Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Міністерство освіти і науки України
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Відділення економіки та менеджменту
Кафедра курортного менеджментуМЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

до самостійної роботи студентів

по курсу "Маркетинг у готельному, курортному та туристичному сервісі"


Укладач: Миронов Ю.Б., викладач кафедри курортного менеджментуДрогобич – 2005

Затверджено

    на засіданні кафедри

    курортного менеджменту

    протокол № __ від ______ 2005 р.

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
до самостійної роботи студентів
по курсу "Маркетинг у готельному, курортному та туристичному сервісі"

Методичні матеріали до самостійної роботи з курсу "Маркетинг у готельному, курортному та туристичному сервісі" призначені для студентів 3 курсу спеціальності "Менеджмент організацій" спеціалізації „Менеджмент у готельному, курортному та туристичному сервісі”. Методичні матеріали допоможуть студентам підготуватися до семінарських (практичних) занять, виконати індивідуальне семестрове завдання, підготуватися до складання заліку, підібрати відповідну літературу для самостійної роботи.

Дане видання містить програму курсу "Маркетинг у готельному, курортному та туристичному сервісі ", плани лекцій та семінарських (практичних) занять, типові завдання і задачі, методичні поради до виконання індивідуальних семестрових завдань та їх теми, орієнтовний перелік питань до заліку та список рекомендованої літератури, яка доступна у Лабораторії економічної інформації та інновацій Факультету менеджменту і маркетингу.

 

 

Укладач:       Миронов Ю.Б., викладач кафедри курортного менеджменту Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

 

Рецензент:    Процишин О.Р., к.е.н., доцент кафедри економіки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.  
ЗМІСТ
 
Вступ
Погодинний розподіл тем курсу
Програма курсу "Маркетинг у готельному, курортному та туристичному сервісі"
Плани лекцій
Плани семінарських (практичних) занять
Типові завдання
Теми індивідуальних семестрових завдань
Методичні поради до підготовки індивідуальних завдань
Питання для підготовки до заліку
Перелік рекомендованих джерел
Додатки

ВСТУП

Навчальна дисципліна "Маркетинг у готельному, курортному та туристичному сервісі" призначена для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю 6.050201 “Менеджмент організацій” та спеціалізацією "Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу".

Мета курсу – підготовка майбутніх бакалаврів до роботи з туристичним ринком, використання ними інструментів маркетингу у готельному, курортному та туристичному сервісі.

Завдання вивчення дисципліни. Завданням вивчення дисципліни "Маркетинг у готельному, курортному та туристичному сервісі" є надання знань з питань:

- теоретичних та методологічних основ туристичного маркетингу;
- системного підходу до маркетингу туристичного підприємства;
- вивчення впливу мікро- та макросередовища маркетингу;
- організації та здійснення маркетингових досліджень туристичних ринків;
- сегментування туристичного ринку та вибору цільових сегментів;
- розроблення   комплексу   маркетингових   заходів   з   товарної, цінової, комунікаційної політик в туризмі;
- стратегічного   планування,   впровадження та   контролю   програм маркетингу в туризмі.

Предметом вивчення дисципліни є закономірності розвитку туристичного маркетингу, системи маркетингу підприємства готельного, курортного або туристичного сервісу, процеси оперативного та стратегічного управління маркетингом в туризмі

Навчання будується на сполученні лекцій, практичних занять та самостійної роботи студентів. Лекційні заняття призначені для теоретичного осмислення й узагальнення складних розділів курсу. Практичні заняття є аудиторними, можуть проводитися у вигляді семінарів. Вони призначені для закріплення і більш глибокого вивчення визначених аспектів лекційного матеріалу на практиці, а також для набуття практичних навичок маркетингової діяльності у туристичному бізнесі. Самостійна робота є позааудиторною і призначена для самостійного ознайомлення студента з визначеними розділами курсу по рекомендованим викладачем матеріалам і підготовки до виконання індивідуальних завдань.

Для перевірки ефективності викладання дисципліни проводиться контроль знань студентів. При цьому використовуються наступні види контролю:
- поточний контроль, що включає виконання студентами контрольних завдань з наступною їх оцінкою;
- модульний контроль, що полягає у виконанні контрольної робіт по закінченню вивчення модуля; 
- рубіжний контроль, що полягає у складанні заліку (у випадку незадовільної оцінки по модульному контролю).

При оцінюванні результатів навчання студентів потрібно керуватися такими критеріями національної шкали оцінювання:

Оцінка “відмінно” ставиться тоді, коли студент:

1. правильно розуміє суть маркетингу, його функції та роль у діяльності туристичних підприємств;
2. вміє складати програми маркетингових досліджень та інших маркетингових заходів;
3. правильно робить розрахунки;
4. встановлює зв’язок між матеріалом, що вивчається і засвоєним матеріалом при вивченні інших предметів.

Оцінка “добре” ставиться, якщо відповідь відповідає основним вимогам до відповіді на оцінку “відмінно”, але студент не застосовує знання в новій ситуації, не використовує приклади, належним чином не застосовує раніше вивчений матеріал з інших предметів.

Оцінка “задовільно” ставиться, якщо більша частина відповіді відповідає вимогам до відповіді “добре”, але виявляються деякі прогалини у відповіді, є утруднення при розв’язуванні задач.

Оцінка “незадовільно” ставиться у випадку, якщо студент не оволодів основними знаннями і вміннями у відповідності з вимогами даної програми.

ПОГОДИННИЙ РОЗПОДІЛ ТЕМ КУРСУ

Назва теми Кількість годин
лекції практ. (сем.) самост. робота
1 Суть маркетингу в готельному, курортному і туристичному сервісі 2 1 2
2 Управління маркетингом в туризмі 4 2 2
3 Туристичний продукт 2 1 2
4 Ринок туристичних послуг 2 1 2
5 Система маркетингових досліджень в туризмі 4 2 3
6 Сегментація ринку в туризмі 2 1 2
7 Цінова політика туристичних підприємств 2 1 2
8 Маркетингова збутова стратегія туристичного підприємства 2 1 2
9 Система маркетингових комунікацій в туризмі 2 1 2
10 Реклама в туризмі 4 2 3
11 Нерекламні методи просування турпродукту 2 1 2
12 Туристичні виставки та ярмарки 2 1 2
13 Фірмовий стиль туристичного підприємства 2 1 2
14 Маркетинг в міжнародному туризмі 2 1 2
Всього 34 17 30

ПРОГРАМА КУРСУ "МАРКЕТИНГ У ГОТЕЛЬНОМУ, КУРОРТНОМУ ТА ТУРИСТИЧНОМУ СЕРВІСІ"

Тема 1. Суть маркетингу в готельному, курортному і туристичному сервісі

Поняття маркетингу. Маркетинг послуг. Туризм. Туристичний бізнес. Курортний сервіс. Готельний сервіс. Маркетинг в туризмі. Поняття туристичного продукту.

Причини появи туристичного маркетингу. Становлення та розвиток маркетингу в туризмі. Сучасні тенденції маркетингу туристичних підприємств.

Функції маркетингу в туризмі. Функція встановлення контакту з клієнтами. Функція розвитку. Функція контролю.

Умови застосування маркетингу в туризмі. Принципи туристичного маркетингу.

Тема 2. Управління маркетингом в туризмі

Поняття управління маркетингом. Маркетинг менеджмент. Фази управління маркетингом в туризмі.

Поняття планування в маркетингу. Поточне планування. Стратегічне планування. Засоби реалізації маркетингових планів.

Формування маркетингової стратегії. Маркетингова продуктова стратегія. Маркетингова цінова стратегія. Збутова стратегія туристичного підприємства. Комунікаційна стратегія в туризмі.

Альтернативні стратегії. Матриця "продукт-ринок". Стратегія глибокого проникнення на ринок. Стратегія розробки продукту. Стратегія розвитку ринку. Стратегія диверсифікації. Матриця "зростання-частка ринку". Атакуюча стратегія. Оборонна (стримуюча) стратегія. Відступаюча стратегія. Модель конкуренції Майкла Портера. Стратегія масового маркетингу. Стратегія диференційованого маркетингу. Стратегія концентрованого маркетингу. Вибір та оцінка стратегії.

Організаційна структура туристичного підприємства. Функціональна організація служби маркетингу. Організація служби маркетингу, орієнтована на продукт. Регіональна організація маркетингової служби. Переваги та недоліки організаційних служб маркетингу.

Контроль маркетингу в туризмі. Стадії контролю. Види контролю. Завдання і цілі контролю. Система маркетингового контролю в туризмі. Контроль результатів. Стратегічний контроль.

Тема 3. Туристичний продукт

Туристичний продукт. Туристична послуга. Основні туристичні послуги. Додаткові послуги. Супутні послуги. Товари спеціального призначення. Різні підходи до визначення туристичного продукту. Вимоги до туристичного продукту. Структура туристичного продукту. Потенційний продукт. Політика турпродукту.

Класифікація турів. Курортно-лікувальні, рекреаційні, культурно-пізнавальні, спортивні, ділові, наукові (конгресні), релігійні, етнічні, індивідуальні (інклюзив-тури), групові, комплексні (пекидж-тури), організовані; самодіяльні, цілорічні, сезонні, короткострокові, середньострокові, довгострокові, V.I.P.-тури, люкс-апартамент, люкс-тури, тури першого класу, туристичного класу, кемпінг. Повний пансіон, напівпансіон, ліжко-сніданок. Лінійні, кільцеві, транспортні, пішохідні, наземні, водні, повітряні, внутрішні, міжнародні. тури.

Життєвий цикл туристичного продукту. Фаза впровадження. Фаза розвитку. Фаза зрілості. Фаза старіння. Чинники перебігу фаз життєвого циклу туристичного продукту.

Продуктова стратегія туристичного підприємства.

Тема 4. Ринок туристичних послуг

Поняття ринку туристичних послуг. Ознаки туристичного ринку. Види туристичних ринків. Міжнародний ринок туризму. Національний ринок туризму.

Територіальна структура туристичного ринку.  Ринок споживача. Ринок виробника. Екскурсійний пункт. Туристсько-екскурсійний центр. Туристично-рекреаційний вузол. Курорт. Курортна місцевість. Курортний район. Курортна зона. Територіальний рекреаційний комплекс (ТРК).

Туристичний попит. Пропозиція в туризмі. Детермінанти попиту та пропозиції в туризмі.

Умови та можливості виходу фірми на туристичний ринок.

Тема 5. Система маркетингових досліджень в туризмі

Сутність маркетингових досліджень в туризмі. Завдання маркетингових досліджень. Типи маркетингових досліджень. Попередні, описові та аналітичні маркетингові дослідження.

Вимоги, які пред’являються до маркетингових досліджень. Етапи маркетингових досліджень.

Форми організації маркетингових досліджень в туризмі. Брифінг. Бриф. Напрямки маркетингових досліджень.

Класифікація маркетингової інформації. Первинна та вторинна інформація. Методи збору інформації. Метод експертних оцінок. Метод фокус-групи.

Аналіз маркетингової інформації. Кількісні та якісні методи. Екстраполяція трендів. Регресивний аналіз. Дисперсійний аналіз. Варіаційний аналіз. Факторний аналіз. Кластерний аналіз. Багатовимірне шкалювання. Метод мозкової атаки. Метод Дельфи. Метод Бренстормінг. Метод Гордона. Метод групової дискусії. Синектика.

Дослідження маркетингового середовища туристичного підприємства. Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища. Маркетингові дослідження туристичного ринку. Маркетингові дослідження туристичного продукту. Маркетингові дослідження конкурентів. Маркетингові дослідження споживачів туристичних послуг.

Тема 6. Сегментація ринку в туризмі

Сегментація туристичного ринку. Переваги сегментації.

Методи сегментації туристичного ринку. Географічний метод. Соціодемографічний метод. Психографічний метод. Сегментація ВТО. Система "Євростиль". Сегментація Г. Гана.

Поняття позиціювання туристичного продукту. Способи позиціювання туристичного продукту. Репозиціювання. Стратегії репозиціювання турпродукту.

Тема 7. Цінова політика туристичних підприємств

Поняття ціни. Особливості цін в туризмі. Цінова політика та її етапи.

Цілі ціноутворення в туризмі. Максимізація прибутку. Лідерство в якості. Лідерство на ринку. Утримання ринкових позицій. Фактори ціноутворення. Внутрішні та зовнішні фактори.

Методи ціноутворення. Ціноутворення на основі витрат. Ціноутворення з орієнтацію на рівень конкуренції. Ціноутворення з орієнтацією на туристичний попит.

Цінова стратегія. Стратегія зняття вершків (високих цін). Стратегія проникнення на ринок. Ефект досвіду. Стратегія престижних цін. Стратегія слідування за лідером. Стратегія сповзаючої ціни. Стратегія ціни сегменту ринку. Стратегія цінових маніпуляцій. Вибір цінової стратегії.

Тема 8. Маркетингова збутова стратегія туристичного підприємства

Маркетингова збутова стратегія. Етапи розробки збутової стратегії.

Поняття каналу збуту. Рівні каналу збуту туристичного продукту. Вертикальні маркетингові системи (ВМС). Корпоративні ВМС. Договірні ВМС. Агентська угода. Ліцензійна угода. Франчайзинг. Керовані ВМС. Горизонтальна маркетингова система.

Критерії вибору посередників для збуту. Інтенсивний розподіл. Ексклюзивний розподіл. Селективний розподіл. Агент. Названий принципал. Неназваний принципал. Нерозкритий принципал.

Тема 9. Система маркетингових комунікацій в туризмі

Маркетингові комунікацій в туризмі. Складові маркетингової комунікації. Комплекс маркетингових комунікацій. Елементи маркетингової комунікації.  Реклама. Стимулювання збуту. Пропаганда.  Паблік рілейшнз. Особисті продажі.

Цільова аудиторія комунікації. Цілі комунікації. Адресати комунікації.

Розробка бюджету маркетингової комунікації. Аналіз результатів маркетингової комунікації.

Тема 10. Реклама в туризмі

Поняття реклами. Туристична реклама. Особливості реклами в туризмі. Закони реклами. Види туристичної реклами. Рекламний процес. Рекламодавець. Рекламне агентство. Засіб поширення реклами.

Рекламне звернення. Тема реклами. Девіз. Рекламний слоган. Структура рекламного звернення. Форма рекламного звернення. Вплив кольору на сприйняття реклами. Рекламні кампанії туристичних підприємств. Оцінка ефективності рекламної діяльності в туризмі. Економічна ефективність реклами. Комунікаційна ефективність реклами. Методи попереднього, поточного та послідуючого аналізу реклами.

Вибір рекламних засобів в туризмі. Параметри реклами. Охоплення. Частота. Сила рекламного впливу. Періодичність рекламних звернень.

Друкована реклама. Туристичний фірмовий каталог. Інформаційний лист. Брошура. Буклет. Плакат. Листівка. Зовнішня реклама. Щитова реклама. Бігборд. Плакат. Афіша. Транспарант. Світлова реклама. Реклама на транспорті. Реклама на зупинках транспорту. Реклама у вітринах туристичних фірм.

Реклама в засобах масової інформації. Газетна реклама. Реклама в журналах. Радіореклама. Реклама по телебаченню.

Туристична реклама в глобальній мережі Інтернет. Веб-сторінка. Рекламний веб-сервер. Банер. Можливості та ефективність реклами в Інтернеті.

Тема 11. Нерекламні методи просування турпродукту

Стимулювання збуту. Етапи стимулювання. Розробка програми стимулювання збуту. Засоби стимулювання споживачів (туристів). Засоби стимулювання роздрібних турагентів. Аналіз результатів стимулювання.

Пропаганда. Паблік рилейшнз. Пабліситі. Цілі туристичної пропаганди. Напрямки туристичної пропаганди. Встановлення контактів із засобами масової інформації. Інформаційний пакет. Прес-конференція. Прес-реліз. Зв’язки з цільовими аудиторіями. Відносини з органами державної влади.

Особисті продажі туристичного продукту. Прямий маркетинг. Процес особистих продаж. Стадії особистої продажі. Прийом клієнта та встановлення контакту. Виявлення потреб клієнта. Представлення продукту. Подолання заперечень. Здійснення продажі та забезпечення наступних контактів з клієнтом.

Тема 12. Туристичні виставки та ярмарки

Виставка. Ярмарок. Цілі виставкових заходів. Етапи участі фірми у роботі виставкових заходів.

Виставкові стенди. Оформлення стендів. Лінійний стенд. Кутовий стенд. Півострів. Острів. Наскрізний стенд. Візаві.

Робота персоналу туристичної фірми на виставці. Типи відвідувачів виставок.

Тема 13. Фірмовий стиль туристичного підприємства

Фірмовий стиль у вузькому та широкому розумінні. Цілі формування фірмового стилю.

Елементи фірмового стилю туристичної фірми. Товарний знак. Логотип. Фірмовий блок. Слоган. Фірмовий колір. Фірмовий шрифт.

Основні носії фірмового стилю.

Тема 14. Маркетинг в міжнародному туризмі

Міжнародний туризм. Міжнародний (світовий) туристичний ринок.

Міжнародний маркетинг. Особливості маркетингу на світовому туристичному ринку.

Організація маркетингових досліджень на зовнішніх ринках туристичних послуг.

Стратегія і тактика проникнення на зовнішні туристичні ринки.

ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ

Лекція 1. Суть маркетингу у готельному, курортному та туристичному сервісі (2 год.)

1. Сутність та зміст маркетингу в туризмі
2. Становлення та розвиток туристичного маркетингу
3. Функції маркетингу в туризмі
4. Основні умови та принципи застосування маркетингу в туризмі

Лекція 2. Управління маркетингом в туризмі (4 год.)

1. Поняття і фази маркетингового управління.
2. Планування маркетингової діяльності в туризмі.
3. Маркетингові стратегії в туризмі.
4. Організація маркетингової діяльності туристичних фірм.
5. Контроль маркетингової діяльності.

Питання на самостійне опрацювання

1. Розробка та вибір альтернативних стратегій.

Лекція 3. Туристичний продукт (2 год.)

1. Туристичні послуги та туристичний продукт.
2. Класифікація турів.
3. Життєвий цикл туристичного продукту

Питання на самостійне опрацювання

1. Продуктова стратегія туристичного підприємства

Лекція 4. Ринок туристичних послуг (2 год.)

1. Поняття, чинники формування та види ринку туристичних послуг.
2. Територіальні структури туристичного ринку.
3. Попит і пропозиція на туристичному ринку.

Питання на самостійне опрацювання

1. Умови та можливості виходу на туристичний ринок.

Лекція 5. Система маркетингових досліджень в туризмі ( 4 год.)

1. Суть, типи і напрями маркетингових досліджень в туризмі.
2. Етапи маркетингових досліджень.
3. Форми організації маркетингових досліджень в туризмі.
4. Методи збору маркетингової інформації.
5. Система аналізу маркетингової інформації.
6. Дослідження маркетингового середовища туристичних підприємств.
7. Маркетингові дослідження ринку туристичних послуг.
8. Маркетингові дослідження конкурентів.
9. Маркетингові дослідження споживачів туристичних послуг.

Питання на самостійне опрацювання

1. Маркетингова інформація та її види.

Лекція 6. Сегментація ринку в туризмі (2 год.)

1. Поняття та методи сегментації ринку туристичних послуг.
2. Сегментація туристичного ринку по декількох ознаках.
3. Позиціювання туристичного продукту.

Питання на самостійне опрацювання

1. Репозиціювання туристичного продукту

Лекція 7. Цінова політика туристичних підприємств (2 год.)

1. Ціна в комплексі маркетингу туристичного підприємства.
2. Фактори та цілі процесу ціноутворення.
3. Методи ціноутворення в туризмі.
4. Вибір та реалізація цінової стратегії.

Лекція 8. Маркетингова збутова стратегія туристичних підприємств (2 год.)

1. Формування збутової стратегії туристичними підприємствами.
2. Канали збуту туристичного продукту.
3. Вибір посередників та напрямки співпраці з ними.

Лекція 9. Система маркетингових комунікацій в туризмі (2 год.)

1. Сутність та елементи маркетингової комунікації.
2. Цільова аудиторія маркетингової комунікації.
3. Розробка бюджету та аналіз результатів маркетингової комунікації в туризмі.
4. Комунікаційна стратегія маркетингу в туризмі.

Лекція 10. Реклама в туризмі (4 год.)

1. Суть, цілі та функції реклами в туризмі.
2. Види туристичної реклами.
3. Характеристика сучасного рекламного процесу.
4. Рекламні звернення.
5. Рекламні кампанії туристичних підприємств.
6. Ефективність рекламної діяльності в туризмі.
7. Друкована туристична реклама.
8. Зовнішня реклама.
9. Використання прямої реклами в туризмі.
10. Реклама в періодичній пресі.
11. Туристична радіо- та телереклама.

 

Питання на самостійне опрацювання

1. Туристична реклама в мережі Інтернет.
2. Вплив реклами на підсвідомість людини.

Лекція 11. Нерекламні методи просування турпродукту (2 год.)

1. Стимулювання збуту як засіб впливу на туристичний ринок.
2. Стимулювання споживачів туристичних послуг та роздрібних турагентів.
3. Аналіз результатів стимулювання збуту в туризмі.
4. Сутність, цілі та напрямки туристичної пропаганди.
5. Особисті продажі в маркетингу туристичного підприємства.
 

Питання на самостійне опрацювання

1. Багаторівневий маркетинг в туризмі

Лекція 12. Туристичні виставки та ярмарки (2 год.)

1. Загальна характеристика туристичних виставок та ярмарків.
2. Процес участі туристичної фірми у роботі виставок.
3. Оформлення виставкових стендів.
4. Робота персоналу туристичних фірм на виставках.

Лекція 13. Фірмовий стиль туристичного підприємства (2 год.)

1. Поняття та цілі формування фірмового стилю.
2. Елементи фірмового стилю.
3. Носії фірмового стилю туристичного підприємства.

Лекція 14. Маркетинг в міжнародному туризмі (2 год.)

1. Специфіка міжнародного туристичного ринку.
2. Особливості маркетингу на світовому туристичному ринку.
3. Організація маркетингових досліджень на зовнішніх ринках.
4. Стратегія і тактика проникнення на зовнішні туристичні ринки.  

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ
 
Тема 1. Суть маркетингу у готельному, курортному та туристичному сервісі

1. Поняття маркетингу в туризмі.
2. Становлення і розвиток маркетингу в туризмі.
3. Функції туристичного маркетингу.
4. Умови та принципи маркетингу в туризмі.

Література

[7] C.9-60                              [17] С.121-130
[10] C.11-32                          [24] С.204-217
[11] С.116-120                      [25] С.9-16
[13] C.201-208                     

Тема 2. Управління маркетингом в туризмі

Заняття 1

1. Поняття і фази маркетингового управління.
2. Планування маркетингової діяльності в туризмі.
3. Організація маркетингової діяльності туристичних підприємств.
4. Контроль маркетингової діяльності.

Література

[7] C.231-249, 481-488         [20] C.144-238          

[10] C.183-215                      [21] C.51-59
[17] C.134-136                      [22] C.50-67
[19] C.181-207                      [25] С.35-69
 

Заняття 2

1. Маркетингові стратегії в туризмі.
2. Розробка альтернативних стратегій.
3. Вибір та оцінка стратегії.

 

Література

[7] C.231-246.  

Тема 3. Туристичний продукт

1. Туристична послуга та туристичний продукт.
2. Структура туристичного продукту.
3. Життєвий цикл туристичного продукту.
4. Продуктова стратегія туристичного підприємства.

Література

[3] C.70-82                            [18] C.48-78
[16] C.219-240                      [23] C.129-151
[17] C.141-143                      [25] С.97-112

Тема 4. Ринок туристичних послуг

1. Поняття, ознаки та види ринку туристичних послуг.
2. Територіальні структури туристичного ринку.
3. Попит і пропозиція на туристичному ринку.
4. Умови та можливості виходу на туристичний ринок.

Література

[13] C.158-183                      [18] C.90-102
[16] С.22-58                          [25] C.18-33
[17] С.145-147

Тема 5. Система маркетингових досліджень в туризмі

Заняття 1

1. Суть, завдання і типи маркетингових досліджень в туризмі.
2. Етапи маркетингових досліджень.
3. Форми організації маркетингових досліджень в туризмі.
4. Маркетингова інформація та методи її збору.
5. Система аналізу маркетингової інформації.

Література

[7] C.65-114                          [18] C.131-135
[8]                                           [24] C.218-237
[13] C.208-223                      [25] С.167-199
[17] С.130-133

Заняття 2

1. Дослідження маркетингового середовища туристичних підприємств.
2. Маркетингові дослідження ринку туристичних послуг.
3. Дослідження туристичного продукту.
4. Маркетингові дослідження конкурентів.
5. Маркетингові дослідження споживачів туристичних послуг.

Література

[7] C.119-210
[8]

Тема 6. Сегментація ринку в туризмі

1. Поняття та методи сегментації ринку туристичних послуг.
2. Сегментація туристичного ринку по декількох ознаках.
3. Позиціювання туристичного продукту.

Література

[7] C.215-225                        [17] C.136-139
[10] C.181-183                      [21] C.11-29
[13] C.235-243                      [25] С.71-95

Тема 7. Цінова політика туристичних підприємств

1. Ціна в комплексі маркетингу туристичного підприємства.
2. Цілі та фактори процесу ціноутворення.
3. Методи ціноутворення в туризмі.
4. Вибір та реалізація цінової стратегії.

Література

[3]                                           [10] C.130-141
[4] C.104-120                        [13] C.183-188
[5] C.31-33                            [25] С.114-124
[7] C.275-287  

Тема 8. Маркетингова збутова стратегія туристичних підприємств

1. Формування збутової стратегії туристичними підприємствами.
2. Канали збуту туристичного продукту.
3. Вибір посередників.

Література

[6]                                           [13] C.254-258
[7] C.291-302                        [25] C.126-142
[12] C.110-147

Тема 9. Система маркетингових комунікацій в туризмі

1. Сутність та елементи маркетингової комунікації.
2. Цільова аудиторія маркетингової комунікації.
3. Розробка бюджету та аналіз результатів маркетингової комунікації в туризмі.

Література

[7] C.307-320                        [20] C.300-316
[10] C.141-143                      [21] C.30-38
[13] C.258-269                      [25] C.144-148
[19] C.208-236

Тема 10. Реклама в туризмі

Заняття 1

1. Суть, цілі та функції реклами в туризмі.
2. Види туристичної реклами.
3. Характеристика сучасного рекламного процесу.
4. Рекламні звернення.
5. Рекламні кампанії туристичних підприємств.
6. Ефективність рекламної діяльності в туризмі.

Література

[6] C.297-302                        [12] C.148-157
[7] C.369-410                        [21] C.38-39
[9]                                          [23] C.32-39
[10] C.144-155                      [25] C.148-152

Заняття 2

1. Друкована туристична реклама.
2. Зовнішня реклама.
3. Використання прямої реклами в туризмі.
4. Реклама в періодичній пресі.
5. Туристична радіо- та телереклама.
6. Туристична реклама в мережі Інтернет.
 

Література

[7] C.415-434                        [24] C.237-280
[9]                                           [25] C.152-157
[23] С.39-50

Тема 11. Нерекламні методи просування турпродукту

Заняття 1

1. Стимулювання збуту як засіб впливу на туристичний ринок.
2. Стимулювання споживачів туристичних послуг.
3. Стимулювання роздрібних турагентів.
4. Аналіз результатів стимулювання збуту в туризмі.

Література

[7] C.347-354                        [21] C.39-45
[12] C.158-161

Заняття 2

1. Сутність та цілі туристичної пропаганди.
2. Напрямки туристичної пропаганди.
3. Особисті продажі в маркетингу туристичного підприємства.
4. Стадії особистих продаж.

Література

[7] C.325-342 , 359-365        [21] C.46-50
[10] C.155-159                      [25] C.157-165
[12] С.161-164

Тема 12. Туристичні виставки та ярмарки

1. Загальна характеристика туристичних виставок та ярмарків.
2. Процес участі туристичної фірми у роботі виставок.
3. Оформлення виставкових стендів.
4. Робота персоналу туристичних фірм на виставках.

Література

[6] C.292-296                        [12] C.180-192
[7] C.439-462                        [21] C.60-73
[9] C.119-135                        [23] C.54-80

Тема 13. Фірмовий стиль туристичного підприємства

1. Поняття та цілі формування фірмового стилю.
2. Елементи фірмового стилю.
3. Носії фірмового стилю туристичного підприємства.

Література

[7] C.467-476
[9] C.136-154
 
Тема 14. Маркетинг в міжнародному туризмі

1. Специфіка міжнародного туристичного ринку.
2. Особливості маркетингу на світовому туристичному ринку.
3. Організація маркетингових досліджень на зовнішніх ринках.
4. Стратегія і тактика проникнення на зовнішні туристичні ринки.

Література

[13] C.274-294                      [21] C.94-140
[17] C.201-211                      [24] C.532-567

   
ТИПОВІ ЗАВДАННЯ

Тести

1. Коли і де проводились перші наукові дослідження в галузі туристичного маркетингу?
а. 1959 рік, Швейцарія
б. 50-і роки ХХ століття, США
в. 30-і роки ХІХ століття, Європа
г. 50-і роки ХХ століття, Європа
д. 1960-1980 роки, Західна Європа

2. Концепція традиційного маркетингу формувалася
а. з 80-х років ХІХ століття по 50-і роки ХХ століття
б. у 50-і роки ХХ століття
в. 60-70-і роки ХХ століття
г. з 1980 року по 1995 рік
д. формується у даний час

3. Концепція соціально-етичного маркетингу розвивалась
а. у 50-і роки ХХ століття
б. у 1960-1980 роках
в. з 1980 по 1995 рік
г. з 1995 року по наш час

4. Виділіть функції туристичного маркетингу згідно ВТО
а. формування нових потреб туристів
б. встановлення контактів з клієнтами
в. розвиток
г. мотивування щодо користування послугами на постійній основі
д. контроль

5. Виділіть види маркетингових стратегій в туризмі
а. продуктова стратегія
б. рекламна стратегія
в. збутова стратегія
г. комунікативна стратегія
д. цінова стратегія

6. Як виявляється "ефект айсбергу" в туризмі?
а. погані відомості поширюються у 10 разів швидше, ніж добрі
б. добрі відомості поширюються у 10 разів швидше, ніж погані
в. 20% постійних клієнтів приносять фірмі 80% прибутку
г. 80% постійних клієнтів приносять фірмі 20% прибутку
д. серед наведених вище відповідей правильної немає

7. Як виявляється ефект Парето в діяльності туристичних фірм?
а. зростання числа клієнтів на 1% призводить до зростання прибутків на 2,5%
б. зростання числа клієнтів на 2,5% призводить до зростання прибутків на 1%
в. 80% постійних клієнтів приносять фірмі 20% прибутків
г. 20% постійних клієнтів приносять фірмі 80% прибутків
д. серед наведених вище відповідей вірної немає

8. За оцінками спеціалістів, у туризмі характерне наступне співвідношення туристичних товарів та туристичних послуг
а. 10% та 90%
б. 90% та 10%
в. 25% та 75%
г. 75% та 25%
 

9. Ситуаційний аналіз – це:
а. система аналізу діяльності туристичного підприємства у конкретній ринковій ситуації
б. процес виявлення ринкових можливостей туристичного підприємства, заснований на результатах маркетингових досліджень.
в. маркетингове дослідження стану туристичного ринку
г. маркетингові дослідження споживачів туристичних послуг, партнерів та конкурентів на протязі визначеного часу

10. Регресійний аналіз
а. це об’єднання даних у групи так, щоб відмінності між об’єктами кожної групи були мінімальними, а між самими групами – суттєвими
б. полягає в аналізі відмінностей між групами даних, об’єктів
в. це проекція статистичних даних у майбутнє на основі існуючої тенденції
г. це метод визначення сили зв’язку між незалежними та залежною змінною.

11. Метод Дельфи
а. це одна із форм роботи з експертами
б. різновид методу мозкової атаки
в. передбачає участь осіб, не компетентних у даній проблемі
г. усі відповіді вірні

12. Класифікація Гана передбачає поділ туристичного ринку на .... сегменти(ів)
а. 2
б. 4
в. 6
г. 8
д. 16

13. Інклюзив-тур передбачає
а. забезпечення подорожування відповідно до побажань туриста
б. наявність обслуговування найвищого класу
в. наявність послуг, доступних по ціні особам із середнім рівнем доходів
г. певний набір стандартних послуг, які формуються туристичною фірмою

14. Стабілізований тип туристичного ринку характерний для таких країн
а. Іспанія, Греція, Туреччина, Кіпр
б. США, Німеччина, Великобританія, Італія, Австрія, Ізраїль
в. Росія, Україна, Казахстан, Болгарія, Румунія
г. більшість країн Центральної Африки
д. Польща, Угорщина, Чехія, Хорватія, Словаччина, Словенія

15. Стратегія проникнення на ринок базується на:
а. низькому рівні цін
б. високому рівні цін
в. на рівні цін конкурентів
г. на рівні цін, вищому від конкурентів
д. на рівні цін, нижчому від конкурентів

Задача. Розрахувати ціну путівки для санаторію, який має 1000 номерів. Тривалість путівки – 24 дні.

КАЛЬКУЛЯЦІЯ

пп
Статті витрат Загальна сума На день На путівку
1 Заробітна платня 200 000    

2
Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування 32%      
3 Збір на обов’язкове соціальне страхування 1,9%      
4

Збір у Фонд зайнятості 0,5%

     
5 Збір у Фонд на випадок втрати працездатності.0,9%      
6 Продукти харчування 350 000    
7 Лікувальні процедури і медикаменти 75 000    
8 Витрати на культурно-масові заходи і фізкультуру 25 000    
9 Господарські витрати 350 000    
10 Зношення малоцінного інвентарю 30 000    
11 Амортизація на повні відновлення 130 000    
12 Інші 40 000    

 
Загальна собівартість      
Витрати на утримання апарату управління 75 000    
Витрати на збут 75 000    
Прибуток (20%)      

 

 

 

 

 

 
ПДВ 20%
 

 

 

 
ВСЬОГО:
 

 

 

Творчі завдання

1. Поясніть причини появи туристичного маркетингу та охарактеризуйте сучасні тенденції маркетингу туристичних підприємств.
2. Поясніть проблему формування маркетингової стратегії, розробіть комплекс маркетингових заходів по формуванню комунікаційної стратегії туристичної фірми.
3. Поясніть проблему формування маркетингової стратегії, розробіть комплекс маркетингових заходів по формуванню цінової стратегії туристичної фірми.
4. Поясніть проблему формування маркетингової стратегії, розробіть комплекс маркетингових заходів по формуванню продуктової стратегії туристичної фірми.
5. Поясніть проблему формування маркетингової стратегії, розробіть комплекс маркетингових заходів по формуванню збутової стратегії туристичної фірми.
6. Висвітліть сутність управління маркетингом в туризмі та охарактеризуйте фази маркетингового управління туристичних фірм.
7. Опишіть критерії вибору посередників по збуту для туристичних фірм на основі інтенсивного розподілу.
8. Опишіть критерії вибору посередників по збуту для туристичних фірм на основі ексклюзивного розподілу.
9. Опишіть критерії вибору посередників по збуту для туристичних фірм на основі селективного розподілу.
10. Поясніть сутність організаційної структури, опишіть переваги та недоліки різних організаційних структур служб маркетингу туристичних підприємств.
11. Охарактеризуйте особливості ціноутворення в туризмі та опишіть можливі цілі ціноутворення в туризмі
12. Охарактеризуйте сутність попиту та пропозиції туристичних продуктів. Які детермінанти впливають на попит та пропозицію в туризмі?
13. Дайте визначення поняттю "територіальна структура туристичного ринку", опишіть відмінності між різними територіальними структурами.
14. Обґрунтуйте необхідність контролю маркетингової діяльності в туризмі, опишіть систему маркетингового контролю
15. Обґрунтуйте необхідність реклами турпродуктів. Які засоби реклами застосовуються туристичними фірмами?
16. Поясніть сутність та необхідність дослідження ринку туристичних послуг.
17. Поясніть сутність та необхідність дослідження внутрішнього середовища туристичних підприємств.
18. Поясніть сутність та необхідність дослідження зовнішнього середовища туристичних підприємств.
19. Поясніть сутність та необхідність дослідження конкурентів туристичних фірм.
20. Поясніть сутність та необхідність дослідження споживачів туристичних послуг.
21. Складіть план маркетингового дослідження туристичного ринку.
22. Обґрунтуйте необхідність маркетингових досліджень для туристичних фірм та опишіть метод збору інформації "спостереження".
23. Обґрунтуйте необхідність маркетингових досліджень для туристичних фірм та опишіть метод збору інформації "експеримент".
24. Обґрунтуйте необхідність маркетингових досліджень для туристичних фірм та опишіть метод "фокус-групи".
25. Обґрунтуйте необхідність маркетингових досліджень для туристичних фірм та опишіть метод збору інформації "опитування".
26. Обґрунтуйте необхідність маркетингових досліджень для туристичних фірм та опишіть метод "експертних оцінок".
27. Складіть програму обговорення проблеми за методом групової дискусії.
28. Опишіть методику проведення брифінгу. Складіть бриф.
29. Складіть програму обговорення проблеми за методом мозкової атаки.
30. Складіть програму обговорення проблеми за методом Бренстормінг.
31. Складіть програму обговорення проблеми за методом Дельфи.
32. Складіть програму обговорення проблеми за методом Гордона.
33. Обґрунтуйте необхідність маркетингових досліджень для туристичних фірм та опишіть метод збору інформації "анкетування".
34. Обґрунтуйте необхідність маркетингових досліджень для туристичних фірм та опишіть метод аналізу маркетингової інформації "регресійний аналіз".
35. Обґрунтуйте необхідність маркетингових досліджень для туристичних фірм та опишіть метод аналізу маркетингової інформації "факторний аналіз".
36. Обґрунтуйте необхідність маркетингових досліджень для туристичних фірм та опишіть метод аналізу маркетингової інформації "екстраполяція тренда".
37. Обґрунтуйте необхідність маркетингових досліджень для туристичних фірм та опишіть метод аналізу маркетингової інформації "багатовимірне шкалювання".
38. Обґрунтуйте необхідність маркетингових досліджень для туристичних фірм та опишіть метод аналізу маркетингової інформації "дисперсійний аналіз".
39. Обґрунтуйте необхідність маркетингових досліджень для туристичних фірм та опишіть метод аналізу маркетингової інформації "кластерний аналіз".
40. Складіть програму маркетингових досліджень для туристичної фірми.
41. Поясніть сутність сегментації ринку туристичних послуг, проведіть сегментацію туристичного ринку України за системою Гана.
42. Поясніть сутність сегментації ринку туристичних послуг, проведіть сегментацію туристичного ринку України за системою "Євростиль".
43. Поясніть сутність сегментації ринку туристичних послуг, проведіть сегментацію гіпотетичного туристичного ринку за системою ВТО.
44. Поясніть сутність сегментації ринку туристичних послуг, проведіть сегментацію туристичного ринку України соціодемографічним методом .
45. Поясніть сутність сегментації ринку туристичних послуг, проведіть сегментацію туристичного ринку України психографічним методом.
46. Поясніть сутність сегментації ринку туристичних послуг, проведіть сегментацію туристичного ринку України географічним методом.
47. Поясніть поняття "вертикальні маркетингові системи" (ВМС), обґрунтуйте доцільність вибору конкретної ВМС.
48. Поясніть сутність позиціювання туристичного продукту, розробіть стратегію репозиціювання для конкретного турпродукту.
49. Дайте коротку характеристику ціновим стратегіям, обґрунтуйте вибір конкретної цінової стратегії туристичною фірмою.
50. Запропонуйте комплекс маркетингових заходів для туристичної фірми на основі відступаючої стратегії.
51. Запропонуйте комплекс маркетингових заходів для туристичної фірми на основі стратегії глибокого проникнення на ринок.
52. Запропонуйте комплекс маркетингових заходів для туристичної фірми на основі стратегії масового маркетингу.
53. Запропонуйте комплекс маркетингових заходів для туристичної фірми на основі стратегії диференційованого маркетингу.
54. Запропонуйте комплекс маркетингових заходів для туристичної фірми на основі стратегії розвитку ринку.
55. Запропонуйте комплекс маркетингових заходів для туристичної фірми на основі стратегії концентрованого маркетингу.
56. Запропонуйте комплекс маркетингових заходів для туристичної фірми на основі стратегії диверсифікації.
57. Запропонуйте комплекс маркетингових заходів для туристичної фірми на основі оборонної (стримуючої) стратегії.
58. Запропонуйте комплекс маркетингових заходів для туристичної фірми на основі атакуючої стратегії .
59. Запропонуйте комплекс маркетингових заходів для туристичної фірми на основі стратегії розробки продукту.
60. Опишіть етапи розробки маркетингової збутової стратегії та виберіть канали збуту путівки відпочинку на морському узбережжі.
61. Опишіть етапи розробки маркетингової збутової стратегії та виберіть канали збуту путівки відпочинку на гірськолижному курорті.
62. Опишіть етапи розробки маркетингової збутової стратегії та виберіть канали збуту санаторно-курортної путівки.
63. Опишіть етапи розробки маркетингової збутової стратегії та виберіть канали збуту путівки для закордонної поїздки.
64. Складіть програму заходів по стимулюванню збуту туристичного продукту.
65. Складіть програму заходів по стимулюванню збуту туристичної путівки за кордон.
66. Складіть програму заходів по стимулюванню збуту туристичного продукту "Екскурсія по замках Львівщини".
67. Розробіть модель життєвого циклу туристичного продукту для путівки в санаторій.
68. Розробіть модель життєвого циклу туристичного продукту для путівки за кордон.
69. Розробіть модель життєвого циклу туристичного продукту "Екскурсія по замках Львівщини".
70. Розробіть систему заходів для проникнення туристичної фірми на ринок туристичних послуг.
71. Опишіть можливі етапи участі турфірми у роботі виставки чи ярмарку, запропонуйте напрямки просування туристичних продуктів на виставках (ярмарках).
72. Сформуйте організаційну структуру відділу маркетингу для туристичної бази.
73. Сформуйте організаційну структуру відділу маркетингу для агентства подорожей.
74. Сформуйте організаційну структуру відділу маркетингу для великого туроператора.
75. Сформуйте організаційну структуру відділу маркетингу для будинку відпочинку.
76. Сформуйте організаційну структуру відділу маркетингу для великого готелю.
77. Сформуйте організаційну структуру відділу маркетингу для великого санаторію.
78. Розробіть основні елементи фірмового стилю для туристичної фірми (товарний знак, логотип, слоган, фірмовий колір).
79. Розробіть текст рекламного звернення для туристичної фірми, яка представляє на ринок турподукт-новинку.
80. Розробіть блок газетної реклами для туристичної фірми, яка представляє на ринок новий турподукт.
81. Розробіть комплекс маркетингових комунікацій для туристичної фірми.
82. Розробіть текст рекламного звернення для туристичної фірми, яка представляє на ринок популярний турподукт.
83. Розробіть текст рекламного звернення для туристичної фірми, яка представляє на ринок унікальний турподукт.
84. Розробіть текст радіореклами для туристичної фірми, яка представляє на ринок новий турподукт.
85. Розробіть текст журнальної реклами для туристичної фірми, яка є відомою на ринку.
86. Сформуйте текст радіореклами для туристичної фірми, яка виходить на ринок.
87. Складіть програму заходів туристичної фірми по роботі з громадськістю.
88. Розробіть комплекс маркетингових комунікацій для туристичної фірми.
89. Складіть програму рекламної кампанії туристичної фірми у мережі Інтернет.
90. Складіть програму реалізації маркетингових заходів туристичної фірми у мережі Інтернет.

ТЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ СЕМЕСТРОВИХ ЗАВДАНЬ

1. Поняття, функції та принципи маркетингу в туризмі.
2. Становлення і розвиток туристичного маркетингу.
3. Управління маркетингом в туризмі.
4. Розробка альтернативних стратегій маркетингу.
5. Організаційні структури маркетингу туристичних фірм
6. Підходи до визначення туристичного продукту.
7. Концепція життєвого циклу туристичного продукту.
8. Поняття та ознаки ринку туристичних послуг.
9. Поняття територіальної рекреаційної системи.
10. Ринок туристичних послуг.
11. Маркетингові дослідження в туризмі.
12. Дослідження середовища маркетингу туристичного підприємства.
13. Маркетингові дослідження ринку туристичних послуг.
14. Маркетингові дослідження туристичних продуктів.
15. Маркетингові дослідження конкурентів.
16. Маркетингові дослідження споживачів туристичних послуг.
17. Сегментація та позиціювання в туризмі.
18. Цінова політика туристичних підприємств.
19. Формування збутової мережі туристичними фірмами.
20. Реклама в туризмі.
21. Засоби розповсюдження туристичної реклами.
22. Туристична реклама в мережі Інтернет.
23. Виставкова діяльність туристичних підприємств.
24. Маркетинг туристичної фірми в мережі Інтернет.
25. Стимулювання збуту в туризмі.
26. Особисті продажі туристичних послуг.
27. Паблік рилейшнз в туризмі.
28. Розробка елементів фірмового стилю туристичної фірми.
29. Організація і контроль маркетингу туристичної фірми.
30. Маркетинг на світовому туристичному ринку.

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО ПІДГОТОВКИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ СЕМЕСТРОВИХ ЗАВДАНЬ

Індивідуальне семестрове завдання набирається на комп’ютері у текстових редакторах Microsoft Word 97, 2000, XP або аналогічних. Текст розміщується на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм). Обсяг індивідуального завдання повинен становити 12-15 сторінок тексту.

При оформленні семестрового завдання слід залишати поля: ліве – 30 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. Текст друкується з міжрядковим інтервалом 1.5, шрифт – Times New Roman 14 кегль, міжбуквенний інтервал – звичайний.

Першою сторінкою індивідуального семестрового завдання є титульна сторінка. Зразок її оформлення наведено у додатку 1.

Текст  завдання поділяють на відповідні підрозділи:

1. Вступ.
2. Основна частина (2-3 підрозділи).
3. Висновки.
4. Список використаних джерел.
5. Додатки.

У вступі необхідно висвітлити актуальність теми роботи,  проаналізувати стан дослідженості проблеми. Обсяг вступу не повинен перевищувати однієї сторінки. В основній частині аналізуються теоретичні погляди та практичні рішення досліджуваної проблеми. Аналіз бажано проводити з використанням реальних даних. На основі викладеного матеріалу слід зробити відповідні висновки і пропозиції. Обсяг цієї частини роботи не повинен перевищувати двох сторінок.

Список використаних джерел має містити лише ті літературні та інші джерела (ресурси Інтернету, інформація на CD-дисках), які реально використовувались у роботі. До додатків включають, як правило, допоміжний матеріал, потрібний для повноти сприйняття дослідження, наприклад, допоміжні таблиці, опис методик та алгоритмів, ілюстрації допоміжного характеру тощо.

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) жирним шрифтом і розміщують посередині сторінки. Крапка в кінці заголовку не ставиться. Кожен підрозділ індивідуального завдання повинен починатися з нової сторінки.
Нумерацію сторінок подають арабськими цифрами у правому верхньому кутку сторінки. Першою сторінкою індивідуального завдання є титульний аркуш. Другою сторінкою є зміст. На першій та другій сторінках номери не проставляються.
Ілюстрації (рисунки, графіки, діаграми та фотографії), а також таблиці подаються безпосередньо після тексту, де вони вперше згадані. Ілюстрації позначають скорочено словом “Рис”. Номер та назву ілюстрації розміщують посередині під ілюстрацією. Після назви ілюстрації крапка не ставиться (див. додаток 2).

Цифровий матеріал повинен, як правило, оформлятися у таблиці. Кожна таблиця має свої номер та назву, які розміщують над таблицею. Перед номером таблиці пишуть слово “Таблиця”, після нього ставиться номер. Назва таблиці починається з великої літери, після назви крапка не ставиться (див. додаток 2).

Формули у тексті роботи також послідовно нумерують. Номер проставляється біля правого поля аркуша поряд з формулою. Номер формули пишеться в круглих дужках, наприклад:

  (1)

Під час написання індивідуального семестрового завдання студент повинен робити посилання на джерела літератури та інші джерела, дані з яких наводяться у тексті завдання. Наявність посилань на джерела у тексті є обов’язковою. Такі посилання дають змогу відшукати і перевірити достовірність відомостей, поданих у тексті роботи.

Посилання в тексті слід включати у квадратні дужки і зазначати послідовний номер джерела у Списку використаних джерел та номери сторінок, на яких подано інформацію, наприклад [5, С.15-17].

Посилання на ілюстрації вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад “на рис.1. зображено ...”. Посилання на формули вказують порядковим номером формули в дужках, наприклад “у формулі (1) ...”. На всі таблиці в тексті індивідуального завдання повинні бути посилання, які при цьому пишуться скорочено, наприклад “див. табл. 1.”.

При оформленні Списку використаних джерел усі джерела слід розміщувати в алфавітному порядку прізвищ перших авторів. Список використаних джерел повинен містити не менше десяти використаних позицій. Приклади оформлення джерел літератури та інших джерел наведено у додатку 3.

Додатки нумерують великими українськими літерами А, Б, В, і т.д. Кожен додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, розміщений угорі посередині сторінки.

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ

1. Поняття, функції та принципи маркетингу в туризмі.
2. Становлення і розвиток туристичного маркетингу.
3. Поняття і фази управління маркетингом в туризмі.
4. Розробка альтернативних стратегій маркетингу.
5. Організаційні структури маркетингу туристичних фірм
6. Підходи до визначення туристичного продукту.
7. Концепція життєвого циклу туристичного продукту.
8. Поняття та ознаки ринку туристичних послуг.
9. Поняття територіальної рекреаційної системи.
10.  Суть, завдання і типи маркетингових досліджень в туризмі.
11.  Етапи маркетингових досліджень в туризмі.
12.  Маркетингова інформація та методи її збору.
13.  Кількісні методи аналізу маркетингової інформації.
14.  Якісні методи аналізу маркетингової інформації.
15.  Методи сегментації в туризмі.
16.  Сегментація туристичного ринку по декількох ознаках.
17.  Позиціювання туристичного продукту.
18.  Методи ціноутворення в туризмі.
19.  Канали збуту туристичного продукту.
20.  Суть, цілі та види реклами в туризмі.
21.  Оцінка ефективності рекламної діяльності в туризмі.
22.  Друкована та зовнішня туристична реклама.
23.  Туристична радіо- та телереклама.
24.  Особливості реклами в мережі Інтернет.
25.  Стимулювання збуту туристичних послуг.
26.  Можливості використання паблік рилейшнз в туризмі.
27.  Особисті продажі в маркетингу туристичного підприємства.
28.  Характеристика туристичних виставок та ярмарків.
29.  Елементи та носії фірмового стилю туристичної фірми.
30.  Особливості маркетингу на світовому туристичному ринку.

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

*

Закони України:

1. Закон України “Про курорти” // ВВР. – 2000. – № 50.
2. Закон України “Про туризм” // ВВР. – 1995. – № 31.

Підручники, посібники, монографії:

3. Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: Ціноутворення, конкуренція, державне регулювання: Навчальний посібник. – К.: Знання України, 2002. – 358 с
4. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Экономика туризма: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 176 с.
5. Горєлкін В.Г., Король С.Я. Опорний конспект лекцій з курсу "Бухгалтерський облік в туристичній індустрії". – К.: КНЕУ, 2001. – 70 с.
6. Гуляев В.Г. Контракты, договоры, соглашения и формуляры в туристской деятельности: Учебно-практическое пособие. – М.: ПРИОР, 1998. – 336 с.
7. Дурович А.П. Маркетинг в туризме: Учебное пособие. – Минск: Новое знание, 2003. – 496 с.
8. Дурович А.П. Маркетинговые исследования в туризме: Учебное пособие. – Минск: Новое знание, 2002. – 348 с.
9. Дурович А.П. Реклама в туризме: Учебное пособие. – Минск: БГЭУ, 2000. – 192 с.
10. Европейский гостиничный маркетинг: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 224 с.
11. Энциклопедия туризма: Справочник. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 368 с.
12. Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 256 с.
13. Квартальнов В.А. Туризм: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 320 с.
14. Кириллов А.Г., Волкова Л.А. Маркетинг в туризме. – СПб.: Издательство СПб. университета, 1996. – 184 с.
15. Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство и туризм: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 1998.
16. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). – К.: Альтерпрес, 2002. – 436 с.
17. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с.
18. Менеджмент туризма: Экономика туризма: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 320 с.
19. Менеджмент туризма: Основы менеджмента: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 352 с.
20. Нечаюк Л.І., Телеш Н.О. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 348 с.
21. Папирян Г.А. Международные экономические отношения: маркетинг в туризме. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 160 с.
22. Папирян Г.А. Менеджмент в индустрии гостеприимства (отели и рестораны). – М.: Экономика, 2000. – 207 с.
23. Туризм и гостиничное хозяйство / под. ред. Чудновского А.Д. – М.: ТАНДЕМ, ЭКМОС, 2000. – 400 с.
24. Школа І.М. та ін. Менеджмент туристичної індустрії: Навчальний посібник. – Чернівці: ЧТЕІ КНЕУ, 2003. – 662 с.
25. Altkorn J. Marketing w turystyce. – Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN, 2001. – 204 c.

Газети, журнали, періодичні видання:

26. "Мир туризма".
27. "Экономика, право, туризм".
28. "Міжнародний туризм".
29. "Туризм сільський зелений".

Інтернет-ресурси:

30. www.world-tourism.org/ruso/ – російська версія сервера Всесвітньої туристичної організації (ВТО).
31. www.itravel.ru/biblio/ – бібліотека літератури по туризму.
32. www.tut-i-tam.lviv.net – українська туристична газета "Тут і там"
33. www.infocity.ru – новини туристичної індустрії
34. www.tourism-carpathian.com.ua – про туризм в Карпатському регіоні
35. www.tourism.ru – журнал "Туризм: практика, проблемы, перспективы"

ДОДАТКИ

ДОДАТОК 1. Зразок оформлення титульного аркушу індивідуального завдання

Міністерство освіти та науки України
Дрогобицький державний педагогічний університет
імені Івана Франка
Кафедра курортного менеджменту

ІНДИВІДУАЛЬНЕ СЕМЕСТРОВЕ ЗАВДАННЯ
 
з курсу “Маркетинг у готельному, курортному та туристичному сервісі” на тему:

_________________________________
_________________________________Виконав:

студент групи ЕМТ-32

Відділення економіки та менеджменту

___________________

Дрогобич – 2005

ДОДАТОК 2. Зразок оформлення ілюстрацій та таблиць

Структура відділу реалізації путівок

Рис. 1. Структура відділу реалізації путівок
 

Таблиця 1.

Інноваційна діяльність суб’єктів господарської діяльності СЕЗ “Курортополіс Трускавець”
Назва показника Одиниць Роки Всього
2000 2001 2002
Упроваджено інновацій (нових технологій, технологічних ліній, машин обладнання,
устаткування)
одиниць 4 6 3 13
тис. грн. 11347,0 8760,3 2292,5 22399,8
у тому числі у сфері лікування та оздоровлення одиниць 2 3 1 6
тис. грн. 5304,5 499 955,4 6758,9

ДОДАТОК 3. Приклади оформлення джерел літератури та інших джерел

Характеристика джерела

Зразок оформлення

Монографії, підручники

Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). – К.: Альтерпрес, 2002. – 436 с.

Статті

Ваганова Е. Как “привязать” клиента к турфирме? // Турбизнес. – 2001. – №1. – С.26.

Інтернет-ресурси

Швагуляк-Шостак О. Трускавецкурорт открыл сезон акционирования. – Контракты. – 2001. – №39. – Доступний з: <www.gc.com.ua>

 

* Примітка. Джерела літератури, виділені курсивним шрифтом, доступні для студентів у Лабораторії економічної інформації та інновацій (206 ауд.).
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.