Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

< тому | зміст | вперед >>>

Новіков В.С. Інновації в туризмі

Глава 4. Стратегія і планування інноваційної діяльності

4.2. Планування інновацій та інноваційні проекти

4.2.1. Принципи планування

Планування становить один з основних елементів системи управління інноваційною діяльністю. Планування полягає у розробці основних напрямів інноваційної діяльності відповідно до наміченої стратегії розвитку, ресурсними можливостями та наявним попитом на ринку. Це система розрахунків, визначення розміру інвестицій та підготовка рішень, необхідних для досягнення намічених цілей. Планування базується на проведенні систематичних досліджень стану ринку, збір та аналіз численних даних, що охоплюють економічні, політичні, демографічні та інші аспекти.

Планування інновацій входить у складну структуру комплексного планування, що складається з різних за рівнем, цілям і змісту планів. Його здійснюють за цілями (стратегічне або оперативне), предмета (виробництво, збут, фінанси, персонал), рівнями (організація, підрозділ, програма, окремий виконавець), змістом (техніко-економічне, продуктову, календарне) і періодів (короткострокове, середньострокове, довгострокове).

Планування інновацій має наступні функції:

- постановка завдань на основі інформаційного забезпечення про цілях, ресурсах, термінах і умовах проведення інновації, в тому числі кожному учаснику;
- підготовка раціональних і економічно обґрунтованих управлінських рішень на основі розрахунків та обґрунтованих прогнозів, що враховують сприятливі і несприятливі тенденції й умови;
- координація діяльності всіх учасників процесу різними формами управління і стимулювання;
- визначення бази та періоду часу для предметного контролю стану системи і оцінки ходу інноваційного процесу.

Конкретну постановку завдань і впровадження інновацій за окремими напрямами, продуктів і послуг містять інноваційні проекти.

4.2.2. Зміст інноваційного проекту

Інноваційний проект - це порядок визначення цілей і завдань для створення або впровадження окремого інноваційного продукту. Проект включає форми управління інноваційною діяльністю, процес її здійснення та комплект документів, який обґрунтовує і характеризує ці заходи.

Управління інноваційною діяльністю являє собою систему взаємопов'язаних дій, обумовлених термінами, ресурсами, виконавцями та спрямованих на досягнення конкретних цілей.

Інноваційний процес включає організаційні, виробничі, технологічні, комерційні й інші заходи, що призводять до впровадження і поширення інновацій.

Комплект документів містить різного роду технічну, фінансову і розрахункову документацію, необхідну для реалізації інновацій.

Таким чином, інноваційний проект можна визначити як комплекс взаємопов'язаних програм, що забезпечують ефективне досягнення конкретної інноваційної мети, узгоджених за ресурсами, термінами, виконавцями і документально оформлених.

Для прийняття рішення про доцільність здійснення інноваційних проектів та обсяги їх фінансування проекти повинні пройти процедуру експертизи. Аналіз інноваційних проектів має свої особливості. Не можна обмежуватися стандартними методиками, потрібно поєднувати якісні і кількісні методи з порівняльним аналізом факторних моделей. Тому застосовуються як стандартні підходи кореляційного, фінансового та інвестиційного аналізу, так і ситуаційні, імовірнісні методи моделювання, результати прогнозування науково-дослідних розробок, оцінка життєздатності проекту. Це пов'язано з правовими, інституційними, екологічними та соціальними проблемами, принциповою новизною продукту, мінливістю ринку, спеціальної
подгтовкой і підбором персоналу, значними технічними, технологічними та комерційними ризиками. Один з варіантів узагальненої схеми аналізу інноваційного проекту з Л. Н. Оголевої відображений на рис. 4.1.

Схема анализа инновационного проекта по Л. Н. Оголевой
Рис. 4.1. Схема аналізу інноваційного проекту з Л. Н. Оголевої

Інноваційні проекти характеризуються високою невизначеністю на всіх стадіях провадження, вони не застраховані від появи в будь-який момент більш перспективної новинки. Навіть успішно пройшли стадію впровадження у виробництво проекти можуть бути не прийняті ринком, і їх виробництво повинно бути припинено.

4.2.3. Види проектів

Інноваційні проекти поділяються на дослідницькі і венчурні.

Дослідницькі проекти пов'язані з новими ідеями і спрямовані на розв'язання актуальних теоретичних і практичних завдань, що мають соціально-культурне, економічне та політичне значення. Такі проекти мають високим ступенем ризику і невизначеністю економічного ефекту, тому у своїй більшості фінансуються за рахунок фантів з державного бюджету.

Венчурні проекти пов'язані з розробкою і впровадженням нового продукту або технології, створенням підприємств і реалізацією інших великих і дорогих розробок. Такі проекти є комерційними і звичайно фінансуються підприємствами і організаціями, зацікавленими в отриманні прибутку. Венчурні проекти можуть носити модернізаційний, новаторський, випереджаюче і пионерный характер.

Модернізаційний проект забезпечує поліпшення послуги або продукту шляхом розширення гами його властивостей при збереженні базової технології його виробництва. Новаторський проект створює новий продукт, який суттєво відрізняється від старого за рахунок додавання якостей, які раніше використовувалися в інших типах товарів або продуктів. Випереджаюче проект передбачає рішення проблеми через використання технічних рішень, які раніше ніде не застосовувалися. При здійсненні піонерного проекту використовуються ніколи раніше не існували матеріали, конструкції, технології.

В залежності від виду проекту в його реалізації можуть брати участь не лише комерційні структури, але та інші організації - фінансові інститути, наукові, громадські та державні установи.

Розподіл інноваційних проектів, представлених у 2002 р. на Конкурс російських інновацій, за галузями економіки наведено далі.

Розподіл по кластерах інноваційних проектів, представлених на Конкурс російських інновацій у 2002 р.

Кластер Частка проектів в загальній кількості, %
Медицина та біотехнології 20
Технології обробного устаткування і роботизації, приладобудування 17
Нові матеріали (речовини), нові способи виробництва матеріалів (речовин) 14
Інформаційні технології, зв'язок 12
Транспорт 10
Опто-, радіо - та мікроелектроніка 10
Енергетика 7
Екологія та ін. 10

4.2.4. Етапи розробки інноваційних проектів

Розробка інноваційного проекту включає етапи: формування ідеї; маркетингові дослідження і розробка параметрів кінцевої мети проекту; визначення "дерева цілей" та "дерева робіт"; аналіз невизначеності і ризиків; вибір життєздатного варіанта реалізації проекту.

Відправною точкою є поява нової ідеї. Формування інноваційної ідеї і постановка мети проекту проводяться паралельно з маркетинговим дослідженням. На цьому етапі аналізується економічна доцільність впровадження нового продукту, ступінь його комерційної цінності; вивчаються можливі споживачі, економічні і соціальні наслідки реалізації проекту.

Потім встановлюються параметри кінцевої мети інноваційного проекту, на основі яких формуються обсяг і послідовність дій. Кінцева мета структурується, тобто розбивається на окремі елементи. В результаті створюється ієрархічна послідовність досягнення цілей, так зване "дерево цілей". За кожним цільовим елементу розраховуються (встановлюються) обмежують параметри, які обов'язково повинні бути витримані при реалізації проекту. Пост-роенное "дерево цілей" на наступному етапі трансформується у аналогічно структуровану систему завдань і заходів, так зване "дерево робіт". Якщо "дерево цілей" встановлює необхідні засоби досягнення цілей проекту, то "дерево робіт" визначає шляхи і способи отримання цих коштів.

При побудові "дерева робіт" враховують можливості існуючої організації виробництва, традиційної техніки і технології; використання вже виконаних науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок; при необхідності планують нові дослідження або придбання ліцензій, патентів та інших нововведень, створених іншими організаціями.

Так як виконання інноваційних проектів пов'язане з ризиком і невизначеністю, обов'язково розглядаються різні варіанти реалізації проекту. По кожному з них розробляються заходи, що забезпечують досягнення у встановлені строки поставлених цільових параметрів. Найбільш оптимальний варіант вибирається після порівняння розрахованих показників ефективності всіх наявних варіантів з урахуванням ймовірності їх реалізації.

У період реалізації проекту під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників може виникати необхідність зміни розрахункових планових параметрів проекту. Рішення про це приймається на основі здійснюваного контролю за реалізацією проекту. Проводиться контроль (у заздалегідь визначених точках проекту, через рівні проміжки часу або після експертної оцінки ступеня виконання робіт і готовності проекту) дозволяє порівнювати досягнуті результати із запланованими, виявити відхилення, прогнозувати наслідки ситуації та здійснити коригувальні дії.

Схема послідовності дій (за Н. М.Авсянникову) при розробці інноваційного проекту відображена на рис. 4.2.

Схема разработки инновационного проекта по Н. М.Авсянникову
Рис. 4.2. Схема розробки інноваційного проекту за Н. М.Авсянникову

Управління інноваційними проектами відрізняється від управління звичайними інвестиційними лише тим, що вимагає більш глибокої оцінки ризиків та вибору шляхів їх зниження, а також можливим включенням етапи венчурного фінансування.

Щоб прийняти обґрунтоване рішення, визначити обсяг необхідних інвестицій, необхідно економічне обґрунтування бізнес - план. У ньому описуються основні аспекти майбутньої інноваційної програми, аналізує всі проблеми, з якими можна зіткнутися, а також можливі способи їх вирішення. Бізнес-план дозволяє оцінити і обгрунтувати реалізацію проекту в умовах конкуренції. Зміст бізнес-плану залежить від характеру проекту, чи відноситься вона до сфери послуг чи до виробничої сфери, а також від масштабу, однак у будь-якому випадку він повинен давати повне уявлення про проект. Зазвичай бізнес-план включає дев'ять розділів.

1. Вступна частина. Вона повинна бути короткою і ємною. Пишеться після складання плану. Крім назви, адреси компанії, її організаційно-правової форми, складу учасників даються характеристика проекту, його основні цілі, зазначаються вартість і потреби у фінансуванні.
2. Аналіз положення справ у галузі проведених робіт за проектом. У цьому розділі дається аналіз поточного стану, тенденцій і прогнозу розвитку сфери застосування інновацій (туризм, засоби розміщення). Перераховуються сильні і слабкі сторони останніх нововведень і можливих конкурентів, а також ймовірні категорії споживачів, на яких розрахований проект.
3. Сутність пропонованої програми. Необхідно дати чітке визначення та опис нового або вдосконаленого продукту (послуга, технологія, напрямок поїздок), який буде запропонований на ринку, його унікальність або відмінні риси. Слід зазначити деякі аспекти необхідних змін для виробництва і надання цих послуг і можливості їх вдосконалення.
4. Аналіз ринку і план маркетингу. У цій частині бізнес-плану слід визначити ринок або його сегмент, де можна організувати успішну реалізацію пропонованого продукту, і передбачувану структуру можливих споживачів послуги. Необхідно оцінити конкурентноздатність нового продукту за якістю, ціною, каналів реалізації та іншим показникам, можливостей конкурентів. Зазначаються також конкретні деталі маркетингової стратегії: способи просування продукту, реклами, політика цін та ін
5. Виробничий план. Зазначаються виробничі процеси, що застосовуються інформаційні технології, необхідне додаткове обладнання для оснащення робочих місць, кількість нових співробітників, нових точок продажів і інші питання, пов'язані з виробництвом і реалізацією продукту.
6. Організаційний план. Вказується форма власності компанії, наводиться її структура, схема організації продажів продукту, кількість і кваліфікація персоналу (необхідність його навчання, залучення консультантів зі сторони). Якщо потрібно перебудова структури управління організацією, слід дати обгрунтування змін.
7. Оцінка ступеня ризику. Об'єктивно викладаються основні характеристики ризиків, пов'язані з реалізацією проекту, наявність реальних і можливих потенційних загроз, які становлять небезпеку для компанії, можливості подолання ризикових ситуацій.
8. Фінансовий план. Найважливіша складова частина бізнес-плану, він включає: плановані обсяги продажів, доходи і витрати, прогноз грошових надходжень та прибутку в найближчі два-три роки, баланс витрат і доходів на перший рік, інші показники.
9. Додатка. Включають документи, що згадуються в бізнес-плані або розкривають зміст інноваційної програми.

Ефективність інноваційного проекту зазвичай оцінюється виходячи з фінансових, соціальних та інших вигод, які отримують його учасники. Розрізняють комерційну, бюджетну і народногосподарську ефективність. Комерційна ефективність відображає фінансові наслідки реалізації проекту для його безпосередніх учасників; бюджетна - фінансові наслідки здійснення проекту для федерального, регіонального і місцевого бюджетів; народногосподарська враховує за-витрати і результати, пов'язані з реалізацією проекту, для галузі або національної економіки в цілому.

< тому | зміст | вперед >>>


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.