Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
ТАГАНРОЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ І ПРАВА
КАФЕДРА ДЕРЖАВНОГО І МУНІЦИПАЛЬНОГО ПРАВА І УПРАВЛІННЯ

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедрою ГиМУ

_____________________С.И. Шило

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

 
з дисципліни
 

"МАРКЕТИНГ В ГОТЕЛЬНОМУ І РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ"

 
для студентів спеціальності
230500 "Соціально-культурний сервіс і туризм"

 

 

 
Таганрог
 
ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліна "Маркетинг у готельному і ресторанному бізнесі" призначена для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю 230500 - "Соціально-культурний сервіс і туризм".

Дисципліна відноситься до циклу дисциплін спеціалізації.

Мета дисципліни - ознайомлення студентів з сучасними концепціями маркетингу в сфері гостинності, розгляд різних форм формування і стимулювання попиту в індустрії готельного і ресторанного бізнесу.

Завдання дисципліни - розгляд шляхів, методів та підходів практичного використання інструментів маркетингу у сфері готельного та ресторанного бізнесу.

Розвиток ринкових процесів у російській економіці викликало величезний інтерес підприємців до маркетингової концепції управління на рівні фірм та методів маркетингового впливу на формування ринкового попиту.

Увагу студентів у процесі вивчення дисципліни "Маркетинг у готельному і ресторанному бізнесі" буде сконцентрована на таких напрямках аналіз складових комплексу маркетингових заходів впливу на ринок і конкурентну позицію фірми.

У дисципліну "Маркетинг у готельному і ресторанному бізнесі" включена характеристика основних складових елементів організації маркетингу на підприємствах готельного та ресторанного бізнесу.

Навчання будується на поєднанні лекцій і практичних занять.

Лекційні заняття призначені для теоретичного осмислення та узагальнення складних розділів дисципліни, які висвітлюються, в основному, на проблемному рівні.

Практичні заняття є аудиторними, проводяться або у вигляді семінарів, або за заздалегідь відомим темами. Вони призначені для закріплення і більш глибокого вивчення певних аспектів лекційного матеріалу на практиці.

Індивідуальні заняття передбачають роботу кожного студента за індивідуального (групового) завданням та особистий усний або письмовий звіт за нього перед педагогом. Індивідуальне заняття не є аудиторним.

Самостійна робота є позааудиторної та призначена для самостійного ознайомлення студента з певними розділами курсу по рекомендованим педагогом матеріалами та підготовки до виконання індивідуальних завдань за курсом.

Згідно з навчальним планом вивчення дисципліни "Маркетинг у готельному і ресторанному бізнесі" передбачено на 4 курсі денного відділення (7 семестр).

Вивчення дисципліни на денному відділенні здійснюється за єдиної тематичної програми у відповідності з навчальним планом з використанням індивідуального консультування та самостійної роботи студентів.

Для перевірки ефективності викладання дисципліни проводиться контроль знань студентів. При цьому використовуються наступні види контролю:

- поточний контроль, що включає виконання студентами контрольних завдань з наступною оцінкою виконаної роботи;

- рубіжний контроль, що складається з виконання і захисту курсової роботи з дисципліни і здачі іспиту.

Поточний рейтинг-контроль проводиться викладачем у процесі проведення всіх видів занять. Проміжний рейтинг-контроль призначений для практичної комплексної оцінки освоєння розділів курсу, і здійснюється шляхом підготовки студентами відповідей на поставлені викладачем питання. Він проводиться двічі протягом кожного семестру на спеціальній рейтинг-тижні у вигляді контрольних робіт.
 
РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА ТЕМАМИ І ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ
 

№ п/п НАЙМЕНУВАННЯ ТЕМИ Кількість годин
Лекції Практ. заняття
1 Основні поняття маркетингу в індустрії гостинності 2 1
2 Сегментація, визначення цільового ринку та позиціонування товару 4 2
3 Планування маркетингу 6 4
4 Система маркетингових досліджень 4 2
5 Управління якістю 2 1
6 Внутрішній маркетинг на підприємствах готельної і ресторанної індустрії 2 1
7 Розробка нового продукту і торгової марки 4 2
8 Просування товару 6 2
9 Цінові стратегії. Управління попитом та пропозицією 4 2
10 Світовий і вітчизняний досвід застосування маркетингу 2 1
Разом Всього 36 18
54ЗМІСТ ТЕОРЕТИЧНОГО КУРСУ

 
Тема 1. Основні поняття маркетингу в індустрії гостинності

Предмет, зміст дисципліни “Маркетинг у готельному і рестораном бізнесі". Потреби, бажання і попит. Продукт сфери гостинності. Структура рівнів продукту. Пропозиція продукту. Цінність, вартість, споживча задоволеність. Специфіка маркетингу в індустрії гостинності. Недиференційований і диференційований маркетинг. Концентрований маркетинг.
 
Тема 2. Сегментація, визначення цільового ринку та позиціювання товару

Структура ринку і попит. Сегментація ринку. Основи сегментації споживчих ринків. Визначення цільового ринку. Варіанти охоплення ринків. Визначення привабливих сегментів ринку. Модель споживчої поведінки. Особистісні характеристики, що впливають на споживчу поведінку. Учасники процесу покупки. Споживач як учасник процесу прийняття рішення про покупку. Покупка як процес і результат. Позиціонування товару і фірми в цілях досягнення конкурентних переваг. Ринкове позиціонування. Вибір і застосування стратегії позиціонування.
 
Тема 3. Планування маркетингу

Роль маркетингу в стратегічному плануванні. Визначення цілей і постановка проблем для стратегічного планування. Аналіз маркетингової середовища. Ситуаційний аналіз маркетингового середовища. Матриця SWOT. Напрямки розвитку компанії. Етапи проведення маркетингового планування. Прикладні інструменти маркетингового планування. Техніка мережевого планування. Практика застосування техніки мережевого планування. Вибір інструментів маркетингу для готельного і ресторанного бізнесу. Розробка портфеля стратегій. Стратегії продажів. Стратегії реклами і просування. Цінові стратегії. Товарні стратегії. Стратегії та інвестиції. Ресурси, необхідні для підтримки стратегій і досягнення цілей. Співвідношення маркетингового плану з іншими планами компанії. Графік маркетингової діяльності. Маркетинговий контроль. Огляд і оцінка факторів, що впливають на зміну обертів та продажу, збільшення прибутку. Застосування мультиплікативного ефекту. Розрахунок прибутку і збитків.
 
Тема 4. Система маркетингових досліджень

Маркетингова інформаційна система. Оцінка потреби в інформації. Отримання і обробка інформації. Джерела збору інформації. Управління процесом збору інформації. Маркетингова розвідка. Маркетингові дослідження. Розробка та процес маркетингових досліджень. Інтерпретація результатів дослідження і звіт. Проблемні зони дослідження. Аналіз конкурентної ситуації. Міжнародні маркетингові дослідження.
 
Тема 5. Управління якістю

Визначення поняття якості в ресторанному та готельному бізнесі. Визначення споживчих цінностей і задоволення споживачів. Модель якості обслуговування. Переваги якісного обслуговування. Система управління якістю послуги. Розробка програми якісного обслуговування і програми контролю якості. Невдачі програм гарантії якості. Стратегії управління обслуговуванням. Управління якістю на підприємстві готельної індустрії. Управління якістю у ресторанному бізнесі.
 
Тема 6. Внутрішній маркетинг на підприємствах готельної і ресторанної індустрії

Головні організаційні рівні компанії. Маркетинговий підхід до управління кадрами. Мотивація і корпоративна культура всередині підприємства. Створення робочих місць і залучення якісних кадрів. Застосування в роботі основних організаційних принципів. Встановлення стандартів, оцінка виконання роботи та введення системи нагороди і заохочення.
 
Тема 7. Розробка нового продукту і торгової марки

Генерування ідей. Розробка концепції нового товару та її перевірка. Бізнес-аналіз нового продукту. Фактори, що впливають на рішення про новому продукт. Пробний маркетинг. Розробка продукту шляхом його придбання. Розробка стратегії життєвого циклу продукту. Зняття продукту з ринку. Торгова марка. Умови на користь розробки торгової марки. Відносна економія.
 
Тема 8. Просування товару

Способи просування товару. Визначення загального бюджету витрат за видами заходів по просуванню товарів і послуг на ринок. Етапи розвитку ефективної комунікації. Реклама. Постановка цілей. Складання рекламного бюджету. Вибір засобів масової інформації. Визначення цілей стимулювання збуту. Засоби стимулювання збуту. Програма стимулювання збуту. Зв'язку з громадськістю. Основні інструменти маркетингових PR. Можливості зв'язків з громадськістю. Професійні продажу. Управління професійними продажами. Характер продажів в готельній індустрії Вибір стратегії продажів. Тактика торгового персоналу. Оцінка результатів. Сутність каналів розподілу товарів і послуг. Ринкові посередники. Поведінкові системи каналів збуту. Прийняття рішень з управління каналом збуту.
 
Тема 9. Цінові стратегії. Управління попитом та пропозицією

Визначення поняття ціни. Фактори, що впливають на прийняття рішень про ціну. Витрати. Позиції конкурентів. Аналіз беззбитковості. Основні підходи до встановлення ціни. Стратегії ціноутворення. Ефект розтягування ціни. Цінові пункти. Ініціативне зміна цін. Заходи у відповідь на зміну цін. Визначення поточного ринкового попиту. Оцінка рівня фактичних продажів і часток ринку. Прогноз майбутнього попиту. Методи прогнозування. Статистичний аналіз попиту. Способи управління попитом. Способи управління пропозицією. Заходи по зниженню активності в період низького попиту.
 
Тема 10. Світовий і вітчизняний досвід застосування маркетингу

Стан індустрії гостинності в нашій країні. Перспективи розвитку ресторанного та готельного бізнесу. Проблеми розробки та застосування маркетингових стратегій на вітчизняному ринку. Індустрія гостинності у світовій економіці. Сформувалися лідери на світовому ринку гостинності та їх маркетингові стратегії. Майбутнє маркетингу.
 
ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

1. Розгляд специфічності маркетингу в ресторанному та готельному бізнесі.
2. Характеристика ринку і споживачів в індустрії гостинності.
3. Розгляд техніки мережевого планування.
4. Розробка маркетингових стратегій.
5. Побудова структури маркетингових досліджень.

6. Розробка моделі якісного обслуговування.
7. Побудова програми внутрішнього маркетингу фірми.
8 .Построение нового продукту.
9. Характеристика способів просування товару.
10. Аналіз каналів поширення товарів і послуг.
11. Розгляд цінових стратегій.
12. Розгляд маркетингових стратегій лідерів світового ринку.
 
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 

1. Що таке маркетинг гостинності?
2. Дати характеристику теоріям управління маркетингом.
3. Поясніть різницю між маркетингом і збутом.
4. Що включає в себе управління маркетингом?
5. Що розуміється під стратегічним плануванням?
6. Охарактеризуйте стратегії управління обслуговуванням.
7. Дайте опис внутрішньокорпоративного маркетингу.
8. Визначте етапи маркетингових досліджень.
9. Яку роль відіграють маркетингові дослідження в реалізації маркетингової стратегії фірми?
10. "Фокус - групи" - один з найбільш представницьких методів маркетингових досліджень в індустрії гостинності. Які його переваги і недоліки?
11. Назвіть особистісні характеристики, що впливають на споживчу поведінку.
12. Що таке організований попит?
13. Чим відрізняється купівля організованого покупця від покупки індивідуального споживача?
14. Поясніть процес сегментації, вибору цільового ринку і ринкового позиціонування.
15. Які критерії використовуються при сегментації ринку для ресторанів?
16. Поясніть переваги і недоліки недиференційованого, недиференційованого і концентрованого маркетингу.

17. Головні умови розробки торгової марки.
18. Проаналізуйте етапи розробки нового продукту.
19. Що таке культура обслуговування?
20. Що включає в себе програма якісного обслуговування?
21. Які фактори беруть до уваги при визначенні рівня цін?
22. Види цінових стратегій.
23. Опишіть канали збуту товарів.
24. Чому франчайзинг - швидко розвивається форма організації роздрібної торгівлі?
25. Поясніть різницю між рекламою та просуванням.
26. Які основні рішення по рекламі повинна прийняти фірма?
27. Які форми стимулювання є найбільш ефективними?
28. Види діяльності в рамках зв'язків з громадськістю.
29. У чому схожість і відмінність паблісіті і реклами?
30. Наскільки необхідний маркетинговий контроль у маркетинговому плані?
 
ЛІТЕРАТУРА

 

1. Бородіна Ст. Ст. Ресторанно-готельний бізнес. М. 2001.
2. Буторова Н. Ст. Менеджмент і маркетинг іноземного туризму. М. 1999.
3. Дурович А. П. Маркетинг в туризмі. Мінськ. 2001.
4. Котлер Ф, Боуен Д., Мейкенз Д. Маркетинг: гостинність, туризм. М. 1998.
5. Кулибанова Ст. Ст. Маркетинг: сервісна діяльність. С. П. 2000.
6. Лісник А. Л. Чернишов А. В. Практика маркетингу в готельному і ресторанному бізнесі. М. 2000.
7. Пісоцька Е. В. Маркетинг послуг. С. П. 2000.
8. Збірник: Туристичні фірми та готелі: нормативне регулювання діяльності. М. 2001.
9. Скобин С. С. Маркетинг і продажі в готельному бізнесі. М. 2001.
10. Стаханов Ст. Н. Стаханов Д. В. Маркетинг сфери послуг. М. 2001.
11. Організація і управління готельним бізнесом. Підручник під ред. Лісника А. Л., Мацицкого І. П. Чернишова А. В. М. 2000.
12. Туризм і готельне господарство. Підручник під ред. Чудновського А. Д. М. 2000.
 
СТРУКТУРА РУБІЖНОГО ТА СУМАРНОГО РЕЙТИНГУ З ДИСЦИПЛІНИ
 

Рейтинг 1 контролю Рейтинг 2 контролю Рейтинг 3 контролю Сумарний рейтинг
макс. мін. макс. мін. макс. мін. макс. мін.
14 8 14 8 44 24 72 40ПІДСУМКОВА ОЦІНКА З ДИСЦИПЛІНИ

 

Оцінка Відмінно Добре Удовлетвор. Неудовлетвор.
Рейтинг 61-72 51-60 40-50 <40


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.