Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

<<< тому | зміст | вперед >>>

Новіков В.С. Інновації в туризмі

Розділ 3. Державне регулювання інноваційного розвитку

3.4. Система державного регулювання інноваційних процесів в Російській Федерації

3.4.1. Організація науки і науково-технічних досліджень

В результаті перетворень початку 1990-х рр. у Росії сформувалися якісно нові соціально-економічні і політичні умови, які призвели до принципових змін у національній інноваційній системі.

В період переходу до ринкових відносин, скорочення ресурсних можливостей (насамперед фінансових) вимушено змінилися державні пріоритети, що призвело до зменшення фінансування наукових робіт та державного оборонного замовлення. Негативний вплив на розвиток науки в період реформ зробило майже двократне скорочення найбільш кваліфікованих фахівців-дослідників, яке відбулося в основному в результаті внутрішньої "витоку умів", насамперед молодих вчених. У Росії працює 12 % загальної чисельності науковців світу, але країна виробляє менше 1 % наукомісткої продукції на світовому ринку; розробку і освоєння інновацій здійснюють тільки близько 10,6% промислових підприємств (у США - близько 30 %).

У довгостроковій перспективі держава буде орієнтуватися на збільшення частки витрат на науку у ВВП і частки інноваційної продукції у структурі промислового виробництва. В даний час частка витрат на науку у ВВП Росії становить 1,17 % (величиною, при якій забезпечується мінімально допустимий рівень національної безпеки, є 2%), тоді як у Швеції - 3,8; у Японії - 3,15; в США - 2,68. Частка інноваційної продукції у структурі промислового виробництва - узагальнюючий показник результатів інноваційної діяльності - у Росії оцінюється в 4-5% проти 30 - 35% у технологічно розвинених країнах.

Скоротити, а в перспективі подолати технологічне відставання від передових держав Росія не зможе тільки за рахунок розвитку власної технологічної бази, необхідно широко використовувати зарубіжні науково-технічні досягнення. Якщо в 1999 р., згідно з даними Федеральної служби державної статистики, було підписано 334 угоди про імпорт технологій в Росію на суму понад 16 млрд руб., то в 2005 р. таких угод вже укладено 1426 на суму близько 65,5 млрд рублів. Здійснюється і експорт російських технологій, який в 2005 р. склав 35,9 млрд рублів (укладено 1 682 угоди).

На відміну від розвинених індустріальних країн частка недержавного фінансування науки в Росії є однією з найнижчих у світі. Причина в тому, що в країні ще не сформувалося ядро великих компаній, що прагнуть створювати і освоювати новітні технології. Деякі успіхи досягнуті лише у великих сировинних компаніях (видобуток і експорт нафти, газу, виробництво металів), які не є наукомісткими.

Росія затрималася з переходом до нової економіки - "економіки знань", розвитку наукоємного виробництва та інформатизації суспільства. Лише в останні роки в країні стали створюватися малі інноваційно-активні організації і підприємства, число яких досягла до 2000 р. 30,9 тис. Саме вони найбільш активні в розробці програмних продуктів, лазерної техніки, проведення маркетингових досліджень, а в області "поліпшують" нововведень зайняті модернізацією продукції, що має хороші ринкові перспективи. До 30 % цих підприємств організовано науковими співробітниками вузів, галузевих та академічних науково-дослідних інститутів і функціонують у тісному зв'язку з "материнськими" структурами.

В табл. 3.1 наведено кількість і категорії організацій, що займалися в Росії науковими дослідженнями.

Таблиця 3.1.

Організації, що виконують дослідження і розробки в Росії
Організації 1995 р. 2000 р. 2003 р.
ВСЬОГО 4 059 4 099 3 797
Науково-дослідні 2 284 2 686 2 564
Конструкторські бюро 548 318 228
Проектні та проектно-вишуканості-тельские 207 85 68
Дослідні заводи 23 33 28
Вищі навчальні заклади 395 390 393
Промислові 325 284 248
Інші 277 303 268

3.4.2. Напрямки інноваційного розвитку Росії

Особливістю Росії є наявність в її надрах значних запасів різного виду мінеральної сировини, а також її надзвичайно багатий інтелектуальний потенціал. На основі аналізу тенденцій розвитку економічних та соціальних процесів у світі з двох варіантів можливих стратегій був обраний варіант, заснований на реалізації інтелектуального потенціалу.

Рамки стратегії встановлені в "Основах політики Російської Федерації в галузі розвитку науки і технологій на період до 2010 р. і на подальшу перспективу", затверджених Президентом РФ 30 березня 2002 р.

В цьому документі визначені такі напрями:

- розвиток фундаментальної науки, найважливіших прикладних досліджень і розробок;
- удосконалення державного регулювання в галузі розвитку науки і технологій;
- формування національної інноваційної системи;
- підвищення ефективності використання результатів наукової та науково-технічної діяльності;
- збереження і розвиток кадрового потенціалу науково-технічного комплексу;
- інтеграція науки та освіти;
- розвиток міжнародного науково-технічного співробітництва.

Інституційними нововведеннями стали конкурсне фінансування наукових та інноваційних проектів через систему різних фондів; надання деяких податкових пільг на проведення досліджень і розробок; реформу у сфері охорони прав інтелектуальної власності; установа Венчурного інноваційного фонду.

У Росії зберігся значний науково-технологічний потенціал, який дозволяє формувати і реалізовувати національну інноваційну стратегію. На території країни діють 47 наукоградів (Дубна, Жуковський, Корольов, Обнінськ, Бійськ і ін), зростає кількість інноваційних центрів, орієнтованих на промислове виробництво конкурентоспроможної наукомісткої продукції. У регіонах Росії створено 60 інноваційно-технологічних центрів (ІТЦ), що об'єднують близько 300 малих фірм, які займаються розробкою, створенням і випуском невеликих партій конкурентоспроможної наукомісткої продукції. На території країни діють понад 40 технологічних парків.

У Росії зберігається домінуюча роль держави як джерела асигнувань на науково-технічні дослідження і розробки. Із загальних коштів фінансування внутрішніх витрат на дослідження і розробки, які в 2003 р. становили 169,86 млрд рублів, частка державних витрат дорівнює 57,8 %.

В цілях подальшого стимулювання інноваційних процесів в кінці 2004 р. Уряд РФ визначило механізм встановлення партнерських відносин держави з приватним бізнесом, стимулювання залучення в економічний обіг результатів науково-технічної діяльності і вдосконалення захисту прав інтелектуальної власності.

Уряд схвалив безоплатну передачу прав на результати науково-технічної діяльності, отримані із залученням державних коштів, насамперед виконавцям робіт, або споживачам, або "приватним інвесторам, які беруть участь спільно з державою в отриманні цих результатів". Були вирішені питання про пільгове оподаткування інноваційних підприємств на початковій стадії роботи та про спрощення процедури справляння податків і диференціації податкових ставок.

Податкові преференції будуть зосереджені насамперед у технопарках, технологічних кластерів, інноваційно-технологічних центрах і в особливих економічних зонах.

На вирішення завдань з розвитку інноваційної діяльності вплинула і реорганізація федеральних органів влади у липні 2004 р. Були створені нові органи виконавчої влади, підвідомчі Міністерству освіти і науки РФ Федеральна служба з інтелектуальної власності, патентам і товарним знакам (Роспатент) і Федеральне агентство з науки та інновацій (Роснаука), а також Федеральне агентство з інформаційних технологій (Росинформтехнології), підвідомче Міністерству інформаційних технологій і зв'язку РФ. Створена Рада при Президентові РФ з науки, технологій та освіти (Указ Президента Росії від 30 серпня 2004 року № 1131). Цей консультативний орган визначає пріоритетні напрями науково-технічної та інноваційної політики, вносить відповідні пропозиції, у тому числі і щодо реформування системи освіти.

Головними завданнями інноваційного розвитку є:

- забезпечення сприятливих економічних та фінансових умов для активізації інноваційної діяльності та використання в реальному секторі економіки нових технологій і виробництв, які відповідають міжнародним стандартам і гаран-тирующих випуск конкурентоспроможної продукції; вибір раціональних пріоритетів розвитку інноваційної сфери та проектів, які мають велику соціальну значимість;
- координація дій федеральних регіональних і місцевих органів виконавчої влади в реалізації державної інноваційної політики та ефективного функціонування інноваційної системи, адаптація наукових організацій до ри-нічних умов;
- забезпечення високої якості освіти, системи підготовки і перепідготовки кадрів для ефективного ведення інноваційної діяльності.

<<< тому | зміст | вперед >>>


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.