єдиному комплексі;
- запропоновано напрями діяльності регіонального логістичного центру в сфері туристичного бізнесу, розроблено класифікацію його функцій і завдань, яка включає перелік усіх функцій управління: прогнозування, планування, організація, облік, контроль, аналіз, регулювання;
- систематизовано напрями удосконалення організації логістичних потоків, процесів і послуг у туристичній сфері на основі впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;
- визначено складові ефекту від реалізації пропозицій щодо створення регіонального логістичного центру за рахунок підвищення ефективності організації логістичних потоків, процесів і послуг у сфері туризму.

Практична значущість результатів дослідження полягає в тому, що пропозиції щодо створення регіонального логістичного центру в сфері туристичного бізнесу можна використовувати при обґрунтуванні економічної доцільності формування логістичних структур на території регіонів України, виходячи з особливостей їх туристичних потоків і продуктів.

Перспективи подальших розробок у даному напрямі. Планується розробити пропозиції щодо підвищення ефективності організації логістичних потоків, процесів і послуг у туристичній сфері на туристично привабливих територіях на основі впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Список використаних джерел

1. Про внесення змін до Закону України “Про туризм”: Закон України від 18.11.2003 р. № 1282-IV // Офіційний вісник України. – 2003. – № 50. – Ст. 2600. – С. 34-55.
2. Коніщева Н.Й. Пропозиції щодо створення міських інформаційних туристичних центрів / Н.Й. Коніщева, Д.В. Рудь // Наукові і практичні проблеми створення і функціонування туристичних центрів і тематичних парків: V міжнар. наук.-практ. конф., Донецьк, 27–28 травня 2005 р. – Донецьк: Донецький ін-т туристичного бізнесу, 2005. – С. 148-151.
3. Коніщева Н.Й. Організація діяльності туристсько-інформаційних центрів у регіоні / Н.Й. Коніщева // Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною економікою: II наук.-практ. конф., Бердянськ, 15–16 вересня 2006 р. – Бердянськ: Академія управління та інформаційних технологій “АРІУ”, 2006. – С. 5-7.
4. Коніщева Н.Й. Концептуальні підходи до створення туристичних інформаційних центрів / Н.Й. Коніщева // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – Сер. Економічні науки. – 2008. – № 1 (26). – С. 77-82.
5. Соколенко С. Стратегія конкурентоспроможності економіки України на основі інтеграційних систем-кластерів / С. Соколенко. – Севастополь: Рібест, 2006. – 37 с.
6. Войнаренко М.П. Кластерні моделі об’єднання підприємницьких структур у туристичній галузі та сфері розваг / М.П. Войнаренко // Вісник ДІТБ. – 2007. – № 11. – С. 13–19.
7. Смирнов І.Г. Логістична модель сталого розвитку туристичної галузі в Україні / І.Г. Смирнов // Вісник ДІТБ. – 2007. – № 11. – С. 26-31.
8. Смирнов І.Г. Логістика ресурсної бази туризму в контексті його сталого розвитку / І.Г. Смирнов // Вісник ДІТБ. – 2008. – № 12. – С. 159-166.
9. Туриянская М.М. Логистическая модель управления закупками товаров с учетом финансовых ограничений в сфере туристического бизнеса / М.М. Туриянская // Вісник ДІТБ. – 2009. – № 13. – С. 125-130.
10. Статистичний щорічник України за 2008 рік. – К.: Держ. комітет статистики України, 2009. – 567 с.
11. Статистичний щорічник Донецької області за 2008 рік. – Донецьк: Головне управління статистики у Донецькій області, 2009. – 496 с.
12. Статистический обзор: за прошлый год услугами туроператоров области воспользовались свыше 123 тыс. человек (по данным Главного управления статистики в Донецкой области) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.donetskstat.gov.ua.
13. Коніщева Н.Й. Управління логістичною діяльністю промислових підприємств / Н.Й. Коніщева, Н.В. Трушкіна // Економіка промисловості. – 2005. – № 1. – С. 114-123.
14. Коніщева Н.Й. Управління логістичною діяльністю туристичних підприємств: уточнення термінології / Н.Й. Коніщева, Н.В. Трушкіна // Вісник ДІТБ. – 2006. – № 10. – С. 47-57.
15. Коніщева Н.Й. Проблеми створення регіональних логістичних центрів у сфері туризму / Н.Й. Коніщева, Н.В. Трушкіна // Державне управління та місцеве самоврядування: VII міжнар. наук. конгрес., Харків, 29–30 березня 2007 р. – Харків: Харківський регіональний ін-т державного управління Нац. академії державного управління при Президентові України, 2007. – С. 138-139.
16. Коніщева Н.Й. Пропозиції щодо створення регіональних логістичних центрів у сфері туризму / Н.Й. Коніщева, Н.В. Трушкіна // Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною економікою: третя міжнар. наук.-практ. конф., Бердянськ, 13–14 вересня 2007 р. – Ч. 1. – Бердянськ: Азовський регіон. ін-т управління Запорізького нац. технічного ун-ту, 2007. – С. 38-44.
17. Коніщева Н.Й. Рекомендації щодо створення логістичної структури в туристичній сфері регіону / Н.Й. Коніщева, Н.В. Трушкіна // Стан і перспективи розвитку туризму в світі та Україні напередодні чемпіонату Європи з футболу Євро-2012: VII міжнар. наук.-практ. конф., Донецьк, 26–28 вересня 2008 р. – Донецьк: Донецький ін-т туристичного бізнесу, 2008. – С. 77-81.
18. Конищева Н.И. Расчет оптимального объема партии поставки материальных ресурсов / Н.И. Конищева, Н.В. Трушкина // Логистика: проблемы и решения. – 2008. – № 1. – С. 40-47.
19. Коніщева Н.Й. Управління логістичною діяльністю підприємств: навч. посіб. / Н.Й. Коніщева, Н.В. Трушкіна. – Донецьк: Донецький ін-т психології і підприємництва, 2008. – 216 с.
20. Коніщева Н.Й. Пропозиції щодо удосконалення організації логістичних потоків, процесів і послуг у туристичній сфері регіону / Н.Й. Коніщева, Н.В. Трушкіна // Сучасні технології управління туристичним та готельно-ресторанним бізнесом: I Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених, Маріуполь, 25 вересня 2009 р. – Маріуполь: Маріупольський держ. гуманітарний ун-т, 2009. – С. 133–136.

В статье предложено создание регионального логистического центра в сфере туризма. Разработаны направления его деятельности и классификация функций и задач, которые он должен выполнять. Систематизированы направления совершенствования организации логистических потоков, процессов и услуг в туристической сфере. Определены составляющие эффекта от реализации предложений по созданию регионального логистического центра за счет повышения эффективности организации логистических потоков, процессов и услуг в сфере туристического бизнеса.

Ключевые слова: логистические потоки, производственные и складские запасы, концепция “Pull-подход”, геоинформационные технологии.

A creation of a regional logistic center in the tourist sphere is proposed in the article. The directions of its activities and task categorization that it should realize are developed. The components of the effect from improvement of logistic processes organization in the tourist business at the regional level are defined.

Keywords: logistic streams, production and stoke arrearages, conception «Pull-approach”, GIS-informative technologies.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.