Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
ТАГАНРОЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ І ПРАВА
КАФЕДРА ДЕРЖАВНОГО І МУНІЦИПАЛЬНОГО ПРАВА І УПРАВЛІННЯ

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедрою ГиМУ

_____________________С.И. Шило

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

 
з дисципліни
 

"МАРКЕТИНГ В СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМУ СЕРВІСІ І ТУРИЗМІ"

 
для студентів спеціальності
230500 "Соціально-культурний сервіс і туризм"

 

 

 
Таганрог

ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
 

Дисципліна "Маркетинг в соціально-культурному сервісі і туризмі" призначена для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю 230500 - "Соціально-культурний сервіс і туризм".

Дисципліна відноситься до федеральному компоненту загально-професійних дисциплін спеціальності.

Мета дисципліни - ознайомлення студентів з поняттям сутності маркетингу, маркетингової стратегії та просування послуг на ринок.

Завдання дисципліни - вивчення основних понять маркетингу. Розгляд організації і діяльності маркетингових служб.

Маркетинг - це одна з головних складових елементів в роботі підприємства, особливо це стосується фірм, працюючих у сфері послуг. Правильно розроблена і вдало здійснена маркетингова стратегія є ключовим моментом у досягненні підприємством успіху.

У розглянуту дисципліну включені розгляд складових елементів маркетингової стратегії, особливості міжнародного маркетингу, контролінг у системі маркетингу.

Навчання будується на поєднанні лекцій і практичних занять.

Лекційні заняття призначені для теоретичного осмислення та узагальнення складних розділів дисципліни, які висвітлюються, в основному, на проблемному рівні.

Практичні заняття є аудиторними, проводяться або у вигляді семінарів, або за заздалегідь відомим темами. Вони призначені для закріплення і більш глибокого вивчення певних аспектів лекційного матеріалу на практиці.

Самостійна робота є позааудиторної та призначена для самостійного ознайомлення студента з певними розділами курсу по рекомендованим педагогом матеріалами та підготовки до виконання індивідуальних завдань за курсом.

Згідно з навчальним планом вивчення дисципліни "Маркетинг в соціально-культурному сервісі і туризмі" передбачено на 3 курсі денного відділення (6 семестр).

Вивчення дисципліни на денному відділенні здійснюється за єдиної тематичної програми у відповідності з навчальним планом з використанням індивідуального консультування та самостійної роботи студентів.

Для перевірки ефективності викладання дисципліни проводиться контроль знань студентів. При цьому використовуються наступні види контролю:

- поточний контроль, що включає виконання студентами контрольних завдань з наступною оцінкою виконаної роботи;

- рубіжний контроль, що складається з виконання і захисту курсової роботи з дисципліни і здачі іспиту.

Поточний рейтинг-контроль проводиться викладачем у процесі проведення всіх видів занять. Проміжний рейтинг-контроль призначений для практичної комплексної оцінки освоєння розділів курсу, і здійснюється шляхом підготовки студентами відповідей на поставлені викладачем питання. Він проводиться один раз на спеціальній рейтинг-тижні у вигляді контрольних робіт.

РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА ТЕМАМИ І ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ
 

№ п/п НАЙМЕНУВАННЯ ТЕМИ Кількість годин
Лекції Практ. заняття
1 Основні поняття маркетингу 2 1
2 Концепція маркетингу на ринку послуг 2 1
3 Маркетингові дослідження 4 2
4 Сегментація ринку 2 1
5 Формування маркетингових стратегій 6 3
6 Реклама 2 1
7 Фірмовий стиль підприємства сфери послуг та туризму 6 2
8 Організація і контроль маркетингу 6 3
9 Міжнародний маркетинг 4 2
Разом Всього 34 17
51ЗМІСТ ТЕОРЕТИЧНОГО КУРСУ

Тема 1. Основні поняття маркетингу

Предмет, зміст дисципліни. Основні терміни і поняття з дисципліни. Маркетинг як інструмент розвитку сфери сервісу і туризму в умовах ринкової економіки: поняття сутності маркетингу, маркетингова стратегія, система маркетингу, її особливості, дослідження ринку послуг, політика цін, просування послуг, маркетинг-мікс і маркетинговий контроль, організація і діяльність маркетингової служби підприємства, маркетингова комунікація, міжнародний маркетинг, зовнішньоекономічний маркетинг - особлива складова частина маркетингу, Контролінг в системі маркетингу.

Тема 2. Концепція маркетингу на ринку послуг

Розвиток теорії і практики маркетингу. Основні принципи і процедури застосування маркетингу. Рівні маркетингу.

Тема 3. Маркетингові дослідження

Сутність і завдання маркетингових досліджень. Методичні основи маркетингових досліджень. Правила та процедури маркетингових досліджень. Форми організації маркетингових досліджень. Напрямки маркетингових досліджень. Маркетингова інформація. Оцінювання та аналіз інформації. Дослідження конкурентів, ринку і продукту, споживачів.

Тема 4. Сегментація ринку

Ознаки сегментації. Завдання сегментації. Вибір цільового ринку.

Тема 5. Формування маркетингових стратегій

Сутність стратегічного маркетингового планування. Ситуаційний аналіз. Розробка програм маркетингу. Маркетингова продуктова стратегія. Маркетингова цінова стратегія. Маркетингова збутова стратегія. Маркетингова комунікаційна стратегія.

Тема 6. Реклама

Пропаганда у сфері сервісу і туризму. Особливості реклами в сфері туризму. Сучасний рекламний процес. Рекламні дослідження. Рекламний бюджет. Оцінка ефективності рекламної діяльності. Засоби поширення реклами. Виставки і ярмарки.

Тема 7. Фірмовий стиль підприємства сфери послуг

Основні цілі і поняття формування фірмового стилю. Елементи фірмового стилю. Товарний знак.

Тема 8. Організація і контроль маркетингу

Організація служби маркетингу на підприємстві. Система маркетингового контролю.

Тема 9. Міжнародний маркетинг

Специфіка міжнародного маркетингу. Зовнішньоекономічний маркетинг.

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

1. Визначення загальних понять маркетингу.
2. Розвиток теорії і практики маркетингу.
3. Розгляд теорії і практики маркетингу.
4. Класифікація та аналіз маркетингової інформації.
5. Аналіз внутрішнього і зовнішнього маркетингового середовища підприємства.
6. Розгляд конкурентів у різних сферах сервісу.
7. Побудова конкурентної карти ринку.
8. Життєвий цикл туристичного продукту.
9. Сегментування ринку.
10. Маркетингові стратегії.
11. Формування фірмового стилю.
12. Маркетинговий контроль.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 

1. Основні терміни і поняття маркетингу.
2. Основні принципи і процедури застосування маркетингу.
3. Рівні маркетингу.
4. Методичні основи маркетингових досліджень.
5. Правила та процедури маркетингових досліджень.
6. Форми організації маркетингових досліджень.
7. Оцінювання та аналіз інформації.
8. Дослідження конкурентів, ринку і продукту, споживачів.
9. Ознаки сегментації та завдання сегментації ринку.
10. Сутність стратегічного маркетингового планування.
11. Ситуаційний аналіз.
12. Розробка програм маркетингу.
13. Маркетингова продуктова стратегія.
14. Маркетингова цінова стратегія.
15. Маркетингова збутова стратегія.
16. Маркетингова комунікаційна стратегія.
17. Особливості реклами у сфері туризму.
18. Основні цілі і поняття формування фірмового стилю.
19. Організація служби маркетингу на підприємстві.
20. Система маркетингового контролю.
21. Організація служби маркетингу на підприємстві.
22. Система маркетингового контролю.

 
ЛІТЕРАТУРА

 

1. Закон РФ "Про основи туристської діяльності в Російській Федерації"
2. Закон РФ "ПРО захист прав споживачів" від 07.02.1992 № 2300-1.
3. Дурович А. П. Маркетинг в туризмі. Мінськ 2001
4. Котлер Ф. Маркетинг. М. 1998
5. Кулибанова Ст. Ст. Маркетинг: сервісна діяльність. С. П. 2000
6. Лісник А.Л. Чернишов А. В. Практика маркетингу в готельному бізнесі М. 2000

7. Пісоцька Е. В. Маркетинг послуг. С. П. 2000
8. Папирян Р. А. Маркетинг в туризмі. М. 2000
9. Скобкин С.С. Маркетинг і продажі в готельному бізнесом. М. 2001
10. Стаханов Ст. Н. Маркетинг сфери послуг. М. 2001

СТРУКТУРА РУБІЖНОГО ТА СУМАРНОГО РЕЙТИНГУ З ДИСЦИПЛІНИ
 

Рейтинг 1 контролю Рейтинг 2 контролю Рейтинг 3 контролю Сумарний рейтинг
макс. мін. макс. мін. макс. мін. макс. мін.
14 8 14 8 44 24 72 40
 


ПІДСУМКОВА ОЦІНКА З ДИСЦИПЛІНИ
 

Оцінка Відмінно Добре Удовлетвор. Неудовлетвор.
Рейтинг 61-72 51-60 40-50 <40


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.