Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

<<< тому | зміст | вперед >>>

Новіков В.С. Інновації в туризмі

Глава 9. Інноваційні процеси в туризмі

9.6. Допоміжний рахунок туризму (ВСТ)

Цей метод оцінки ролі туризму в економіці, який освоюється у багатьох країнах, можна віднести до базових інновацій, він заснований на зборі та аналізі величезного числа статистичних даних, які раніше не бралися до уваги при оцінці туризму та його внесок в економіку кожної країни.

У червні 1999 р. в Ніцці з участю Всесвітньої ради з туризму і подорожей пройшла всесвітня конференція "Вимір економічного впливу туризму", яка запропонувала методологічні напрямки для визначення всеосяжного впливу туризму на економіку окремої країни, так і на світову економіку в цілому. Цей консолідований обрахування отримав назву "допоміжний рахунок туризму" (ВСТ).

В останні роки туризм став важливою економічною сферою завдяки зростанню його частки у ВВП країн і регіонів та впливу на розвиток інфраструктури та багатьох секторів господарської діяльності. Туризм є каталізатором розвитку будівництва, транспорту і комунікацій, сільського господарства, інших галузей. Особливо слід виділити роль туризму у створенні нових робочих місць і пожвавлення місцевої економіки.

На жаль, існуюча статистика враховує і фіксує лише число туристів і грошові суми, що витрачаються ними на подорожі. Отже, економічний вплив туризму визначається за заниженими показниками, що генеруються їм доходи враховуються в інших галузях, тому порахувати загальний внесок туризму в економіку можна лише приблизно.

Щоб зрозуміти реальну значимість туризму в економіці, слід оцінювати такі важливі показники, як, наприклад, вплив галузі на обсяг ВВП, зайнятість населення, ефект переміщення туристів всередині країни з точки зору перерозподілу доходів.

За рекомендаціями міжнародної конференції по статистиці туризму і подорожей, організованою ЮНВТО, була створена спеціальна група експертів по розробці ВСТ. Перед експертами стояло завдання розробити звід основних понять, класифікацій і агрегованих показників, які дозволяли б дати однакову оцінку економічного ефекту впливу попиту на туристські послуги на розвиток економіки країн. Треба було сформулювати цей звід таким чином, щоб він був порівнянним з показниками, використовуваними в інших областях, і був однаковим для різних соціально-географічних умов.

Розробка показників ВСТ зайняла п'ять років (з березня 1994 р. по листопад 1999 р.). Результат цієї роботи викладено в документі "Концептуальні основи допоміжного рахунку туризму (Tourism Satellite Account: The Conceptual Framwork).

Після схвалення рекомендованих методологічних основ на 31-ї сесії Статистичної комісії ООН у 2000 р. ВСТ став повноцінним статистичним інструментом для оцінки економічного значення туризму.

Розробка ВСТ (75 країн розробили або планують розробити такий рахунок у найближчі роки, в їх число входять Індія, Іспанія, Канада, Коста-Ріка, Марокко, Мексика, Нова Зеландія, Сполучені Штати Америки, Франція, Ямайка та ін) демонструє наявність певних проблем. Всі вони пов'язані з внутрішньою природою ВСТ у якості інструменту для зведення воєдино розрізнених даних. До цих проблем відносяться:

- відсутність однаковості в класифікаціях і визначеннях, використовуваних у різних джерелах; розбіжність між пропозицією і попитом туристських продуктів, що надаються відвідувачам (як резидентам, так і нерезидентам);
- потреби нових користувачів, які зазвичай не включаються в основні статистичні операції (хто організовує поїздки, кількість учасників мандрівної групи, одноденні відвідувачі та ін).

Для впровадження ВСТ необхідно вдосконалення системи національної туристської статистики, заснованої на інформації і даних, одержуваних від національної служби статистики, національної туристської адміністрації, Центрального банку, національних асоціацій туристських підприємств.

Ці показники повинні доповнюватися даними департаменту (відомства) перевезень, митної та імміграційної служб.

Так як ВСТ є інструментом, що показує роль туризму в економіці держави, то важливо знати його основні складові, що дають уявлення про необхідної організації державного статистичного спостереження в туризмі. Головна ідея ВСТ - детальний аналіз попиту на товари і послуги, які сполучаються з туризмом в економіці, і вимірювання цього спроса.С допомогою ВСТ можна виміряти:

- внесок туризму у ВВП;
- місце туризму серед інших секторів економіки;
- кількість робочих місць у різних секторах економіки, ініційованих розвитком туризму;
- обсяги інвестицій в туризм;
- податкові надходження, генеровані туристської індустрією;
- туристське споживання;
- вплив туризму на платіжний баланс;
- людські ресурси, задіяні в індустрії туризму.

ВСТ дозволяє реально оцінити економічний вага туристської галузі. Обсяг туристських послуг впливає на розвиток транспорту, сфери торгівлі, мережі культурних установ (музеї, бібліотеки та ін), будівництва, сільського господарства та ін

ВСТ виявляє усередині кожної галузі складові, залежні від туризму, їх економічну ефективність.

Розрізняють дві основні складові ВСТ: туристське споживання і туристський попит.

Туристське споживання. Воно включає вартість товарів і послуг, спожитих усіма відвідувачами на території конкретної країни. Це насамперед особисті витрати на розміщення, транспорт, харчування, розваги, фінансові послуги та покупки товарів тривалого і короткострокового користування, які використовуються для туристських потреб. Витрати можуть бути зроблені як до поїздки, так і після неї, а також під час подорожі як по країні, так і за її рубежами.

Ділові поїздки. Це відрядження представників державних і туристичних організацій, пов'язаних з розвитком галузі.

Витрати держави на індивідуальне туристське споживання. Це неринкові послуги, що надаються державними організаціями індивідуальним відвідувачам. До них відносяться ознайомлення з культурними і природними цінностями (мистецтво, музеї, національні парки та ін), а також різного роду формальності (митні, імміграційні послуги).

Експорт товарів і послуг відвідувачами включає витрати іноземних відвідувачів на товари і послуги на території приймаючої туристів країни.

Туристський попит. Він включає туристське споживання і залишилися неохопленими товари і послуги, пов'язані з компонентами кінцевого споживання. До них відносяться:

- витрати державних організацій на колективне туристське споживання - неринкові послуги, пов'язані з туризмом (управління авіацією, забезпечення безпеки, санітарні послуги на курортах та ін);
- капітальні вкладення - витрати, здійснювані постачальниками послуг туристської індустрії (приватний сектор) та державними організаціями на поставку обладнання, оснащення, створення інфраструктури для відвідувачів;
- експорт - споживчі товари, що направляються за кордон для туристського користування [пальне, електроніка, засоби виробництва, що направляються за кордон для використання постачальниками послуг (літаки, круїзні судна)].

Особливістю ВСТ є агреговані показники, якими вимірюється результат спільної економічної діяльності в галузі туризму. Вони відображають: розмір споживання у внутрішньому туризмі (витрати самих туристів і їх спонсорів); додану вартість (як у самої туристської, так і агрегованих галузях); формування основного капіталу; колективне туристське споживання і сукупний туристський попит.

В даний час національні ВСТ складаються на основі місцевих річних статистичних показників, однак необхідна розробка і створення ВСТ на рівні областей, провінцій, міст. Деякі показники ВСТ не входять в статистичне спостереження кожен рік, а тому розраховуються на основі усереднених рівнів попередніх років. За такою методикою можна розраховувати квартальні ВСТ і робити прогнози.

Завданням ВСТ є оцінка економічних наслідків відвідування туристами конкретної країни, поїздок всередині неї та виїзду за її громадян в інші держави. У загальний економічний рахунок країни необхідно включати послуги, надані в будь-якій точці земної кулі.

Наприклад, повітряна перевезення туриста з країни А в країну В, використовуючи літаки країни, є показником для вимірювання ВСТ в країні С.

Іншими словами, треба брати до уваги не тільки пряме туристське споживання, але і вторинний ефект від всієї іншої виробничої діяльності.

В цьому випадку слід використовувати інституційну одиницю, яка визначається Статистичним комітетом ООН як "економічний суб'єкт, здатний в межах своїх прав власним майном нести відповідальність за зобов'язаннями, що виникають при здійсненні економічної діяльності та укладених угод з іншими суб'єктами". Використання інституційних одиниць дозволяє визначити ступінь впливу туризму на платіжний баланс, включаючи дохід від власно-сті, сплаченої іноземними інвесторами.

Передбачається включити в ВСТ систему оплати праці в туризмі (Tourism Labour Accounting System - LAST), методологічні основи якої розроблені Міжнародною організацією праці (МОП). Це дозволить оцінити кількість працюючих у сфері туризму, визначити рівень матеріальної винагороди, ви-явити найпоширеніші спеціальності.

<<< тому | зміст | вперед >>>


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.