Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Міністерство освіти і науки України

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Відділення економіки та менеджменту

Кафедра курортного менеджменту

 

 

 

 

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

З КУРСУ "МАРКЕТИНГ У ГОТЕЛЬНОМУ, КУРОРТНОМУ ТА ТУРИСТИЧНОМУ СЕРВІСІ"

 

для студентів спеціальності 6.050201"Менеджмент організацій"

 

                                              

 

 

 

 

 

 

Дрогобич – 2004

 

Затверджено

на засіданні кафедри

курортного менеджменту

протокол № _____

від "___" _________ 2004 р.

 

  

 

 

Плани семінарських (практичних) занять укладені відповідно до навчальної програми курсу "Маркетинг у готельному, курортному та туристичному сервісі". Плани семінарських занять містять список рекомендованої літератури до кожного заняття, а також питання для самоконтролю.

 

Укладач: Миронов Ю.Б, викладач кафедри курортного менеджменту Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка.

  

Рецензент: Процишин О.Р., к.е.н., доцент кафедри економіки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

 

 
 

 ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ

 

*   *   *     МОДУЛЬ 1     *   *   *

 

Тема 1. Суть маркетингу у готельному, курортному та туристичному сервісі

1. Поняття маркетингу в туризмі.
2. Становлення і розвиток маркетингу в туризмі.
3. Функції туристичного маркетингу.
4. Умови та принципи маркетингу в туризмі.

Література

[7] C.9-60                               [17] С.121-130
[10] C.11-32                           [24] С.204-217
[11] С.116-120                      [25] С.9-16
[13] C.201-208                      

Тема 2. Управління маркетингом в туризмі

Заняття 1

1. Поняття і фази маркетингового управління.
2. Планування маркетингової діяльності в туризмі.
3. Організація маркетингової діяльності туристичних підприємств.
4. Контроль маркетингової діяльності.

Література
[7] C.231-249, 481-488         [20] C.144-238          
[10] C.183-215                      [21] C.51-59
[17] C.134-136                      [22] C.50-67
[19] C.181-207                      [25] С.35-69
 

Заняття 2

1. Маркетингові стратегії в туризмі.
2. Розробка альтернативних стратегій.
3. Вибір та оцінка стратегії.

 

Література
[7] C.231-246.
 

Тема 3. Туристичний продукт

1. Туристична послуга та туристичний продукт.
2. Структура туристичного продукту.
3. Життєвий цикл туристичного продукту.
4. Продуктова стратегія туристичного підприємства.
 

Література

[3] C.70-82                            [18] C.48-78
[16] C.219-240                      [23] C.129-151
[17] C.141-143                      [25] С.97-112

Тема 4. Ринок туристичних послуг

1. Поняття, ознаки та види ринку туристичних послуг.
2. Територіальні структури туристичного ринку.
3. Попит і пропозиція на туристичному ринку.
4. Умови та можливості виходу на туристичний ринок.

Література
[13] C.158-183                      [18] C.90-102
[16] С.22-58                          [25] C.18-33
[17] С.145-147

Тема 5. Система маркетингових досліджень в туризмі

Заняття 1

1. Суть, завдання і типи маркетингових досліджень в туризмі.
2. Етапи маркетингових досліджень.
3. Форми організації маркетингових досліджень в туризмі.
4. Маркетингова інформація та методи її збору.
5. Система аналізу маркетингової інформації.

Література

[7] C.65-114                          [18] C.131-135
[8]                                           [24] C.218-237
[13] C.208-223                      [25] С.167-199
[17] С.130-133

Заняття 2

1. Дослідження маркетингового середовища туристичних підприємств.
2. Маркетингові дослідження ринку туристичних послуг.
3. Дослідження туристичного продукту.
4. Маркетингові дослідження конкурентів.
5. Маркетингові дослідження споживачів туристичних послуг.
 

Література

[7] C.119-210
[8]
 

Тема 6. Сегментація ринку в туризмі

1. Поняття та методи сегментації ринку туристичних послуг.
2. Сегментація туристичного ринку по декількох ознаках.
3. Позиціювання туристичного продукту.

Література

[7] C.215-225                        [17] C.136-139
[10] C.181-183                      [21] C.11-29
[13] C.235-243                      [25] С.71-95
 

 

*   *   *     МОДУЛЬ 2     *   *   *

Тема 7. Цінова політика туристичних підприємств

1. Ціна в комплексі маркетингу туристичного підприємства.
2. Цілі та фактори процесу ціноутворення.
3. Методи ціноутворення в туризмі.
4. Вибір та реалізація цінової стратегії.

Література

[3]                                           [10] C.130-141
[4] C.104-120                        [13] C.183-188
[5] C.31-33                            [25] С.114-124
[7] C.275-287

Тема 8. Маркетингова збутова стратегія туристичних підприємств

1. Формування збутової стратегії туристичними підприємствами.
2. Канали збуту туристичного продукту.
3. Вибір посередників.
 

Література

[6]                                           [13] C.254-258
[7] C.291-302                        [25] C.126-142
[12] C.110-147
 

Тема 9. Система маркетингових комунікацій в туризмі

1. Сутність та елементи маркетингової комунікації.
2. Цільова аудиторія маркетингової комунікації.
3. Розробка бюджету та аналіз результатів маркетингової комунікації в туризмі.

Література

[7] C.307-320                        [20] C.300-316
[10] C.141-143                      [21] C.30-38
[13] C.258-269                      [25] C.144-148
[19] C.208-236

Тема 10. Реклама в туризмі

Заняття 1

1. Суть, цілі та функції реклами в туризмі.
2. Види туристичної реклами.
3. Характеристика сучасного рекламного процесу.
4. Рекламні звернення.
5. Рекламні кампанії туристичних підприємств.
6. Ефективність рекламної діяльності в туризмі.

Література
[6] C.297-302                        [12] C.148-157
[7] C.369-410                        [21] C.38-39
[9]                                           [23] C.32-39
[10] C.144-155                      [25] C.148-152

Заняття 2
1. Друкована туристична реклама.
2. Зовнішня реклама.
3. Використання прямої реклами в туризмі.
4. Реклама в періодичній пресі.
5. Туристична радіо- та телереклама.
6. Туристична реклама в мережі Інтернет.

 

Література

[7] C.415-434                        [24] C.237-280

[9]                                           [25] C.152-157

[23] С.39-50

 

Тема 11. Нерекламні методи просування турпродукту

Заняття 1

1. Стимулювання збуту як засіб впливу на туристичний ринок.
2. Стимулювання споживачів туристичних послуг.
3. Стимулювання роздрібних турагентів.
4. Аналіз результатів стимулювання збуту в туризмі.

Література

[7] C.347-354                        [21] C.39-45
[12] C.158-161

Заняття 2

1. Сутність та цілі туристичної пропаганди.
2. Напрямки туристичної пропаганди.
3. Особисті продажі в маркетингу туристичного підприємства.
4. Стадії особистих продаж.

Література
[7] C.325-342 , 359-365        [21] C.46-50
[10] C.155-159                      [25] C.157-165
[12] С.161-164

Тема 12. Туристичні виставки та ярмарки

1. Загальна характеристика туристичних виставок та ярмарків.
2. Процес участі туристичної фірми у роботі виставок.
3. Оформлення виставкових стендів.
4. Робота персоналу туристичних фірм на виставках.

Література

[6] C.292-296                        [12] C.180-192
[7] C.439-462                        [21] C.60-73
[9] C.119-135                        [23] C.54-80

Тема 13. Фірмовий стиль туристичного підприємства

1. Поняття та цілі формування фірмового стилю.
2. Елементи фірмового стилю.
3. Носії фірмового стилю туристичного підприємства.

Література
[7] C.467-476
[9] C.136-154
 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 
1. Поняття, функції та принципи маркетингу в туризмі.
2. Становлення і розвиток туристичного маркетингу.
3. Поняття і фази управління маркетингом в туризмі.
4. Розробка альтернативних стратегій маркетингу.
5. Організаційні структури маркетингу туристичних фірм
6. Підходи до визначення туристичного продукту.
7. Концепція життєвого циклу туристичного продукту.
8. Поняття та ознаки ринку туристичних послуг.
9. Поняття територіальної рекреаційної системи.
10. Суть, завдання і типи маркетингових досліджень в туризмі.
11. Етапи маркетингових досліджень в туризмі.
12. Маркетингова інформація та методи її збору.
13. Кількісні методи аналізу маркетингової інформації.
14. Якісні методи аналізу маркетингової інформації.
15. Методи сегментації в туризмі.
16. Сегментація туристичного ринку по декількох ознаках.
17. Позиціювання туристичного продукту.
18. Методи ціноутворення в туризмі.
19. Канали збуту туристичного продукту.
20. Суть, цілі та види реклами в туризмі.
21. Оцінка ефективності рекламної діяльності в туризмі.
22. Друкована та зовнішня туристична реклама.
23. Туристична радіо- та телереклама.
24. Особливості реклами в мережі Інтернет.
25. Стимулювання збуту туристичних послуг.
26. Можливості використання паблік рилейшнз в туризмі.
27. Особисті продажі в маркетингу туристичного підприємства.
28. Характеристика туристичних виставок та ярмарків.
29. Елементи та носії фірмового стилю туристичної фірми.
30. Особливості маркетингу на світовому туристичному ринку.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ*

Закони України:

1. Закон України “Про курорти” // ВВР. – 2000. – № 50.
2. Закон України “Про туризм” // ВВР. – 1995. – № 31.
 

Підручники, посібники, монографії:

3. Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: Ціноутворення, конкуренція, державне регулювання: Навчальний посібник. – К.: Знання України, 2002. – 358 с
4. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Экономика туризма: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 176 с.
5. Горєлкін В.Г., Король С.Я. Опорний конспект лекцій з курсу "Бухгалтерський облік в туристичній індустрії". – К.: КНЕУ, 2001. – 70 с.
6. Гуляев В.Г. Контракты, договоры, соглашения и формуляры в туристской деятельности: Учебно-практическое пособие. – М.: ПРИОР, 1998. – 336 с.
7. Дурович А.П. Маркетинг в туризме: Учебное пособие. – Минск: Новое знание, 2003. – 496 с.
8. Дурович А.П. Маркетинговые исследования в туризме: Учебное пособие. – Минск: Новое знание, 2002. – 348 с.
9. Дурович А.П. Реклама в туризме: Учебное пособие. – Минск: БГЭУ, 2000. – 192 с.
10. Европейский гостиничный маркетинг: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 224 с.
11. Энциклопедия туризма: Справочник. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 368 с.
12. Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 256 с.
13. Квартальнов В.А. Туризм: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 320 с.
14. Кириллов А.Г., Волкова Л.А. Маркетинг в туризме. – СПб.: Издательство СПб. университета, 1996. – 184 с.
15. Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство и туризм: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 1998.
16. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). – К.: Альтерпрес, 2002. – 436 с.
17. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с.
18. Менеджмент туризма: Экономика туризма: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 320 с.
19. Менеджмент туризма: Основы менеджмента: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 352 с.
20. Нечаюк Л.І., Телеш Н.О. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 348 с.
21. Папирян Г.А. Международные экономические отношения: маркетинг в туризме. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 160 с.
22. Папирян Г.А. Менеджмент в индустрии гостеприимства (отели и рестораны). – М.: Экономика, 2000. – 207 с.
23. Туризм и гостиничное хозяйство / под. ред. Чудновского А.Д. – М.: ТАНДЕМ, ЭКМОС, 2000. – 400 с.
24. Школа І.М. та ін. Менеджмент туристичної індустрії: Навчальний посібник. – Чернівці: ЧТЕІ КНЕУ, 2003. – 662 с.
25. Altkorn J. Marketing w turystyce. – Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN, 2001. – 204 c.

Газети, журнали, періодичні видання:

26. "Мир туризма".
27. "Экономика, право, туризм".
28. "Міжнародний туризм".
29. "Туризм сільський зелений".

Інтернет-ресурси:

30. www.world-tourism.org/ruso/ – російська версія сервера Всесвітньої туристичної організації (ВТО).
31. www.itravel.ru/biblio/ – бібліотека літератури по туризму.
32. www.tut-i-tam.lviv.net – українська туристична газета "Тут і там"
33. www.infocity.ru – новини туристичної індустрії
34. www.tourism-carpathian.com.ua – про туризм в Карпатському регіоні
35. www.tourism.ru – журнал "Туризм: практика, проблемы, перспективы"

* Примітка. Джерела літератури, виділені курсивним шрифтом, доступні для студентів у Лабораторії економічної інформації та інновацій Факультету менеджменту і маркетингу (206 ауд.).
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.