Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

<<< тому | зміст | вперед >>>

Новіков В.С. Інновації в туризмі

Розділ 3. Державне регулювання інноваційного розвитку

3.3. Регулювання інноваційної діяльності в промислово розвинених країнах

Державна інноваційна політика спрямована у майбутнє, їй необхідні гнучкість, динамізм в єдиній системі наукової, технологічної, інфраструктурної, регіональної та освітньої політики.

У кожній країні регулювання інноваційної діяльності здійснюється по-своєму, з урахуванням можливостей розвитку економіки, природних та інтелектуальних ресурсів.

За характером проведення інноваційної політики держави можна підрозділити на наступні категорії:

- країни, орієнтовані на поширення нововведень, в яких основна увага приділяється утворення, стандартизації продукції і спільних програм держави та приватного сектора;
- країни, що прагнуть з допомогою великомасштабних програм досягти світового лідерства в певних областях;
- країни, які здійснюють на основі державної інноваційної стратегії та розвиненої інфраструктури безперервну структурно-технологічну модернізацію.

Далі наводяться приклади державного регулювання інноваційних процесів в деяких країнах.

Сполучені Штати Америки. Тут активне втручання держави в наукову діяльність стало здійснюватися під час Другої світової війни. У повоєнні роки федеральний уряд різко збільшив фінансування галузевих і уні-верситетских досліджень, постійно розширювало ринок наукової праці, створюючи фактично новий науковий потенціал.

США міцно зайняли перше місце у світі за обсягом, швидкості розробки і освоєння нових технологій. Це зумовлене створенням державних програм, змінами структури організації інноваційного процесу, а також застосуванням венчурних (ризикових) інвестицій.

У 1950-ті рр. у США вперше з'явилися наукові парки, а потім стали створюватися технополіси і цілі регіони науки, такі як Силіконова долина. Венчурний механізм відіграв важливу роль в реалізації багатьох найбільших інновацій в області автоматизації промислового виробництва, обчислювальної техніки, мікроелектроніки та ін.

Втручання держави в наукову діяльність вплинуло на зміну умов функціонування науки в підприємницькому секторі. Багато галузей (електроніка, машинобудування, авіаційна промисловість, ракетобудування та ін), по-лучив державні замовлення, стали створювати та розвивати наукові підрозділи, що призводило до значних змін ринкової стратегії. Корпорації, що мали державні замовлення на виконання наукових досліджень, випереджали інших за темпами економічного зростання та ефективності виробництва, відрізнялися стійкістю фінансових показників.

Характерною відмінністю інноваційної політики США було розвиток малого інноваційного бізнесу. Невеликі фірми спеціально створювалися для реалізації ідей конкретного вченого або винахідника; використання побічних наукових продуктів; обслуговування творчого процесу; промислового освоєння інновацій і їх виходу на ринок.

Держава надала малому інноваційному бізнесу правову, організаційну та фінансову підтримку. Закон Бей-Доуэла, прийнятий у 1980 р., встановив порядок і можливості придбання прав на результати науково-технічної діяльності, отримані за рахунок коштів федерального бюджету недержавними інвесторами, які вкладають свої кошти в комерціалізацію цих результатів. До прийняття цього закону американське уряд фінансував 60 % академічних досліджень і володіло 28 тис. патентів, але лише 4 % з них були запущені у виробництво. Після прийняття закону кількість патентів, які стали використовуватися, збільшилася в 10 разів. Закон сприяв також тому, що в короткі терміни на базі університетів було створено більше 2 тис. компаній по комерціалізації технологій, а американський бюджет став щорічно отримувати 40 - 50 млрд дол. США за рахунок обороту інтелектуальної власності.

Прийнятий у 1982 р. закон про розвиток малого інноваційного бізнесу встановив норми та процедури взаємовідносин між державою та приватним сектором, затвердив програму Small Business Innovation Research (SBIR).

Згідно з цією програмою, держава підтримує невеликі інноваційні компанії, надає їм податкові пільги та можливість отримати стартовий капітал або грант під нову ідею, на розвиток певних наукових напрямів, секторів економіки, або ринку. Така форма організації інноваційного підприємництва породила систему "інкубаторів", інноваційних центрів, венчурних фондів, тобто була сформована державна інноваційна структура.

Держава сприяє формуванню ринку інновацій (інформація в ЗМІ, виставки, біржі, ярмарки та ін), практикується безкоштовна видача ліцензій на комерційне використання винаходів, запатентованих у ході бюджетних іс-досліджень і є власністю федерального уряду.

У державних програмах передбачається пайова участь держави в інститутах, які здійснюють прямі інвестиції в інноваційні компанії.

Одержувачами бюджетних коштів можуть бути не тільки державні лабораторії або університети, але і компанії приватного бізнесу.

За тридцять років (1970-2000 рр) структура бюджетного фінансування наукових досліджень в США зазнала значних змін. Федеральний науковий бюджет виріс більш ніж в 4,5 рази і до 2000 р. досяг 68,8 млрд дол. США. При цьому спостерігається тенденція скорочення частки коштів, що виділяються з федерального бюджету приватним компаніям (з 48,3 до 32,1 %)і зростання частки університетів та інших безприбуткових організацій (з 23,6 до 40,1 %) при стабільному фінансуванні лабораторій федерального уряду.

У 2003 р. державне бюджетне фінансування наукових досліджень і розробок становило 111,76 млрд дол. США. Найбільш високе зростання асигнувань передбачався на освіту (16 %), охорону здоров'я і соціальне забезпечення (16 %) і оборону (11 %), було виділено чотири пріоритетних міждисциплінарних напрямів: антитерористичні дослідження і розробки; мережеві та інформаційні технології; нанотехнології; вивчення кліматичних змін.

Передові позиції США в області розвитку інновацій забезпечуються високим рівнем фінансування НДДКР. Сукупні видатки державного і приватного секторів США в цій області перевищують аналогічні витрати у Великобританії, Гер-манії, Франції, Японії, Італії та Канади, разом узятих.

Японія. Державна стратегія технічного переозброєння промисловості і впровадження нововведень післявоєнної Японії полягала у використанні наукових розробок і передових технологій зарубіжних країн. До кінця 1960-х рр. Японія імпортувала до двох тисяч нововведень в рік, що майже на 60 % забезпечували приріст валового національного продукту країни. Потім державна політика змінилася - був здійснений перехід від прямого запозичення до вдосконалення зарубіжних зразків, що дозволило на основі власних раз-робіток зайнятися розвитком високотехнологічних і наукомістких галузей.

Успіхи Японії в розвитку інноваційних процесів пояснюється тісною співпрацею державних відомств і приватних корпоративних структур на основі консенсусу сторін.

Методи державного регулювання науково-технічного розвитку в Японії принципово не відрізняються від застосовуваних в інших розвинених країнах, проте є характерні особливості, властиві тільки цій країні:

- цільовий розподіл фінансових ресурсів, що надаються приватними банками, і зосередження їх у пріоритетних галузях;
- сприяння підприємствам у придбанні передової іноземної технології;
- контроль за науково-технічним обміном із зарубіжними країнами.

Найважливіші напрями державної науково-технічної політики Японії починаючи з 1995 р. формулюються в "Основних планах розвитку науки і технологій", які приймаються кожні п'ять років.

Пріоритетними напрямками "Другого основного плану" (затверджений у березні 2001 р.) є чотири: науки про життя, інформатика, нанотехнологія і виробництво нових матеріалів. Державну підтримку отримують і кілька нещодавно виникли перспективних напрямів: біоінформатика, системна біологія і нанобиология.

В 2001 р. для посилення функцій державного регулювання у науково-технічній сфері вся система державного апарату була піддана докорінної реорганізації. Нова державна адміністрація Японії в галузі науки і техніки сформована як компактна структура, одну частину якої становить управління кабінету міністрів, що відповідає за розробку національної науково-технічної політики та загальну координацію найважливіших програм та проектів, а другу - сім міністерств і відомств, у рамках яких реалізуються намічені технологічні цілі.

Європейський Союз (ЄС). Підтримка стратегічних галузей промисловості у країнах Західної Європи здійснюється як на державному, так і на міждержавному рівні.

Країни Західної Європи, щоб протистояти загострення конкуренції з боку фірм із США, Японії та інших економічно розвинених країн, об'єднують свої зусилля для підвищення науково-технічного та технологічного рівня національних компаній. Дослідницькі фонди виділяються за принципом якості проектів незалежно від ступеня участі країни в проекті або національних квот.

Інформація та результати досліджень доступними всім учасникам проекту незалежно від їх фінансового внеску, кожному учаснику надається безкоштовно ліцензія.

Основним принципом дії ЄС є принцип субсидиарное™ (доповнення), тобто ЄС приймає заходи лише тоді, коли країни-члени не можуть досягти якихось цілей самостійно або коли ці цілі з-за їх важливістю і масштабністю можуть бути вирішені лише спільно.

Питання стимулювання інноваційної діяльності все більшою мірою виходять за національні рамки. Наукова політика ЄС визначається так званими рамковими п'ятирічними програмами.

Так, наприклад, одним з пріоритетів Шостої рамкової програми (2002 - 2006), бюджет якої становить 17,5 млрд євро, є дослідження генетичної природи живих організмів і використання отриманих результатів для поліпшення якості і продовження життя людини.

У квітні 2005 р. був опублікований проект Сьомої рамкової програми наукових досліджень, технологічних розробок та демонстраційної діяльності. На відміну від попередніх ця програма розрахована на сім років (2007 - 2013), передбачуваний бюджет - 73 млрд євро. Програма містить чотири спеціалізовані підпрограми, що відповідають основним цілям європейської наукової політики: "Співробітництво", "Ідеї", "Людський потенціал", "Науково-дослідний потенціал".

Перша з підпрограм включає спільні дослідження за напрямами: охорона здоров'я, продукти харчування, сільське господарство, інформаційні, комунікаційні та біотехнології; навколишнє середовище та кліматичні зміни; соціально-економічні та гуманітарні науки; транспорт, у тому числі аеронавтика; безпека і космос.

Міжнародне співробітництво передбачає відкритість усіх напрямків діяльності з різних тематичних областей досліджень для вчених і організацій третіх країн, включаючи Росію.

<<< тому | зміст | вперед >>>


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.